واکاوی نظریۀ نهاده‌شده بر یکپارتارش: به سوی چارچوبی برای خوانش معماری (دورۀ موردمطالعه: معماری پس از انقلاب)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکدۀ فنی و مهندسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دکترای معماری، دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، دانشکدۀ فنی و مهندسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

بیان مسئله: نظریة نهاده‌شده بر یکپارتارش یکی از نظریه‌های کهن و به لحاظ عقلانی غیرهمسو با نظریة تکتونیک است. لذا جهت خوانش قاعده‌مند آثار معماری از این منظر که منجر به نقدهای مستدلی در راستای ارتقای کیفی شود، در ابتدا باید مفاهیم ضمنی در خصوص نظریة مذکور، جهت دستیابی به رویکردهای آن طبقه‌بندی شوند. انطباق مفاهیم نظریة فوق با شرایط معماری معاصرْ جهت واکاوی معماری از این منظر و تبیین نحوة اثرپذیری مؤلفه‌های معماری از رویکردهای نظریة مذکور نیز از چالش‌های مهم پیشِ روی این پژوهش بوده و می‌تواند زمینة دستیابی به خوانش آثار معماری را فراهم نماید و بستری برای تعیین سهم مؤلفه‌های معماری در پذیرش نقوشی که به‌واسطة برخورداری از رویکردهای نظریة نهاده‌شده بر یکپارتارش پذیرا شده‌اند، آماده سازد.
هدف پژوهش: این نوشتار درصدد است تا به چگونگی تأثیرگذاری رویکردهای نظریة نهاده‌شده بر یکپارتارش بر روی مؤلفه‌های معماری معاصر و نحوة عکس‌العمل مؤلفه‌ها در برخورد با نظریة فوق بپردازد.
روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی، توسط داده‌هایی متنی به کمک مطالعات کتابخانه‎ای، با اندیشة قیاسی و سطح تحلیل تفسیری، بر روی متغیرهای کیفی انجام پذیرفته است. تحلیل‎ها به روش کدگذاری اشتراوس و کوربین با نرم‎افزار مکس کیودا (MAXQDA) به انجام رسیده است.
نتیجهگیری: نتایج حاصل از پژوهش نشانگر تأثیر مستقیم سبک معماری و کم‌اثربودن دورة ساخت در تأثیرپذیری کالبد و فضای معماری از رویکردهای نظریة یکپارتارش است. مؤلفه‌های مصالح، عناصر، سازه و ساختار در فرایند طراحی معماری عمدتاً به‌صورت ناخودآگاه تحت تأثیر رویکردهای نظریة مذکور قرار گرفته‌اند. مؤلفة ساختار در نقش رفتار، تأثیرپذیری حداکثر از رویکردهای نظریة یکپارتاش داشته و پیکرة فضایی در آثار معماری نئومدرن و آثار مبتنی‌بر تکنولوژی، کمترین میزان تأثیرپذیری از رویکردهای نظریة مذکور را به‌واسطة مؤلفه‌ها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Stereotomic Theory: Towards a Framework for Reading Architecture (Study Course: Post-Iranian Revolution Architecture)

نویسندگان [English]

