نقش صحن آفتابگیر در ایجاد خرداقلیم مطلوب در خانه‌های روستایی مناطق کوهستانی نمونه‌موردی: روستاهای شمیرانات تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیارگروه ساختمان، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: بحران انرژی و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آن، لزوم تجدیدنظر در نحوة ساخت‌وساز را به یکی از مهمترین اهداف برنامه‌ریزی و طراحی تبدیل کرده است. این مسئله در روستاها که از منابع کمتری برخوردارند حیاتی‌تر است. ضرورت بهره‌مندی از تابش خورشید به عنوان یک راهکار اقلیمی مناسب در روستاهای سرد و کوهستانی، اهمیت فضاهای آفتاب‌گیر را دوچندان می‌کند. عنوان «صحن آفتاب‌گیر» که در این پژوهش معرفی شده است، می‌تواند بخشی از فضای باز یا نیمه‌باز در خانه‌های روستایی باشد که موجب تغییر در خرداقلیم می‌شود.
هدف پژوهش: هدف از این پژوهش بررسی اهمیت صحن آفتاب‌گیر و چگونگی ایجاد خرداقلیم در خانه‌های روستاهای کوهستانی است. مهم‌ترین سؤال این پژوهش این است که نقش صحن آفتاب‌گیر در خرداقلیم خانه‌های روستایی کوهستانی چیست؟ و ساخت‌و‌سازهای جدید چه عملکردی در این زمینه دارند؟
روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی و بر‌پایة مطالعات میدانی صورت گرفته، جامعة نمونه روستاهای شمیرانات تهران است. به منظور پاسخگویی به مسئله، چند بنای بومی که دارای صحن آفتاب‌گیر هستند انتخاب شد. ابتدا جهت استفاده از تجربیات ساکنین در مورد اهمیت صحن آفتاب‌گیر به روش میدانی به گفتگو با آنها پرداخته شد که در این مرحله رضایتمندی و دلایل نارضایتی افراد شناخته شد و در مرحلة بعد، راستی‌آزمایی نتایج به کمک نرم‌افزار تحلیل و بررسی شد.
نتیجهگیری: صحن‌های آفتاب‌گیر در جبهة رو به جنوب با هندسه‌ای محفوظ از سوزبادهای زمستانی نقش بسیار مهمی در ایجاد خرداقلیم مطلوب و صرفه‌جویی در مصرف انرژی دارند و باید در ساخت‌و‌سازهای جدید به حفظ لفاف خورشیدی و پرهیز از ایجاد سایه‌های ناخواسته توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Sunlit Space in Creating a Favorable Micro-climate in Rural Houses of Mountainous Areas Case Study: Villages of Shemiranat in Tehran

نویسندگان [English]

