سنجش نقش محور عبادی در شکل گیری مساجد یزد

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران.

2 کارشناس ارشد معماری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران.

3 استادیار گروه آمار، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

بیان مسئله: نوع سازماندهی مساجد، نشان‌دهندة تفکرات سازندگان آن است که در قالب فرم کلی، سازماندهی نقشه، جایابی فضاها، تزئینات و از این دست قابل بیان است. از دیرباز توجه به جهت قبله و نحوة شکل‌یابی مسجد در نقشة سکونت‌گاه، یکی از مهم‌ترین مسائل شکل‌دهنده به کالبد مساجد بوده است.
هدف پژوهش: هدف تحقیق بیان روش‌هایی است که در طی آن قبله نه‌تنها براساس جایگاه محراب بلکه به لحاظ سامانة حرکت و نسبت توده و فضا در شکل حجمی مساجد نشان داده شده است. در واقع می‌توان گفت که هدف تحقیق شناخت نحوة ترکیب محور عبادی و عرفی در مساجد یزد است.
روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و موردکاوی به بررسی نقشة مساجد یزد بر مبنای تبیین نسبت آن با سلسله‌مراتب و مناسک عبادت، پرداخته است. اطلاعات لازم از طریق اسناد و مدارک کتابخانه‌ای و آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، کتب و مقالات موجود در این زمینه و همچنین مطالعات و بازدید‌های میدانی به دست آمده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد، هندسة مساجد یزد، با تأثیرپذیری از محور قبله به سه دسته شامل تک‌محوری، دومحوری و چندمحوری و از دیدگاه شکلی به هندسی منظم و ترکیبی از اشکال هندسی منظم-غیرمنظم تقسیم شده که معمار در هر کدام از مساجد، بر اساس پیرامون بنا، تمهیداتی مانند الحاق فضاهای جانبی به بنا و یا چرخش در نقشه را اندیشیده و در نهایت فضایی خالص و دارای هندسة منظم را به عنوان نتیجة طراحی حاصل کرده است. در نتیجه علی‌­رغم حل نقشه در کالبد پیرامون، محور عبادی، مهم‌ترین جهت در سازماندهی نقشة مساجد حفظ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Role of the Worship Axis in the Formation of Mosques in Yazd

نویسندگان [English]

