دوره و شماره: دوره 19، شماره 110، مرداد 1401، صفحه 5-114