پیش از بارگذاری

 راهنمای نویسندگان

   مجلۀ باغ نظر، مجلۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر است که به دو زبان فارسی و انگلیسی در حوزه‌های تخصصی هنر، معماری، شهرسازی، طراحی محیط، باستان‌شناسی، گردشگری و حوزه‌های وابسته از قبیل فلسفه، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و تاریخ منتشر می‌شود.

  ضمن تشکر از انتخاب مجلۀ باغ نظر، از پژوهشگران و نویسندگان ارجمند درخواست می‌شود که به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینۀ خود،‌ اطلاعات مندرج در این راهنما را به‌دقت مطالعه و چنانچه مقالۀ‌ آن‌ها در چارچوب ذکرشده قرار دارد ارسال نمایند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.

 مقالاتی در باغ نظر پذیرفته می‌شوند که پیش‌تر در رسانۀ دیگری (مجله، کنفرانس، کتاب، ...) منتشر نشده و هم‌زمان برای داوری در نشریۀ دیگری ارسال نشده باشند. طبق آیین‌نامۀ نشریات علمی وزارت علوم (مصوب اردیبهشت 98) باغ نظر در هر سال تنها می‌تواند دو مقاله از یک نویسنده منتشر کند، یکی به عنوان نویسندۀ مسئول و یکی به عنوان نویسندۀ همکار. 

 هر مقاله حداقل توسط 2 نفر داور متخصص در موضوع مقاله ارزیابی می‌شود، در نهایت دو نظر موافق و تأیید هیئت تحریریه مجله برای چاپ مقاله ضروری است. مدت زمان فرایند پذیرش مقالات (از دریافت تا پذیرش نهایی) حداقل 4 ماه است. برای اطلاع از مراحل داوری و پذیرش مقالات به بخش فرایند داوری در منوی اطلاعات نشریه مراجعه کنید.

 برای سهولت بیشتر نویسندگان، مطالب این راهنما به شکل زیر دسته‌بندی شده‌ است. از نویسندگان محترم درخواست می‌شود همۀ بخش‌ها را به‌دقت مطالعه نمایند.

 پیش از بارگذاری

 بارگذاری

 پس از بارگذاری


  پیش از بارگذاری

 از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از بارگذاری مقالات خود، موارد زیر را مطالعه و فرم موافقت‌نامه و تعهدنامۀ انتشار را امضا فرمایند تا مقالات ایشان در ارزیابی اولیه با ضوابط و شرایط مجله مغایرت نداشته باشد.

مطالعۀ دقیق اصول اخلاقی

مجلۀ باغ نظر در زمینۀ اصول اخلاقی انتشار مقالات تابع قوانین کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر است (COPE)، به همین دلیل از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از ارسال مقالات خود، از رعایت اصول اخلاقی انتشار مقالات علمی اطمینان حاصل و تعهدنامۀ مربوطه را امضا کنند. برای اطلاع از اصول اخلاقی انتشار مقالات در مجلۀ باغ نظر به بخش اصول اخلاقی انتشار مقاله در منوی اطلاعات نشریه و برای اطلاعات بیشتر دربارۀ اصول اخلاقی انتشار مقالات به https://publicationethics.org/ مراجعه نمایید.

مطالعۀ مراحل داوری

فرایند پذیرش مقالات در مجلۀ باغ نظر شامل دو مرحله است: نخست، بررسی اولیه در هیئت تحریریۀ نشریه، و پس از آن -در صورت تأیید تحریریه- داوری تخصصی توسط داوران علمی. داوری مقالات در مجلۀ باغ نظر به‌صورت دوسویه کور است. در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزۀ مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. در صورت تأیید یک داور و رد داور دیگر، مقاله ـ پس از انجام اصلاحات توسط نویسنده ـ برای داور سوم فرستاده خواهد شد و نظر داور سوم تعیین‌کنندۀ پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. برای اطلاع از جزئیات فرایند داوری به بخش فرایند داوری در منوی اطلاعات نشریه مراجعه نمایید.

مطالعۀ اصول مربوط به مشارکت نویسندگان

همۀ نویسندگان باید به‌طور مستقیم در مراحل انجام پژوهش و نگارش مقاله مشارکت داشته باشند و مسئولیت تمام مطالب گفته‌شده در مقاله را بپذیرند. نام افراد و سازمان‌هایی که به‌طور مستقیم در تولید مقاله دخالت نداشته‌ و فقط در روند انجام آن تأثیرگذار بوده‌اند، باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. (در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند) همۀ نویسندگان باید در انتخاب نویسندۀ مسئول (برای پیگیری‌ها و مکاتبات بعدی)، و دربارۀ ترتیب نام نویسندگان اتفاق نظر داشته باشند. همۀ نویسندگان مقاله باید پیش از ارسال، فرم گواهی موافقت نویسندگان و تعهدنامۀ اصالت مقاله را امضا کنند و نویسندۀ مسئول باید هنگام بارگذاری مقاله، این فرم را هم به همراه مقاله بارگذاری کند (فرم تعهدنامه و توافق‌نامه نویسندگان). نویسندگان محترم باید به این نکته توجه داشته باشند که تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مقاله (از مرحلۀ ثبت مقاله تا اطلاع‌رسانی‌های بعدی مجله) بر عهدۀ نویسندۀ مسئول مقاله است، بنابراین حتماً باید فردی به عنوان نویسندۀ مسئول انتخاب شود که مقاله را بر روی سایت مجله ثبت کرده و امکان دسترسی به صفحۀ شخصی در سایت مجله و همچنین امکان دسترسی به ایمیل را داشته باشد.

امضای فرم‌های تعهد و تأییدیه

نویسندۀ مسئول باید پیش از بارگذاری و ارسال مقاله گواهی موافقت نویسندگان (تأیید مشارکت، تأیید ترتیب نام نویسندگان و توافق در تعیین نویسندۀ مسئول)، تعهدنامۀ اصالت مقاله، تأییدیه رعایت اصول اخلاقی، توافق‌نامۀ انتشار اثر (کپی رایت) و فرم اعلام وجود/عدم تعارض منافع را از طرف همۀ نویسندگان امضا و بارگذاری کند. تمام موارد ذکرشده در یک فایل ورد در کنار هم قرار داده شده‌اند و فقط به یک‌ بار امضا نیاز دارند. در صورت نیاز به توضیح بیشتر، نویسندگان می‌توانند از طریق ایمیل با مجله در تماس باشند (فرم تعهدنامه و توافق‌نامه نویسندگان).

مطالعۀ راهنمای نگارش و  آماده‌سازی مقاله با توجه به دستورالعمل مجله

مطالب این بخش به نویسندگان کمک می‌کند مقالۀ خود را مطابق دستورالعمل و ضوابط مجله آماده کنند، بنابراین از نویسندگان محترم درخواست می‌شود، برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، و تسریع در روند دریافت، داوری و پذیرش مقالات، مطالب این بخش را به‌دقت مطالعه و مقالات خود را دقیقاً مطابق دستورالعمل مجله آماده و ارسال نمایند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.