دوره و شماره: دوره 19، شماره 109، تیر 1401، صفحه 5-96 
پارادایم‌های حفاظت معماری در ایرانِ معاصر

صفحه 19-34

10.22034/bagh.2022.290166.4918

مهناز پیروی؛ محمدباقر کبیرصابر؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ عادل فردوسی