  • Sepideh Babazadeh Saloot 1
  • Mansoureh Tahbaz 2
  • Leila Karimi fard 3
1 Ph.D. Candidate of Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Department of Building, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Asistant Professor of Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Energy crisis and energy saving, have turned the necessity of construction method reconsideration into one of the most important goals of planning and design in the country. This issue is vital in villages that have fewer resources, so the climatic design is at the top of rural architecture. The need to use sunlight as a suitable climatic solution in cold and mountainous villages doubles the importance of sunlit spaces. The title (sunlit spaces) introduced in this study can be part of the open or semi-open space in the body of rural houses, which causes a change in microclimate.
Research objective: The purpose of this study is to investigate the importance of sunlit spaces and show how to create a microclimate in the houses of mountainous villages. The most important question of this research is what is the role of sunlit space in the microclimate of mountainous rural houses? And what is the function of new constructions in this field?
Research method: This research employed analytical method and included field studies. The samples in the case study were the villages of Shemiranat in Tehran. To answer the research question, several vernacular buildings with sunny courtyards were selected. First, to use the residents’ experiences about the importance of the sunlit space, they were surveyed and interviewed. At this stage, the satisfaction and reasons for people’s dissatisfaction were identified. In the next step, the shadow mask and the examination of the sunny hours of the samples were analyzed using Ecotect software.
Conclusion: The results of this study indicate that sunlit spaces on the south front with a geometry protected from winter winds have a very important role in creating a favorable micro-climate and saving energy consumption. In new constructions, much attention should be paid to the solar envelope, and creating unwanted shadows should be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunlit space
  • Micro-climate
  • Shading mask
  • Solar envelope
  • Mountainous villages
احمدی، قادر. (1399)، گونه‌شناسی مسکن روستایی استان آذربایجان غربی. تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
افشاری‌پور، علی. (1400). شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون.
پژوهش‌های جغرافیای انسانی، (3)، 1089-1101.
 براون، جی دی و مارک دی کی. (1386). خورشید، باد، نور (استراتژی‌های طراحی اقلیمی در معماری) (ترجمة سعید آقایی). تهران: گنج هنر.
حاجی ابراهیم زرگر، اکبر. (1388). درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 جانی پور، بهروز. (1385). گونه‌شناسی مسکن روستایی استان کردستان. تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
 دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد مسکن. (1390). مطالعة تطبیقی بهسازی مسکن روستایی هند، چین، ترکیه. تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
 دیواندری، جواد. (1387). گونه‌شناسی مسکن روستایی استان تهران. تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
راپاپورت، آموس. (1388). انسان‌شناسی مسکن (ترجمة خسرو هنرمند افضلیان). تهران: انتشارات حرفه هنرمند.
سرتیپی‌پور، محسن. (1384). شاخص‌های معماری مسکن روستایی در ایران. هنرهای زیبا، (22)، 43-52.
سرتیپی‌پور، محسن. (1390). پدیدار‌شناسی مسکن روستایی. مسکن و محیط روستا، (133)، 3 - 14.
سرتیپی‌پور، محسن. (1392). گونه‌شناسی مسکن روستایی استان مرکزی. تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
سلطان‌زاده، حسین. (1390). نقش جغرافیا در شکل‌گیری انواع حیاط در خانه‌های سنتی ایران. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، (75)، 69-86.
 طاهباز، منصوره. (1386). طراحی سایه در فضای باز. هنرهای زیبا، (31)،  27 - 38.
 طاهباز، منصوره. (1392). دانش اقلیمی طراحی معماری. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 طاهری تفتی، مژگان و خدابنده‌لو، زهره. (1385). گونه‌شناسی مسکن روستایی استان زنجان. تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
 علی‌الحسابی، مهران و راهب، غزال. (1387). برپایی خانة روستایی، فرایندی از ذهنیت تا عینیت. آبادی، (59)، 68-84.
 نوربرگ-شولتز، کریستیان. (1381). مفهوم سکونت (ترجمة محمود یاراحمدی). تهران: آگاه.
 نوروزیان ملکی، سعید و رضایی، محمود. (1389). تنوع فضاهای باز در بافت‌های روستایی کشور. اولین کنفرانس بین‌المللی سکونت‌گاه‌های روستایی، مسکن و بافت، ابعاد فضایی- مکانی سکونت‌گاه‌های روستایی. تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
واتسون، دانلد کنت لب. (1382). طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان (ترجمة وحید قبادیان و محمد فیض مهدوی). تهران: دانشگاه تهران.
 
 Ardoin, N. M. (2006). Toward an interdisciplinary understanding of place: Lessons for environ- mental education. Canadian Journal of Environmental Education, (11), 112-126.
Elwefati, N. A. (2007). Bio Climatic Architecture in Libya: Case studies from three climatic regions. (Unpublished PhD thesis). Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus, The Department of Architecture.
-Futa, W, & Ewuola, M. D. (2010). Introduction to Rural Life. London: Routledge.
 Gorączko, M. & Gorączko, A. (2015). Vernacular architecture and traditional rural landscape in new socio-economic realities - a case study from Central Poland, Bulletin of Geography. Socio–economic Series, (30), 43–57.
  Hall, E. T. (1966). The hidden dimension, Garden City. NY: Doubleday & Company.
 Malaktou, E. Michael M., Philokyprou, A. & Savvides, A. (2015). Architectural Design and Environmental Behaviour of Traditional Buildings in Mountainous Regions. The Case of Askas Settlement, Cyprus. International Conference on Sustainability in Architectural Cultural Heritage. Department of Architecture, University of Cyprus.
   Marsh, A. (2005). The Application of Shading Masks in Building Simulation. Ninth International IBPSA Conference. Montréal, Canada.
Oktarini, M. F. (2019). The Spreading of Vernacular Architecture at the Riverways of South Sumatra, Indonesia. Indonesian Journal of Geography,51 (3), 385-392.
Qadir Rasul, H. & Ahmed, A. I. (2018). Nature and Physical Configuration:Study of topography influences on the physical configuration of mountain settlements in Iraqi Kurdistan Region. Retrieved Novemver 25, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/329690192_Nature_and_physical_configuration_A_study_of_topographical_influences_on_the_physical_configuration_of_mountain_settlements_in_the_Iraqi_Kurdistan_region.
Tuan, Y. F. (1974). Topophilia: A study of environmental perception attitudes and values. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Varmaghani, H. & Soltanzadeh, H. (2020). Analysis of lifestyle and Types of Rural Housing in the Historical Geography of Mazandaran (19th and 20th centuries). Int. J. Architect. Eng. Urban Plan, 30(2), 222-235.