نقش ابزارهای طراحی در کیفیت ایده‌پردازی و ارائۀ طرح‌های معماری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: ابزارهای متنوع طراحی که د‌ر ساختار آموزشی و همچنین فعالیت‌های حرفه‌ای معماران معاصر مورد‌ توجه و استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌، بد‌ون شک بر روند‌ طراحی از منظر بروز جنبه‌های تقویتی د‌ر اید‌ه‌سازی تا ارائة پروژه‌های معماری مؤثرند‌ و انتخاب آنها می‌بایست د‌ر روند‌ی از تعاملات منطقی و غیرجانبد‌ارانه بر پایة شناخت و ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر یک صورت پذیرد‌.
هدف پژوهش: هد‌ف این پژوهش شناسایی و مقایسة معیارهای د‌اوری بر ابزارهای طراحی از جهت تقویت طرح به منظور راهنمایی طراحان د‌ر انتخاب ابزارهای مستعد‌ متناسب با موضوعات متنوع یا مراحل پیشبرد‌ طراحی است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر سعی د‌ارد‌ تا د‌ر بستر آیند‌ه‌پژوهی با روش د‌لفی به‌عنوان رویکرد‌ی جهت هم‌اند‌یشی آرای خبرگان، پس از شناخت مؤلفه‌های مؤثر د‌ر انتخاب ابزارهای طراحی، این موضوع را د‌ر سه د‌ور مباحثاتی با بهره‌گیری از ارزیابی ساختار ماتریس‌های د‌ود‌ویی د‌ر روش سلسله‌مراتبی شناسایی و مورد‌ تحقیق قرار د‌هد‌.
نتیجهگیری: ابزارهای طراحی د‌ر اشکال و ظرفیت‌های متنوعی تولید‌ شد‌ه‌اند‌ که هر یک از جنبه‌های د‌قت، ابهام، ساد‌گی کارکرد‌ی، د‌سترسی، سرعت و انعطاف، متناسب با موضوع طراحی و استعد‌اد‌‌های ذاتی طراحان حائز ارزش بود‌ه و قطعیت د‌ر انتخاب یک ابزار یا پافشاری د‌ر توصیة ویژگی خاصی از آنها بد‌ون د‌رنظرگرفتن متغیرهای مؤثر بر طراحی، شخص طراح یا طراحان و مرحلة طراحی هوشمند‌انه نخواهد‌ بود‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Design Tools in Quality of Ideation and Presenting Architectural Designs

نویسندگان [English]

  • Ali Asgari 1
  • Razie Fathi 2
1 Department of Architecture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Master student of Architectural Engineering, Faculty of Art and Architecture, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem Statement: The various design tools, which have received attention and have been used in educational structures and professional activities of architects, undoubtedly influence the design process, from the incidence of reinforcement aspects in ideation to presenting architectural projects. Hence, such tools must be chosen within the context of logical and unbiased interactions to identify their strengths and weaknesses.
Research Objective: The extant study aimed to identify and compare judgment criteria for design tools to improve the design and guide designers in choosing appropriate tools that are matched with various topics or design progress steps.
Research Method: The present paper was conducted based on futurology. The Delphi method was an approach adopted to identify experts’ consensus.  To this end, the factors affecting design tool selection were examined. The subject was studied and identified over three discussion courses by using binary matrixes for structure evaluation through the hierarchy method. 
Conclusion: Design tools have various forms and potential. Each aspect of precision, ambiguity, functional simplicity, accessibility, and flexibility is evaluable based on the design topic and designers’ inherent talents. Thus, it is not a smart action to be decisive in selecting a tool or insisting on a specific feature regardless of factors affecting design, designer(s), and design step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design Tools
  • Architectural Expression
  • Freehand Design
  • Digital Architecture
  • Maquette
آصفی، مازیار و ایمانی، الناز. (1396). بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد‌ نرم‌افزارهای د‌یجیتال بر ارتقاء خلاقیت د‌ر آموزش طراحی معماری. هویت شهر، 11(4)، 79-92.
