هرمنوتیک عکس و تحلیل جایگاه عناصرِ هرمنوتیکی در آن

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ هنرومعماری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 مربی دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

بیان مسئله: برای مشاهدة موقعیت‌ها و شرایط اجتماعی در زندگی روزمره، عکاسی به صورتی فعال و کارآمد جایگزین دیدن غیرفعال شده و نگاه آگاهانه به رخدادهای روزانه و مطالعات تحلیلی زندگی روزانه را از طریق عکس امکان‌پذیرساخته  است. تفسیروتحلیل عکس‌هایی که با زیست روزمرة انسانی سروکار دارند، نیازمند روش‌هایی است که بتواند براساس بافتاروساختار تاریخی-اجتماعی مقولات جمعیتی، به فهم بهتری از تعاملات و باورهای روزمرة مردمان بینجامد. هرمنوتیک، علم تأویل است و بنابراین، روش هرمنوتیکی تحلیل عکس این ویژگی مهم  را در مطالعة عکس‌هایی با مقولات اجتماعی فراهم می‌آورد که تفسیر معانیِ ضمنیِ عکس‌ها را براساس شاخصه‌هایی چون زبان‌مندی، کنش‌های عاملان جمعیتی، قصدونیات، و قواعد اجتماعیِ مبتنی بر خلق عکس‌ها امکان‌پذیر می‌سازد. هرمنوتیک عکس یعنی تفسیروتأویل عکس توسط مفسری که درجهان فرهنگی-اجتماعی عکس زیسته، و آگاهی پیشینی از آن دارد، آن هم به واسطة بهره‌گرفتن از عوامل مؤثر تفسیرِ هرمنوتیکی.
هدف پژوهش: اساساً درهرمنوتیک، چگونگی فهمیدن مورد پرسش است و بنابراین در مقولات عکاسانه، هرمنوتیک به «چگونگی فرایند فهم تحلیلی عکس» می‌پردازد. ازاین‌رو هدف تحلیل هرمنوتیکی این است­ که عوامل مؤثر در فرایند فهم عکس را مشخص­ کند؛ شرایط زمینه‌ایِ فهم عکس­ را تبیین و ویژگی‌ها و شاخصه‌های بستر تحلیل‌وتأویلِ درست عکس را پی‌ریزی ­کند؛ تأویل­گرِ هرمنوتیکیِ عکس را تعریف­ کند و این‌که چه‌کسی اصولاً می‌تواند شرایط صادق‌تری را در هرمنوتیک ­عکس دارا باشد؟
روش پژوهش: در مقالة حاضر، روش تحلیل هرمنوتیکیِ عکس مبتنی بر آراء هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر و تدقیق عناصر هرمنوتیکی در خلق تأویل صحیح عکس خواهد بود. به عبارتی، جایگاه هر یک از عناصر هرمنوتیکیِ گادامری در تحلیل متن را (مفهوم سنت، پیش‌داوری، آگاهی مؤثر تاریخی، منطق مکالمه، افق معنایی، قصد مؤلف، و نقد هرمنوتیکی) در تأویل عکس مورد توجه قرار داده و جایگاه آن را براساس متنی تجسمی طرح می‌کنیم.
نتیجه‌گیری: روش هرمنوتیک در تحلیل عکس، می‌تواند همة انواع تحلیل‌وتفسیرونقد عکس را شامل شود. به شرط آن‌که از ابزاروعناصر هرمنوتیکی مؤثر درتحلیل به‌درستی بهره ببرد. توجه به جایگاه تفسیریِ هریک از عناصر هرمنوتیکی، هرمنوتیک عکس  را به سوی تحلیلی جامع‌تر و درست‌تر پیش خواهد برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photo Hermeneutics: Strategies and Approaches

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hasanpur 1
  • Abulghasem Nemat Shahrebabaki 2
1 Faculty Member of Sistan and Baluchistan University, Zahedan, Iran.
2 Faculty Member of Sistan and Baluchistan University, Zahedan, Iran. Abstract
چکیده [English]

