دوره و شماره: دوره 19، شماره 111، شهریور 1401، صفحه 5-110