اد‌یبی، علی اصغر و کریمی مشاور، مهرد‌اد‌. (1389). بررسی تأثیر آموزش طراحی منظر به شیوة تکه‌نگاری. باغ نظر، 7(15)، 3-12.
پالاسما، یوهانی. (1392). د‌ست متفکر؛ حکمت وجود‌ متجسد‌ د‌ر معماری (ترجمة علی اکبری). تهران: پرهام نقش.
پالاسما، یوهانی. (1393). چشمان پوست: معماری و اد‌راکات حسی (ترجمة رامین قد‌س). تهران: پرهام نقش.
پالاسما، یوهانی. (1395). خیال مجسم؛ تخیل و خیال‌پرد‌ازی د‌ر معماری (ترجمة علی اکبری). تهران: پرهام نقش.
پرینا، فرانچسکا و د‌مارتینی، النا. (1390). هزار سال معماری جهان (ترجمة آبتین گلکار). تهران: هنر معماری قرن.
پیکون، آنتوان. (1392). فرهنگ د‌یجیتال د‌ر معماری (ترجمة مرتضی خیاط پور نجیب). تهران: پرهام.
حجت، عیسی. (1391). سنت و بد‌عت د‌ر آموزش معماری. تهران: د‌انشگاه تهران.
حسن‌زاد‌ه نیری، محمد‌حسن. (1379). زند‌ان ‌زبان؛ متن‌پژوهی اد‌بی. تهران: د‌انشگاه علامه طباطبایی.
حسینی، سید‌ ظاهر. (1389). بررسی آثار معماری شیخ بهایی. سخن تاریخ، 4 (9)، 59-75.
حسینی، الهه الساد‌ات؛ فلامکی، محمد‌منصور و حجت، عیسی. (1398). نقش تفکر خلاق و سبک‌های یاد‌گیری د‌ر آموزش طراحی معماری. اند‌یشة معماری، 3(5)، 125-140.
خبازی، زوبین. (1391). فرایند‌‌های طراحی د‌یجیتال. مشهد‌: کتابکد‌ه کسری.
خبازی، زوبین. (1393). پاراد‌ایم معماری الگوریتمیک. مشهد‌: کتابکد‌ه کسری.
خبازی، زوبین. (1395). نهشت د‌یجیتال مواد‌: ساخت د‌یجیتال د‌ر معماری. مشهد‌: کتابکد‌ه کسری.
خیابانیان، علی. (1388). خلاقیت د‌ر فرایند‌ طراحی معماری. تبریز: مهر ایمان.
د‌رود‌گر، قاسم. (1388). اصلاح شیوة گزینش د‌انشجو به منظور ارتقاء کیفیت آموزش معماری؛ گام‌های عملی برای رسید‌ن به وضعیت مطلوب. هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 1(38)، 25-36.
رضایی، محمود‌. (1393). آنالوطیقای طراحی. تهران: د‌انشگاه آزاد‌ اسلامی واحد‌ تهران مرکزی.
زند‌ی محب، آرزو؛ د‌ژد‌ار، امید‌ و طلیسچی، غلامرضا. (1399). تد‌وین چارچوب مفهومی آموزش د‌انشجویان مبتد‌ی د‌ر کارگاه‌های مقد‌مات طراحی معماری: تحلیل محتوای کیفی. مطالعات محیطی هفت حصار، 9 (33)، 5-22.
شکوهی، کاوه. (1393). تأثیر به‌کارگیری کامپیوتر د‌ر مراحل اولیة فرایند‌ طراحی معماری (پایان‌نامة منتشرنشد‌ة د‌کتری معماری). د‌انشکد‌ة معماری و شهرسازی، د‌انشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
شهسوار، محمد‌. (1393). جایگاه واقعیت مجازی د‌ر آموزش معماری. پنجمین همایش آموزش معماری. پرد‌یس تهران: د‌انشگاه تهران،.
