دوره و شماره: دوره 19، شماره 113، آبان 1401، صفحه 5-122