نقد زیباشناسی کانت در زیباشناسی آزمایشی: تحلیلی نقادانه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ هنر، دانشکدۀحقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران.

2 استادیار گروه سیاسی، دانشکدۀ علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه فلسفه، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: از تأثیرگذارترین و مناقشه‌برانگیزترین نظریات کانت در زیباشناسی، که در کتاب «نقد قوة حکم» بیان شده، این است که داوری زیباشناختی را همزمان سوبژکتیو، و برخوردار از اعتبار همگانی می‌داند. در‌عین‌حال کانت بر این نکته تأکید دارد که میان امر زیبا و امر مطبوع تفاوتی اساسی وجود دارد. این سؤال مطرح است که چگونه امری می‌تواند هم سوبژکتیو باشد و هم برخوردار از اعتبار همگانی؟ و اینکه آیا تفاوت میان امر زیبا و مطبوع به‌روش تجربی قابل‌‌اثبات است؟
هدف پژوهش: هدف این پژوهش به طور اخص بررسی پرسش‌های مذکور از دیدگاه متفکران معاصر زیباشناسی آزمایشی است. برخی از متفکران این نحله به اعتبار همگانی داوری زیباشناختی و تفاوت میان امر زیبا و امر مطبوع نقدهایی وارد کرده‌ و به شیوة آزمایشی و تجربی در ابطال آن کوشیده‌اند. در‌عین‌حال نیک زنگویل منتقد به‌نام و برجستة حوزة زیباشناسی در دفاع از نظر کانت روش‌های به‌کار‌گرفته‌شده در زیباشناسی آزمایشی را فاقد روایی و پایایی می‌داند.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکردی کیفی به بررسی دو رویکرد تجربی کووا و زنگویل در خصوص زیباشناسی کانت می‌پردازد. در بخش اول به نحوی مختصر نظر کانت معرفی می‌شود. در بخش بعد برخی از مهم‌ترین پژوهش‌های تجربی از جانب کووا که در نقد نظر کانت عرضه ‌شده‌اند مطرح می‌شود. سپس نقدهای زنگویل بر کووا دسته‌بندی شده‌اند تا در بخش نهایی بتوان نقدهای او را تحلیل کرد.
نتیجهگیری:  به نظر می‌رسد‌ پژوهش‌های تجربی را می‌توان برای فهم بهتر زیباشناسی کانت به کار گرفت و بنابراین برخلاف نظر زنگویل زیباشناسی آزمایشی مکمل زیباشناسی سنتی است و نه تلاشی ناکام برای کنار‌نهادن آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kant’s Aesthetic Critique in Experimental Aesthetics: A critical Analysis

نویسندگان [English]

  • Parisa Changizi 1
  • Hosseinali Nozari 2
  • Hadi Samadi 3
1 Ph.D. Student in Philosophy Art, Department of Law, Theology, and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Political Science, Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor of Philosophy. Department of Law, Theology, and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: One of the most influential and, of course, controversial theories of Kant in aesthetics, expressed in his critique of judgment, is that he considers aesthetic judgment to be both subjective and universally valid. At the same time, Kant emphasizes that there is a fundamental difference between the beautiful and the agreeable. The question is how it can be subjective and also universally valid? And whether the difference between the beautiful and agreeable can be proved empirically?
Research objective: The purpose of this study is specifically to examine these questions from the perspective of contemporary thinkers in experimental aesthetics. Some thinkers of this school have criticized the general validity of the aesthetic judgment and the difference between the beautiful and the agreeable, and have tried to refute it experimentally. At the same time, Nick Zangwill, a well-known critic of the field of aesthetics in Kant’s defense, considers the methods used in experimental aesthetics to be invalid and unreliable.
Research method: The research examines the two empirical approaches of Cova and Zangwill regarding Kant’s aesthetics with a qualitative approach. In the first part, Kant’s opinion is briefly introduced. The next section introduces some of the most important empirical studies by Cova that are presented in Kant’s critique. An attempt is then made to categorize Zangwill’s critiques so that they can be analyzed in the final section.
Conclusion: It seems that empirical research can be used to better understand Kant’s aesthetics, and therefore, contrary to Zangwill, experimental aesthetics complements traditional aesthetics, not a failed attempt to discard them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • Aesthetic Judgment
  • Experimental Aesthetics
  • Zangwill
  • Cova
بووی، آندرو. (1386). زیباشناسی و ذهنیت: از کانت تا نیچه (ترجمة فریبرز مجیدی). تهران: فرهنگستان هنر.
دیتر، هنریش. (1382). تبیین کانت از داوری زیباشناختی (ترجمة مجید ابوالقاسم زاده). زیباشناخت، (90)، 123-140.
زنگویل، نیک. (1395). داوری زیباشناختی [دانشنامة استنفورد] (ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی). تهران: ققنوس.
شفر، ژان مری. (1385). هنر دوران مدرن (ترجمة ایرج قانونی). تهران: آگاه.
شلی، جیمز. (1395). مفهوم امر زیباشناختی [دانشنامة استنفورد] (ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی). تهران:  ققنوس.
ضیاء شهابی، پرویز؛ آریان‌پور، امیر اشرف؛ حسینی، مالک و جعفری حمیده. (1396). جستاری بر اندیشه‌های زیباشناسانة ایمانوئل کانت.  تحقیقات مدیریت آموزی، (2)، 67-78.
کانت، امانوئل. (1383). نقد قوة حکم (ترجمة عبدالکریم رشیدیان). تهران: نی.
کورنر، اشتفان. (1380).  فلسفة کانت (ترجمة عزت الله فولادوند). تهران: خوارزمی.
 
 Chatterjee, A. (2014). The Aesthetic Brain, How we envolved to desire beauty and enjoy art. Oxford: Oxford University.
Cova, F. (2019). Beyond Intersubjective Validity: Recent Empirical Investigation into the Nature of Aesthetic Judgment. In Florian Cova and Sebastien Rehault (Eds.), Advances in Experimental Philosophy of Aesthetics. London: Bloomsbury Academic.
Ginsborg, H. (2019). Kant’s Aesthetics and Teleology. In Edward N. Zalta (Ed.), The Stanford Encycolopedia of Philosophy. Stanford: Stanford University Press.
Zangwil, N. (2019). Beauty and the Agreable: A Critique of Experimental Aesthetics. In Florian Cova and Sebastien Rehault (Eds.), Advances in Experimental Philosophy of Aesthetics. London: Bloomsbury Academic.