دوره و شماره: دوره 19، شماره 116، بهمن 1401، صفحه 5-102