دوره و شماره: دوره 19، شماره 107، اردیبهشت 1401 
رد نظریۀ شهر اسلامی به عنوان فرم

صفحه 99-110

10.22034/bagh.2021.256752.4710

مرضیه پورمحمدی؛ سید محسن حبیبی؛ سید حسین بحرینی؛ زهره داودپور