تحلیل پست‌مدرنیستی نقاشی‌های «وانگچی موتو» هنرمند معاصر آفریقایی-آمریکایی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمیف گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد نقاشی، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: تعریف پست‌مدرنیسم هنری همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است؛ اما می‌توان با درنظرگرفتن برخی مؤلفه‌های شکل‌دهنده از جمله التقاط‌گرایی، تکثرگرایی، شالوده‌شکنی، اهمیت خرده‌روایت‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها و بحران هویت به ابزاری برای تحلیل آثار هنری در این دوران دست یافت. در این راستا این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که ویژگی آثار وانگچی موتو کدام است؟ در آثار این هنرمند چه تشابهات و تمایزاتی می‌توان دریافت کرد؟ و رویکرد آثار چه رابطه‌ای با کلیدواژگان پست‌مدرن برقرار می‌کند؟
هدف پژوهش: هدف از این پژوهش جستجو و تحلیل خصلت‌های هنر پست‌مدرن در آثار «وانگچی موتو» هنرمند زن کنیایی‌تبار ساکن آمریکا است که نمونه‌ای از هنرمندان این دوره به شمار می‌رود و با درنظرگرفتن ویژگی آثارش می‌توان برای خوانش آن‌ها از این ابزار بهره برد.
روش پژوهش: این پژوهش از طریق مطالعة کیفی به توصیف و تحلیل بخشی از آثار نقاشی‌های وانگچی موتو براساس مبانی نظری هنر پست‌مدرن می‌پردازد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد مؤلف با استفاده از کلاژ تصویری و مفهومی و به‌صورت کلی جهان‌بینی کلاژی هم در ساختار و هم در محتوای آثار خود به بیانی التقاطی و متکثر دست یافته است و از این طریق به شالوده‌شکنی روایت‌های کلان، به خرده‌فرهنگ زنان و سیاهان و مهاجران دست زده و از این طریق با مسئلة بحران هویت ارتباط برقرار کرده است. موتو آثارش را به‌عنوان بیانیه‌های سیاسی-اجتماعی مطرح کرده و در آن به بیان و نقد مسائل تبعیض نژادی و طبقاتی موجود در جهان معاصر می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Postmodernism in Wangechi Mutu's Paintings (A Contemporary African-American Artist)

نویسندگان [English]

  • Zahra Pakzad 1
  • Mina Foroughi Dehnavi 2
1 Assistant professor, Painting Department , Faculty of art Alzahra university, Tehran, Iran
2 M.A. in Painting, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: The definition of artistic postmodernism has always faced challenges. However, it is possible to obtain a tool for analyzing the postmodernism of artworks in this period by considering components such as eclecticism, pluralism, deconstructionism, and the importance of micro-narratives and subcultures, as well as the identity crisis. In this regard, this research seeks to answer these questions What are the features of Wangechi Mutu's works? What similarities and differences can be found in the works of this artist? How are approaches to Mutu's works’  associated with postmodern keywords?
Research objective: The purpose of this study is to search for and analyze the characteristics of postmodernist art in the works of Wangechi Mutu, a Kenyan female artist living in the United States. Considering the characteristics of her works, this study uses postmodernist tools to interpret them.
Research method: This research described and analyzed a part of Wangechi Mutu's paintings based on the theoretical foundations of postmodern art through a qualitative study.
Conclusion: The results show that the artist has achieved an eclectic and plural expression, both in the structure of her works and in their content, by using visual and conceptual collages and, in general, a collage worldview. In this way, she has succeeded in breaking the foundations of macro narratives and subcultures of women, black people, and immigrants, and was consequently able to relate to the issue of an identity crisis. Mutu’s works are her socio-political statements in which she expresses and critiques the issues of racial and class discrimination in the contemporary world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • Eclecticism
  • Pluralism
  • Wangechi Mutu
  • Collage
آرچر، مایکل. (1388). هنر بعد از 1960 (ترجمة کتایون یوسفی). تهران: حرفه هنرمند.
حسنوند، محمدکاظم. (1397). درآمدی بر پست‌مدرنیسم و تجلی آن در هنرهای تجسمی. مبانی نظری هنرهای تجسمی،1(3)، 5-20.
خلج، رامین. (1386). پست‌مدرنیسم و هنر پست‌مدرن. کتاب ماه هنر، 1(107 و 108)، 20-27.
راضی علیایی، بهمن و حسنوند، محمدکاظم. (1385). ویژگی‌های پست‌مدرنیسم در نقاشی. جلوة هنر، 26(15)، 45-56.
زادمهر، نازنین و محمدی وکیل، مینا. (1397). مطالعة تطبیقی ویژگی عدم قطعیت در آثار دو هنرمند معاصر (دیمین هرست و مایکل بورمانس). مطالعات تطبیقی هنر، 1-14.
سهیلی راد، فهیمه. (1393). هنر مفهومی، قسمت اول. چیدمان، 3(7)، 120-125.
شادقزوینی، پریسا. (1392). مروری بر تاریخ نقاشی معاصر غرب (از آرنوو تا پست‌مدرنیسم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
قائدی حیدری، زهرا. (1386). هنرهای تجسمی: ریشه‌های هنر پست‌مدرن. گلستانه، 7(84)، 18-25.
قره‌باغی، علی اصغر. (1378). تبارشناسی پست‌مدرنیسم: (پلورالیسم). گلستانه، 13(1)، 45- 53.
کهون، لارنس. (1396). متن‌هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم (ویراست عبدالکریم رشیدیان). تهران: نشر نی.
کاسفر، سیدنی لیتل فیلد. (1386). هنر معاصر آفریقا (ترجمة علیرضا حسنی آبیز). تهران: فرهنگستان هنر.
مالپاس، سایمون. (1386). پست‌مدرن (ترجمة حسین صبوری). تبریز: دانشگاه تبریز.
محمدی وکیل، مینا و بلخاری قهی، حسن. (1396). جستاری در باب نمود پیکر اسنان در هنر معاصر: با تأکید بر نظریات بودریا. هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا)، 22(2)، 9-20.
نامور مطلق، بهمن. (1399). زیبایی‌شناسی کلاژ بینامتنی. کیمیای هنر، 9(36)، 25-36.
نظری، پروین. (1396). مؤلفه‌های هنر پست‌مدرن (پایان‌نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد فلسفة غرب). دانشکدة ادبیات فارسی و ‌زبان‌های خارجی، گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
نوذری، حسینعلی. (1385). نگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالب‌های سه‌گانة سنتی، مدرن و پست‌مدرن. مطالعات ملی، 7(2)، 127-148.
نوذری، حسینعلی. (1388). پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم (مجموعه مقالات). تهران: نقش جهان.
وارد، گلن. (1393). پست‌مدرنیسم (ترجمة قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی). تهران: نشر ماهی.
 
Frazier,C M. (2016). Troubling Ecology: Wangechi Mutu, Octavia Butler, and Black Feminist Interventions in Environmentalism. Critical Ethnic Studies, 2(1), 40-72.
Gueorguiev, W. (2011). Reflection on Wangechi Mutu’s Art. In W. Mutu (ed.), The Metropolitan Review. State University of New York: Empire State College, (pp. 42-45).
Holzwarth, H.W. (ed.) (2009). 100 Contemporary artists. Vol. 2. Köln: Tasche.
Swami, K. (2013). Destabilizing the Sign: The Collage Work of Ellen Gallagher, Wangechi Mutu, and Mickalene Thomas (Unpublished M.A. Thesis in Art History). Faculty  of Art History, College of Design, Architecture, Art and Planning, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, United States.