دوره و شماره: دوره 19، شماره 115، دی 1401، صفحه 5-94