  • Ameneh Hashemi 1
  • Ahmad Ekhlassi 2
  • Mohsen Dolati 3
1 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Technology and Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Associate Professor, School of Architecture, Iran University of Scince and Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Technology and Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: The stereotomic theory is one of the oldest theories and is intellectually inconsistent with the tectonic theory. Thus, to regularly read architecture from this perspective, which results in reasoned critiques to improve the quality, first, it is required to classify implicit concepts related to the aforementioned theory to achieve its approaches. The important challenges of this research are aligning this theory with the conditions of contemporary architecture to analyze architecture through its lens and to explain how architectural components are influenced by the approaches of this theory. The results of this study can serve as a basis for reading architectural works and determining the contribution of architectural components to the acceptance of the designs framed by this theory.
Research objectivs: This research aims to demonstrate how the approaches of the stereotomic theory affect the components of contemporary architecture and how the components react to the above theory.
Research method: The present study is qualitative. It was carried out on qualitative variables using library studies, deductive thinking, and interpretive analysis. The analyses were performed using Maxqda n’s coding method in Max Kyoda software.
Conclusion: The results of the present study indicate the direct effect of architectural style and the low effect of the construction period on the being influenced by the body and architectural space by the approaches of the stereotomic theory. The components of materials, elements, structures, and construction in the architectural design process are mainly subconsciously influenced by the approaches of the mentioned theory. The structural component in the role of behavior is the most influenced by the approaches of the stereotomic theory, and the spatial body in neo-modern and technology-based architecture is the least influenced by the approaches of the theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Configuration
  • Spatial Configuration
  • Contemporary Iranian Architecture
  • Architectural Components
  • Stereotomic Theory
اصغرزاده، سعید. (1393). جستار در شکل نظریه‎های معماری. صفه، 24(3)، 5-16.
بانی ‌مسعود، امیر. (1391). معماری معاصر ایران. تهران: نشر هنر معماری قرن.
دباغ، امیرمسعود و مختاباد امرئى، سیدمصطفى. (1390). تأویل معمارى پسامدرن از منظر نشانه شناسى. هویت شهر، 5(9)، 59-72.
شایان، حمیدرضا و معمار دزفولی، سجاد. (1393). بررسی تطبیقی رویکردهای معماری معاصر ایران )بازشناسی نظریه در آثار سه نسل از معماران). نقش جهان، 4(2)، 7-8.
نقره‌کار، عبدالحمید. (1393). ارزیابی و نقد طرح ساختمان جدید مسجد ولیعصر در مجاورت تئاتر شهر. پژوهش‌های معماری اسلامی، 1(2)، 23-39.
 
Algarin, M. (2006). Arquitecturas excavadas. Barcelona: Fundación Caja de.
 Aparicio, J. & María, J. (2000). El Muro. Madrid: Klickowski.
Bingöl, E. (2017). Site az a Generative Force to Architectural Theory (Unpublished Ph.D. Thesis in Architecture). Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology, Izmir, Turkey.
Cacciatore, F. (2011). The wall as living place. Italy: LetteraVentidue.
Castellanos, R. (Eds.). (2012). Plan Poché. Spain: Fundación Caja de Arquitectos.
Deplazes, A. (2005). Constructing architecture materials processes structures. Boston: Zurich.
Erbaugh, A. (2006). The Interaction of Poiesis and Tekne in Tectonics (Unpublished M.Sc. Thesis in Architecture). Cincinnati University, Cincinnati, USA.
Evans, R. (2000). The Projective Cast: Architecture and its Three Geometries. Cambridge: MIT.
Frampton, K. (Eds.). (1995). Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth-Century Architecture. Cambridge: MIT.
Frampton, K. & Rappel, A. L. (1996). The Case for the Tectonic. In K.Nesbitt (ed.), Theorizing a New Agenda for Architecture: an Anthology of Architectural Theory. New York: Princeton Architectural Press.
González, J.J.C. (2017). Stereotomic Models in Architecture (UnPublished Ph.D. Thesis in Architecture). School of architecture, ETH, Zurich, Switzerland.
González, J.J.C. & D’Acunt, P. (2016). Stereotomic Models In Architecture: A Generative Design Method to Integrate Spatial and Structural Parameters Through the Application of Subtractive Operations. CAADence in Architecture, 34, 177 – 183.
Kim, R. (2006). The art of building of Mies van der rohe (Published Ph.D. Thesis in Architecture). Georgia Institute of Technology, Georgia, USA.
Kocaoglu, N. (2011). Semperian approach to artificial light as a building material (Unpublished M.Sc. Thesis in Architecture). Scool of Natural and Applied Sciences, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
Liu, Y.-T. & Lim, C.-K. (2006). New tectonics: a preliminary framework involving classic and digital thinking. Design Studie, 27(3), 267-268.
Menges, A. (2012). Material Resourcefulness: Activating Material Information in Computational Design. Architectural Design, 82(2), 34-43.
Narsey, S. (2013). Expressive space (Unpublished M.Sc. Thesis in Architecture). School of Architecture, Unitec Institute of Technology, Auckland: New Zealand.
Vallhonrat, C. (1988). Tectonics Considered. Between the presence and the absence of artifice. Perspecta, 24(1), 123-135.
Viollet-le-Duc, E. (Eds.). (1990). The Architectural Theory of Viollet-le-Duc: readings and commentary. Cambridge: MIT.
Zecchin, L. (2012). Architecture of/in the Marginal Spaces (Published M.Sc. Thesis in Architecture). Department of Civil and Environmental Engineering, Trento, Italy.