  • Behzad Vasigh 1
  • Hosein Naseri 2
  • zahra Amini Farsani 3
1 Associate Professor, JUNDI-SHAPUR University of Technology, Dezful, Iran.
2 .A. in Architecture, JUNDI-SHAPUR University of Technology, Dezful, Iran.
3 Assistant Professor of Satatistics, Department of Statistics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: The way of organizing mosques, which can be expressed in the form of a general shape, organizing a building plan, locating and decorating space, reflects the thoughts of its builders. For a long time, paying attention to the direction of the qibla and the formation of mosques on the map of settlements has been one of the most important issues in shaping the structures of mosques.
Research objective: The purpose of this study is to offer the methods by which the qibla is shown not only based on the position of the mihrab, but also in terms of the system of movement and the ratio of mass and space in the volumetric form of the mosques. In fact, it can be said that the purpose of the research is to know how to combine the religious and customary axes in the mosques of Yazd.
Research method: This research examines the plans of mosques in Yazd by descriptive-analytical and case study methods based on explaining their relationship with the hierarchy and rituals of worship. The information required for this research was obtained through library documents and archives of the cultural heritage, handicrafts, and tourism organization (CHO) of Yazd, books, and articles related to the subject of research, as well as field studies and visits.
Conclusion: It is concluded that the geometrical patterns of the plans of the mosques in Yazd are influenced by the Qibla axis. In terms of their geometrical axes, there are three categories: single axis, double axis, and multi-axis. In terms of geometric shapes, plans include right-angled geometric shapes, a combination of right-angled, and non-right-angled geometric shapes. In each of these mosques, depending on the regularity of the geometry of the site plan, the architect has contemplated measures such as adding extensions and sidings to the mosque or rotating the plan. Finally, a pure, ordered geometric space is obtained as a result of purposeful design. As a result, despite solving the plan in the exterior structure around the mosques, the axis of worship has been preserved as the most important direction in organizing the plans of mosques in Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Rites
  • Physical Space
  • Mosque
  • Yazd
عرب، فی اللغه و الادب (مراجعة و تدقیق یوسف البقاعی و ابراهیم شمس الدین و نضال علی). تونس: نشر الدار المتوسطیه.
اکبرزاده، محسن؛ پیراوی ونک، مرضیه و مظفر، فرهنگ. (1398). نقد معماری مسجد نصیرالملک شیراز براساس نصوص دینی. باغ نظر، 16(78)، 53-68.‎
الجوهری، ابی نصر اسماعیل بن حماد. (1357). صحاح اللغه (تحقیق احمد عبد الغفار عطار) بیروت: دارالعلم للملاین.
حجت، عیسی و ملکی، مهدی. (1391). هم‌گرایی سه گونة بنیادین هندسی و پیدایش هندسة مسجد ایرانی. هنر‌های زیبا- معماری و شهرسازی، 17(4)، 1-14.
خادم‌زاده، محمدحسن. (1384). مساجد تاریخی شهر یزد. تهران: گنجینه.
دهار، علی و علی‌پور، رضا. (1392). تحلیل هندسی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان جهت تعیین ارتباط هندسی نمازخانه با جلوخان ورودی بنا. باغ نظر، 10(26)، 33-40.
رئیسی، محمد منان و نقره‌کار، عبدالحمید. (1393). ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی. پژوهش‌های معماری اسلامی، 1(4)، 28-44.
طباطبایی، محمدحسین. (1397). تفسیر المیزان (ترجمة سیدمحمد باقر موسوی همدانی). ج. 20. قم: اسلامی.
عطاریان، کورش؛ مؤمنی، کورش و مسعودی، زهره. (1394). بررسی تناسبات حیاط مساجد دورة صفویه اصفهان. مطالعات تطبیقی هنر، 5(10)، 67-82.
میراحمدی، احمد و مهدوی‌پور، حسین. (1395). تحلیل روش دایرة هندی در تعیین جهت قبلة مساجد (نمونة ‌موردی: مسجد جامع اصفهان). مرمت و معماری ایران، 1(12)، 103-114.‎
 
Al-Ratrout, H. F. (2013). The Second Mosque on Earth That Islamicjerusalem Forgot: Revealing the Ancient Al-Aqsa Mosque. Journal of Islamicjerusalem Studies, (13), 23-52.
 Bräunlein, P. J. (2016). Thinking religion through things: Reflections on the material turn in the scientific study of religion\s. Method & Theory in the Study of Religion, 28(4-5), 365-399.
Dora, V. D. (2018). Infrasecular geographies: making, unmaking and remaking sacred space. Progress in Human Geography, 42(1), 44-71.
Dunn, K. M. (2001). Representations of Islam in the politics of mosque development in Sydney. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 92(3), 291-308.
Elkhateeb, A., Attia, M., Balila, Y. & Adas, A. (2018). The classification of prayer halls in modern Saudi masjids: with special reference to the city of Jeddah. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research, 12(2), 246.
Forbes, B. D. (2017). Introduction: Finding religion in unexpected places. In Religion and Popular Culture in America. University of California Press.
Guidetti, M. (2017). The Contiguity of Churches and Mosques. In the Shadow of the Church. Leiden: Brill.
Hamdani, F. F. R. S., Rojak, E. A., Amalia, R., Hutami, A., & Rosyidah, U. (2020). An Accuracy Test of Qibla Direction Measurement of Mosques and Prayer Rooms. In 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019) (pp. 82-87). Atlantis Press.
Hammer, R. (2020). Decolonizing the civil sphere: The politics of difference, imperial erasures, and theorizing from history. Sociological Theory, 38(2), 101-121.
Kamil, S. & Darojat, Z. (2019). Mosques and Muslim Social Integration: Study of External Integration of the Muslims. Insaniyat: Journal of Islam and Humanities, 4(1), 37-48.
Knott, K., Krech, V. & Meyer, B. (2016). Iconic religion in urban space. Material Religion, 12(2), 123-136.