جستجوی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نقاشی، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 استادیار گروه نقاشی، دانشکدۀ هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: دربارة مضامین بینافرهنگی معمولاً نشانه‌شناسان، از منظر بینامتنیت و بیناگفتمانی صحبت کرده‌اند. به موضوعات بینافرهنگی، در میان شاخه‌های مختلف علوم به صورت بینارشته‌ای، نگاه می‌شود. اینکه قلمرو مباحث بینافرهنگی در چه حوزه‌ای قابل طرح است را می‌توان موضوع یک تحقیق قرار داد ولی در متن حاضر، فرض براین است که هنر معاصر به دلایل مختلف از جمله ضرورت‌های دنیای امروز، نزدیکی فرهنگ را از طریق دسترسی تقریباً بدون محدودیت، فراهم آورده است، لذا جایگاه مفاهیم فرهنگی و ارزش‌های سازندة فرهنگ، متفاوت از گذشته مطرح و حفظ می‌شوند.
هدف پژوهش:در این مقاله از طریق مطالعة تا حد امکان عمیق، به تفسیر و تحلیل موضوع پژوهش یعنی کنکاش مفاهیم بینافرهنگی در میان آثار سه تن از هنرمندان معاصر (انسلم کیفر، احمد نادعلیان و ژان میشل بسکیت) پرداخته می‌شود تا از این رهگذر برای هنرمندان جوان و جستجوگران دستمایه‌های آثار هنری، زمینه‌های اندیشه‌ورزی و تفکر عمیق‌تر با توجه به شرایط موجود جهانی را در هنر معاصر فراهم کند.
روش پژوهش: ماهیت پژوهش حاضر، توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری مطالب، کتابخانه‌ای است.
نتیجهگیری: هنر معاصر به گسترة بی‌پایانی از مضامین پرداخته و تنوع زبان‌های به خدمت گرفته‌شده و رسانه‌های فراوان در اختیار هنرمند، مفاهیم بینافرهنگی را به شیوه‌های گوناگون به مخاطب خویش ارائه می‌کند. شاید بتوان گفت همین امر باعث ظهور تعاریف جدید از هنر، هنرمند، مخاطب، اثر هنری و حتی ابزار را باعث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Searching for Intercultural Concepts in the Works of Contemporary Artists

نویسندگان [English]

