متدولوژی متکی بر طراحی در محیط مجازی خاص، جهت تدوین ارتباط کیفیت فضایی و ساختار فضایی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: ارتباط بین کیفیت فضایی (ترجیحات مکانی) و ساختار فضایی موضوعی پذیرفته‌شده است و تحقیقات متعددی برای تعیین رابطة دقیق میان دو متغیر مهم علم معماری انجام گرفته است. بااین‌وجود، به دلیل پیچیدگی درونی هر دو متغیر و همچنین پیچیدگی ارتباط آن‌ها، نتایج تحقیقات اغلب غیرقطعی است و نظریه‌ای کمّی و مورد اجماع در مورد رابطة این دو متغیردر دسترس نیست.
هدف پژوهش: مطالعة حاضر شیوه‌ای جدید برای کشف و تدوین ارتباط بین ترجیحات مکانی و پیکربندی فضایی پیشنهاد کرده و صحت و کارایی این شیوة پیشنهادی را می‌آزماید.
روش پژوهش: دراین شیوه محیط مجازی مخصوصی ایجاد می‌شود که در کنار کنترل متغیرهای مداخله‌گر، امکان تغییرات به‌صورت مستمر و طراحی در محیط را فراهم می‌آورد. از متخصصین خواسته می‌شود در این محیط به طراحی پرداخته و کیفیت فضایی را افزایش دهند؛ سپس روند تغییر متغیرهای ترجمه‌کنندة ساختار محیطی در طول روند طراحی و افزایش کیفیت فضایی بررسی‌شده و ارتباط این دو شاخص تبیین می‌گردد.
نتیجهگیری: نتایج نشان می‌دهد متدولوژی پیشنهادی در یافتن ارتباط بین کیفیت فضایی و ساختار فضایی موفق عمل می‌کند. همچنین نشانگر وجود همبستگی بالای آماری بین برخی تجزیه‌وتحلیل‌های ایزوویستی و روند افزایش کیفیت فضایی است. از سوی دیگر براساس نتایج حاصل در برخی چیدمان‌های فضایی، مکان‌هایی با دید بیشتر و اتصالات بصری، و دسترسی و پیچیدگی کمتر از کیفیت بالاتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design-Based Methodology in a Specific Virtual Environment to Develop a Relationship between Spatial Quality and Spatial Structure

نویسندگان [English]

  • Arash Hosseini Alamdari 1
  • Khosro Daneshjoo 2
  • Mansour Yeganeh 2
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture Department, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement:The relationship between spatial quality (spatial preferences) and spatial structure has been confirmed, and many studies have been conducted to determine the relationship between these two important architecture variables. However, the results of studies are often inconclusive and there are no quantitative and consensual theories about the relationship between these two variables due to the intrinsic complexity of both variables and the complexity of the relationship between them.
Research objective:This study proposes a new method for discovering and formulating the relationship between spatial preferences and spatial configuration and tests the accuracy and efficiency of this proposed method.
Research method: In this methodology, a unique virtual environment was created to allow continuous changes and design in the environment and controls of the intervening variables. Experts wereasked to design and increase the quality of space in this environment. The process of changing the spatial structure variables during the design process, and improving the spatial quality wereexamined. Then, the relationship between these two indicators wasexplained.
Conclusion: According to the results, the proposed methodology performs well in finding the relationship between spatial quality and spatial structure. It also indicates a high statistical correlation between some isovist analyzes and the trend of increasing spatial quality. The results also show that places with more visibility and less visual connections, accessibility, and complexity are of higher quality in some space syntaxes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial preferences
  • Spatial structure
  • Isovist analysis
  • Virtual environment
  • Quantitative models of expression of spatial properties
اسفندیاری، اکرم و ترکاشوند، عباس. (1399). کاربرد تحلیل‌های ایزوویست و خطوط دید در سنجش کیفیت بصری در مجتمع‌های مسکونی (نمونة موردی: شهر کرمانشاه). مطالعات شهری، 9(35)، 19-32.
ثناگر دربانی، الهام؛ منصفی پراپری، دانیال؛ طاهرخانی، علیرضا و حاجی فتحعلی، سیاوش. (1398). ارزیابی احساس امنیت و پیشگیری از جرم در فضاهای عمومی مجتمع‌های مسکونی به روش دید-پناه. پژوهشنامة نظم و امنیت انتظامی، 12(2)، 1-28.
شکوهی دهکردی، کاوه؛ هاشم‌نژاد، هاشم؛ اخلاصی، احمد و صالح صدق‌پور، بهرام. (1392). ارزیابی تأثیرات نرم‌افزارSketch Up بر فرایند ترسیم اسکیس‌های معماری. باغ نظر، 10(25)، 29-38.
کریمی مشاور، مهرداد؛ حسینی علمداری، آرش و آزاداحمدی، محمد. (1393). بررسی تطبیقی نمونه‌هایی از بافت شهری سنندج با استفاده ازآنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید. مطالعات شهری، 4(13)، 33-42.
 
