اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید امیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران/رئیس پژوهشکده نظر

amansoorut.ac.ir

سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

دکترای جغرافیای انسانی با تخصص در برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، 1373 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا داوری

دکترای تخصصی فلسفه استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران

rdavariias.ac.ir

دکتر داراب دیبا

دکترای هنر، معماری و شهرسازی پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

darabdibagmail.com

دکتر مهدی شیبانی

معماری منظر (استاد بازنشستۀ گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی)، ایران.

m_sheybanisbu.ac.ir

دکتر علی یاران

دکتری معماری استاد تمام و عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

yaran400yahoo.com

دکتر مجتبی انصاری

دکترای معماری منظر، دانشگاه تهران، 1378 استاد گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس

ansari-mmodares.ac.ir

دکتر ناصر براتی

دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

n.baratiarc.ikiu.ac.ir

دکتر سعید حقیر

تاریخ و فلسفۀ هنر با گرایش معماری مدرن دانشیار، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

saeed.haghirut.ac.ir

دکتر احمدعلی فرزین

دکتری معماری پژوهشکدۀ نظر (دانشیار بازنشستۀ گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

aafarzinhotmail.com

دکتر نیما ولی بیگ

دکترای تخصصی مرمت ابنیه دانشیار گروه مرمت بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکدۀ مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

n.valibeigaui.ac.ir

h-index: 6  

دکتر مهناز محمودی زرندی

دکترای تخصصی معماری دانشیارگروه هنر و معماری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

m_mahmoodyiau-tnb.ac.ir

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ایو پورتر

استاد دانشگاه اکس مارسِی و عضو لابراتوار باستان‌شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن

yves.porterorange.fr

محمد قاری‌پور

دانشیار دانشگاه ایالتی مورگان، بالتیمور امریکا

mohammad.gharipourmorgan.edu

ژان ژاک ترین

دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای

www.terrin.net
jjterringmail.com

کلود مسو

استاد دانشگاه پاریس 1

claude.massuuniv-paris1.fr

آن اسگارد

دانشیار دانشگاه ژنو سویس

anne.sgardunige.ch

ایو لوژنبول

جغرافیا عضو هیئت تحریریه

y.luginbuehlgmail.com

مدیر داخلی

وحید حیدرنتاج

معماری مدیر داخلی

v.nattajyahoo.com

ویراستار انگلیسی

فاطمه خزاعی

معماری دبیر انگلیسی نشریه

fkhozaei2013gmail.com