دوره و شماره: دوره 19، شماره 114، آذر 1401، صفحه 5-72