  • Mansour Hessami Kermani 1
  • Elahe Panjehpashi 1
  • Jamal Arabzadeh 2
1 Associate Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Visual Arts, Art University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Intercultural themes are usually discussed by semioticiansfrom the perspective of intertextuality and interdisciplinary. Such issues have been considered interdisciplinary by different disciplines. The scopes of intercultural discourse can be the subject of a study. However, due to various reasons including today’s necessity, it is assumed that contemporary art approaches culture through almost unlimited access. Hence, the position of cultural concepts and the constructive values of culturesare presented and preserved differently from the past.
Research objective: The subject of the research is interpreted and analyzed, through exploring intercultural concepts among the works of three contemporary artists, Anselm Kiefer, Ahmad Nadalian, and Jean-Michel Basquiat,to provide young artists and researcherswiththe foundations of art, thought contexts, and deeper thinking according to the existing universal contemporary artcircumstances.
Research method: The nature of the present research is descriptive-analytical and data was collected using the libraryresearch method.
Conclusion: Contemporary art deals with an endless range of themes and the variety of languages used and the abundant media are available to the artist to presentvisually cultural concepts to its audience in various ways. It can be said that this has led to the emergence of new definitions of art, artist, audience, work of art, and even tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Art
  • Intercultural Concepts
  • Contemporary Art
  • Kiefer
  • Nadalian
  • Basquiat
اسکوئی، اعظم و مراثی، محسن (1387). بررسی عملکرد عکاسی در هنرهای جدید ایران، نگره،(8 و 9)، 83 - 95.
بابائی مراد، بهناز؛ ذبیحی، حسین و ماجدی، حمید. (1397). مدل‌سازی معادلة ساختاری ابعاد مکان با رویکرد بینافرهنگی (مطالعة موردی: میدان نقش جهان اصفهان. پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، 6 (1)، 149- 174.
دارابی، هلیا. (1393) چارچوب‌های شناختی در مباحث بینافرهنگی هنر. نقد کتاب هنر، (1 و 2)، 185-189.
دویچ، الیوت. (1385). زیبایی‌شناسی تطبیقی (ترجمة جواد علافچی). زیبا شناخت، (14)، 221 - 226.
دهشیری، محمدرضا. (1393). جایگاه هم‌افزایی فرهنگی در توسعة اجتماعی کشور. مطالعات توسعة اجتماعی ایران، 6 (2)، 25-44.
زکریایی، ایمان؛ شعیری، حمیدرضا و سجودی، فرزان. (1392). تحلیل نشانه-معناشناختی سازوکار روابط بینافرهنگی در نظام گفتمانی فرش کرمان. مطالعات تطبیقی هنر، 3(6)، 11-29.
سعادت‌نژاد، زهرا و فارسیان، محمدرضا. (1398). تقویت توانش بینافرهنگی از خلال متون ادبی و راهبردهای آموزش آن در زبان فرانسه. جستارهای زبانی، 10 (6)، 345-372.
شریف آزاده، محمدرضا و بهرام‌پور، میترا. (1398). باززایی ریشه‌های خشونت در آلمان پس از جنگ جهانی دوم با تکیه بر آراء اسلاوی ژیژک. مطالعة موردی (آنسلم کیفر – گئورگ بازلیتس). مبانی نظری هنرهای تجسمی، (8)، 85-102.
کلینکه، هارالد. (1382) جغرافیای هنر و جهانی شدن (ترجمة مریم پورصابری‌پور). بیناب، (2)، 78 - 83.
میرزایی، داود. (1393). سیاست هویت؛ تاملاتی در باب نسبت هنر با جهانی‌شدن اقتصادی و جهانی شدن فرهنگی. سوره اندیشه، (76)، 183 - 187.
نامور مطلق، بهمن و لنکرانی، منیژه. (1388). از تحلیل بینامتنی تا تحلیل گفتمانی. پژوهشنامه فرهنگستان هنر، (12)، 73 - 94.
وایلدر، جسی برایانت. (1396). تاریخ هنر به زبان آدمیزاد. (ترجمة آهنگ حقانی). تهران: هیرمند.
 
Baofu, P. (2012). The Future of Post-Human Migration: A Preface to a New Theory of Sameness, Otherness, and Identity. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Clanet, C. (1993). L’Interculturel en éducation et en sciences humaines. Toulouse, Presses universitaires du Mirail.
Demorgon J. (2002). L’Interculturation du monde. Paris: Éd. Anthropos.
Demorgon J., Lipiansky E. M. (1999). Guide de l’Interculturel en formation. Paris: Retz.
Dietz, G. (2018). Interculturality, The International Encyclopedia of Anthropology. Retrieved, Jan 7, 2021 from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/9781118924396.
Jackson, J. (2010). Intercultural Journeys, Language Globalization, Macmillan.
Freeman, B. (2010). Toward a Postmodern Ethnography of Intercultural Theatre: an Instrumental Case- Study of the Prague-Toronto Manitoulin Theater Project. University of Toronto publition.
Menek, I. H. (2020). A Historical Example of multiculturalism: Achaemenid empire multiicul turalism. Gaziantep Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1), 118–138.
Nasr, S. H. (2016). Transcendent Philosophy. An International Journal for Comparative Philosophy and Mysticism, London Academy of Iranian Studies, (17), 27-46.
Pavis, P. (1990). Le Théâtre au croisement des cultures. Paris: José Corti.
Reynolds, C. R. & Fletcher-Janzen, E. (2008). Pluralism, Cultural. Encyclopedia of Special Education. Retrieved Dec 28 , 2021, from   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470373699.speced1627.
Scollon, R., Scollon, W.S. & Jones Rodney H. (2012). Communication, A Discourse Approach. NY: John Willey and Sons.
Viegeant, L. (2022). Le Théâtre au croisement des cultures, scénographie. Jeu, (62), 193-195.