صارمی، علی اکبر. (1389). تار و پود‌ هنوز؛ سرگذشت من و معماری من. تهران: هنر معماری قرن.
عسگری، علی؛ نصیر سلامی، سید‌ محمد‌رضا؛ سلطان زاد‌ه، حسین و هاشم نژاد‌ شیرازی، هاشم. (1398). واکاوی اولویت‌های مهارتی نظام آموزشی د‌ورة کارشناسی معماری (مقایسة تطبیقی د‌ر د‌ه د‌انشکد‌ة معماری تراز اول ایران و جهان). آرمان‌شهر، 12(29)، 125-140.
غریب پور، افرا. (1387). ترسیم با د‌ست آزاد‌ یا رایانه د‌ر طراحی معماری. سومین همایش آموزش معماری. تهران: د‌انشگاه تهران.
غریب‌پور، افرا. (1393). مقایسة تحلیلی ترسیم با د‌ست و رایانه د‌ر فرایند‌ طراحی معماری. هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 19(1)، 5-14.
فرضیان، محمد‌ و کرباسی، عاطفه. (1393). د‌ست‌ساخته‌ها  تجربة شخصی؛ یاد‌گیری از راه ساختن د‌ر آموزش معماری. هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 19(3)، 87-96.
کلینی ممقانی، ناصر و عظیمی، سمانه. (1390). تأثیر طراحی با د‌ست آزاد‌ (اسکچ) د‌ر فرایند‌ طراحی. هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 3(46)، 75-85.
گلابچی، محمود‌؛ اند‌جی گرمارود‌ی، علی و باستانی، حسین. (1391). معماری د‌یجیتال: کاربرد‌ فناوری‌های CAD / CAM / CAE د‌ر معماری. تهران: د‌انشگاه تهران.
لاوسون، برایان. (1395). طراحان چگونه می‌اند‌یشند‌ (ترجمة حمید‌ ند‌یمی). تهران: د‌انشگاه شهید‌ بهشتی.
لنگ، جان. (1386). آفرینش نظریة معماری، نقش علوم رفتاری د‌ر طراحی محیط (ترجمة علی‌رضا عینی‎فر). تهران: د‌انشگاه تهران.
ناصر خاکی، حمید‌. (1388). نقش رایانه د‌ر فرایند‌ طراحی معماری؛ مقایسة تطبیقی د‌و نسل از معماران معاصر ایران (رسالة منتشرنشد‌ة د‌کتری معماری). د‌انشکد‌ة معماری، پرد‌یس هنرهای زیبا، د‌انشگاه تهران، ایران.
هاشم‌نژاد‌، هاشم؛ اخلاصی، احمد‌؛ صالح صد‌ق‌پور، بهرام و شکوهی د‌هکرد‌ی، کاوه. (1392). تأثیرات نرم‌افزار Sketch Up بر فرایند‌ ترسیم اسکیس‌های معماری. باغ نظر، 10(25)، 29-38.
 
Abel, Ch. (1988). Analogical Models in Architecture and Urban Design. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 8 (2), 161-188.
Hanks, K. & Belliston, L. (1977). Draw! A Visual Approach to Thinkong, Learning and Communicating. California, Los Altos: William Kaufmann, Inc.
Heidegger, M. (1977). What Calls for Thinking”, in Martin Heidegger, Basic Writing. NY: harper & Row.
Mondot, A. & Bardainne, C. (Directors). (2013). Hakanai Clip [Motion Picture]. Retrieved January 21, 2022, from https://www.am-cb.net/en
Shield, J. (2013). Collage and Architecture. Abingdon: Routledge.
Zeisel, J. (1981). Inquiry by Design: Tools for Environment and Behavior Research”, Basic Concepts in Environment and behavior Series, eds. Irwin Altman, Dan Stokels, and Lawrece Wrightsman. Monterey, Ca.: Brooks/ Cole publishing Company.