استعاره به‌مثابۀ امتداد قیاس و شیوۀ استدلال طراحی معماری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.

2 استاد‌یار گروه معماری، واحد‌ مشهد‌، د‌انشگاه آزاد‌ اسلامی، مشهد‌، ایران

3 استاد گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه معماری، د‌انشگاه شهید‌ بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: اگرچه حوزۀ فرایندپژوهی جوان است پژوهش‌های این حوزه سیر تحولی‌ پرفرازونشیب را طی کرده‌اند که محل بازنمایی تنوع شیوه‌های فکری و نظری حاکم بر آن است. غالب پژوهش‌ها با رویکرد تحلیلی و نگاه تجزیه‏گرا تجربه‌های امر طراحی را تشریح کرده‌اند. در این پژوهش‏ها، غالباً از شیوۀ اندیشیدن به مسئلۀ طراحی غفلت ‌شده است. به‌ موجب همین نگاه تجزیه‏گرا، جوهرۀ فرایندها از دست‌ خواهد رفت اما فرایند‏ طراحی خود شیوه‌ای از اندیشه‏ورزی است. لاجرم، فرایند طراحی، فارغ از شناخت ناشی از تلاش‌های فرایندپژوهان، شیوه‌های استدلال منطقی را در ازای نیل به هدف خود به استخدام درخواهد آورد.
پژوهش حاضر به فهم نقش و چگونگی کارکرد استدلال منطقی در فرایند طراحی معماری و بررسی تأثیر استعاره به‌منزلۀ شیوه‏ای استدلالی طبق یافته‌های این پژوهش، قیاس و استعاره از فراگیرترین روش‌های منطقی هستند که در سازوکار چهاربخشی‌ای معیّن نقشی بنیادین در آفرینش آثار معماری ایفا می‏کنند. استعاره نوعی از قیاس است که با حفظ ویژگی‌های شاخص قیاس منجر به خلق اصالت در اثر معماری می‌شود.
هدف: شناخت نسبتِ میان قیاس و استعاره به‌مثابۀ شیوۀ استدلالی پایه در روش‏های طراحی و کاربست منطقی آنهاست.
روش تحقیق: در دو مرحله از استدلال قیاسی و استنتاجی استفاده شده است و برای گردآوری داده‌ها، از روش‌های کتابخانه‏ای کمک گرفته و در روش ‏تحقیق از روش‌های استدلال منطقی استفاده‌ شده است.
نتایج: پژوهش حاضر به فهم نقش و چگونگی کارکرد استدلال منطقی در فرایند طراحی معماری و بررسی تأثیر استعاره به‌منزلۀ شیوه‏ای استدلالی طبق یافته‌های این پژوهش، قیاس و استعاره از فراگیرترین روش‌های منطقی هستند که در سازوکار چهاربخشی‌ای معیّن نقشی بنیادین در آفرینش آثار معماری ایفا می‏کنند. استعاره نوعی از قیاس است که با حفظ ویژگی‌های شاخص قیاس منجر به خلق اصالت در اثر معماری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphor as a Kind of Analogy and a Reasoning Method in Architectural Design

نویسندگان [English]

  • sajad aeini 1
  • Khosrow Afzalian 2
  • iraj etesam 3
  • Farhad Shariatrad 4
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Islamic Azad University of Mashhad, Iran.
2 Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Professor of Department of architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Architecture, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Although the process study is modern, research into this field has left a rocky path behind that represents a variety of intellectual as well as theoretical practices governing it. Most of studies describe the experience of designing through an analytical and systematic approach. Indeed, they have tend to overlook thinking about designing. Such a systematic view causes to disregard the nature of process, while designing is considered as a method of thinking.
Despite the knowledge acquired by researchers, the process of design mainly employs logical reasoning to achieve its aims. The current research sets out to study how a logical reasoning works in the designing process and investigates metaphor as a reasoning way to develop architectural works.
It seeks to find out the proportion of analogy to metaphor that is viewed as a basic reasoning method in designing practices. In this research, the library method was used to collect data, and logical reasoning methods were also applied for the methodology.
Findings showed that analogy and metaphor, as the most common logical methods, have a quadruple framework and play a pivotal role in developing architectural works. Metaphor is a type of analogy which establishes authenticity in architectural works by retaining properties of analogy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Analogy
  • Metaphor
  • Reasoning
  • Design Process