Aknar, M. & Atun, R. A. (2017). Predicting movement in architectural space. Architectural Science Review, 60(1), 78–95.
Amini Behbahani, P., Gu, N. & Ostwald, M. (2017). Viraph: exploring the potentials of visibility graphs and their analysis. Visualization in Engineering, 5(1).
Appleton, J. (1975/1996). The experience of landscape. London: John Wiley.
Benedikt, M. L. (1979). To take hold of space: Isovists and isovist fields. Environment and Planning B: Planning and Design, 6(1), 47-65.
Benedikt, M. & Mcelhinney, S. (2019). Isovists and the Metrics of Architectural Space. Articulating Architecture’s Core in the Post-Digital EraAt, 27-30.
Berlyne, D.E. (1951). Attention, perception and behaviour theory. Psychol Rev, 58(2),137–146.
Dosen, A. S. & Ostwald, M. J. (2016). Evidence for prospect ‑ refuge theory : a meta ‑ analysis of the findings of environmental preference research. City, Territory and Architecture, 3, 1–14.
Franz, G. & Wiener, J. M. (2005). Exploring isovist-based correlates of spatial behavior and experience. In A. van Nes (Ed.), Proceedings of the 5th International Space Syntax Symposium. Delft, NL. TU Delft Press.
Gallagher, W. (2007). House thinking: A room-by-room look at how we live. New York: Harper Collins.
Heydarian, A. Carneiro, J. P. Gerber, D. Becerik-Gerber, B. Hayes, T. & Wood, W. (2015). Immersive virtual environments versus physical built environments: A benchmarking study for building design and user-built environment explorations. Automation in Construction, 54, 116–126.
Hildebrand, G. (1991). The wright space: pattern and meaning in Frank Lloyd wright’s houses. Seattle: University of Washington Press.
Hildebrand, G. (1999). Origins of architectural pleasure. Berkeley: University of California Press.
 Hwang, J. & Lee, H. (2018). A Parametric Design Model for Numerically Measuring the Design Attributes of Prospect-Refuge. In Proceedings of the CAADRIA 2018, Beijing, China, 17–19 May 2018; pp. 577–586.
Jhangiani, R. S., Chiang, I. A. & Price, P. C. (2015). Research methods in psychology (2nd Canadian Edition). Retrieved from https://opentextbc.ca/researchmethods/. Kaplan R, Kaplan S (1989) The experience of nature: a psychological perspec- tive. Cambridge University Press, Cambridge.
Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: a psychological perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Kellert, S. R. (2012). Building for life: Designing and understanding the human-nature connection. Washington, DC, USA: Island press.
Lippman, P. C. (2010). Evidence-based design of elementary and secondary schools: A responsive approach to creating learning environments. London: John Wiley & Sons.
Ostwald, M. J. & Dawes, M. J. (2019). Isovists: Spatio-Visual Mathematics in Architecture. Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences, pp. 1–13.
Ostwald, M. J., & Dawes, M. J. (2020). The Spatio-Visual Geometry of the Hollyhock House: A Mathematical Analysis of the ‘Wright Space’using Isovist Fields. Nexus Network Journal, 22(1), 211-228.
Portman, M. E., Natapov, A. & Fisher-Gewirtzman, D. (2015). To go where no man has gone before: Virtual reality in architecture, landscape architecture and environmental planning. Computers. Environment and Urban Systems, 54, 376–384.
Sailer, K. & Psathiti, C. (2017). A prospect-refuge approach to seat preference: Environmental psychology and spatial layout. In Proceedings of the 11th International Space Syntax Symposium (Vol. 11, pp. 137-1). Instituto Superior Tecnico, Departamentode Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, Portugal.
Smith, J. W. (2015). Immersive virtual environment technology to supplement environmental perception, preference and behavior research: A review with applications. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(9), 11486–11505.
Stamps, A. E. (2006). Literature review of prospect and refuge theory: the first 214 references. Institute of Environmental Quality, San Francisco, CA. Accessed on the internet on 2010-04-14 at http:// home.comcast.net/~instituteofenvironmentalquality/LitReviewProspectAndRefuge.pdf.
Stamps, A. E. (2008). Some findings on prospect and refuge theory: I. Percept Motor Skill, 106,147–162.
Turner, A., Doxa, M., O’Sullivan, D. & Penn, A. (2001). From Isovists to Visibility Graphs: a Methodology for the Analysis of Architectural Space. Environment and Planning, B: Planning and Design, 28, 103-121.
Ward, T. (2010). Quantifying qualitative data. Luettu, 8, 2012. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/97 fe/6104d9f9944c37e7155a079a5eab3f71b298.pdf
Xiang, L. & Papastefanou, G. (2019). Isovist and Psycho-Physiological Stress at the Pedestrian Level: A Real-Time Measurement Case Study in a High-Density City Luyao Xiang. Georgios Papastefanou, 4, 463–471.
Zhang, S., Kim, J., Shih, S.Y., Koo, C. & Cha, S. H. (2017). Immersive Virtual Environment (IVE) as a Potential Tool for Interior Colour Study in Office Environments. Proceedings of the 34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC), 34, 1-5.