بارگذاری

بارگذاری روی سایت

 نویسندگان باید پس از آماده‌سازی فایل‌ها از طریق زبانۀ (Tab) «ارسال مقاله» در سایت نسبت به تکمیل اطلاعات، ثبت مقاله و بارگذاری فایل‌های مربوط اقدام نمایند. [در این مرحله از نویسندگان درخواست می‌شود دو داور متخصص را برای داوری مقاله پیشنهاد دهند، ولی مجله در انتخاب داوران پیشنهادی نویسنده مختار است و در هر صورت نام داوران انتخابی مجله برای نویسنده مشخص نخواهد شد]. در فرایند ثبت مقاله، پس از تکمیل مشخصات نویسندگان و اطلاعات مقاله، و پیش از بارگذاری فایل‌ها، از نویسندگان درخواست می‌شود هزینۀ ارزیابی اولیه (و مشابهت‌یابی) و ارزیابی مقاله در هیئت منتخب تحریریه به مبلغ 2،500،000 ریال (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) را از طریق درگاه بانکی در سایت مجله پرداخت نمایند (پرداخت شمارۀ 1). 

 از نویسندگان محترم درخواست می‌شود اطلاعات مربوط به مقاله و اطلاعات شخصی نویسندگان را کامل و دقیق ثبت کنند (در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، توصیه می‌شود علاوه بر نویسندۀ مسئول، سایر نویسندگان هم در سایت مجله حساب کاربری داشته باشند تا بتوانند از روند پیشرفت مقاله آگاه شوند). فایل‌های مربوط به مقاله (اصل مقاله و فایل‌های تکمیلی) باید دقیقاً مطابق دستورالعمل ذکرشده آماده شده باشند و به‌طور کامل و دقیق روی سایت بارگذاری شوند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد، یا فایل‌ها دقیق و درست بارگذاری نشوند، مقاله به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد. 

  • فایل‌های درخواست‌شده

-  مشخصات نویسندگان

-  فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)

-  نامه به سردبیر (تعهدنامه و توافق‌نامۀ نویسندگان برای انتشار اثر)

-  تصویر

-  جدول