Problem statement: To observe social conditions and situations in everyday life, photography has been actively and efficiently substituted by inactive visualization, as it has made it possible to consciously observe the daily events and analyze them through photographs. The interpretation and analysis of photographs related to human daily life requires methods that can lead to a better understanding of people’s beliefs and daily interactions. Such methods should be informed by the context and socio-historical structure of population issues.Hermeneutics is the knowledge of interpretation and hereupon, a hermeneutic analysis of photography facilitates studying target photographs with social themes and interpreting theirimplicit meanings based on the characteristics of linguistics, population interventions, intents and intentions, and also those social rules governing the creation of the photographs.The hermeneutics of photography means the interpretation and explanation of photographs within their socio-cultural context by an interpreter who has gained prior knowledge of the context by applying the effective factors of hermeneutic interpretation.
Research objective: Basically, in hermeneutics, the way of understanding is under question, and so in addressing the photographic categories, hermeneutics deals with “the way of analytically understanding photo”. Therefore, the purpose of the hermeneutic analysis is to 1) identify the factors influencing the process of perceiving photography, 2) to explain the background conditions for this comprehension, 3) to determine the characteristics of the analytical context for the correct interpretation of photographs,4)to define the interpreter of the hermeneutics of photography, and finally to determine who/what has a more reliable position in the photography?
Research method: In this study, the hermeneutic analysis of photography is based on the philosophical hermeneutical views of ‘Hans-Georg Gadamer’,andis constituted based on acareful examination of its hermeneutic elements, in creating the correct interpretation of the photo. In other words, the position of each of the elements of Gadamerian hermeneutic in analyzing the context (the concept of tradition, prejudgment, effective historical awareness, conversational logic, semantic horizon, author intent, and hermeneutics critique) is considered in the interpretation process of photography, and its position is raised based on a visual context.
Conclusion:The hermeneutic analysis of photography can include all types of analysis, interpretation, and criticism of target photographs if the influential hermeneutic tools and elements in the analysis are applied accurately. Addressing the interpretive position of the hermeneutic elements will lead the hermeneutics of photography towards a more comprehensive and accurate analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretation
  • Hermeneutics of Photography
  • Hermeneutic Elements in the analysis of Photographs
  • Hans-Georg Gadamer
برت، تری. (1385). نقد عکس (ترجمة کاوه عباسی و اسماعیل میرعباسی). تهران: مرکز.
 پالمر، ا. ریچارد. (1398). علم هرمنوتیک (ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی). تهران: هرمس.
 دیکی، جورج. (1387). تاریخ نظریة نهادی هنر (ترجمة ابوالفضل مسلمی). زیباشناخت، (18)، 81-99.
 شریف‌زاده، محمدرضا و اسماعیل، بنی‌اردلان. (1392). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻠﺴﻔﻲ درﻧﻈﺮیة ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻨﺮ آرﺗﻮر داﻧﺘﻮ. شناخت (پژوهشنامة علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)، 1 (69)، 95-126.
فربرن، مایلز. (1394). تاریخ اجتماعی، مسائل، راهبردها و روش‌ها (ترجمة ابراهیم موسی‌پور بشلی و محمد ابراهیم باسط). تهران: سمت.
 کرول، نوئل. (1393). نظریه‌های هنر معاصر (ترجمة میترا آریا و دیگران). قم: مدرسة اسلامی هنر.
 کوزنزهوی، دیوید. (1385). حلقة انتقادی (ترجمة مراد فرهادپور). تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
 لوید، کریستوفر. (1394). تاریخ اجتماعی: دانش، روش و آموزش (ترجمة ابراهیم موسی‌پور بشلی و محمد ابراهیم باسط). تهران: سمت.
 مصیبی، منصوره. (1394). مصنوعیت در نظریة نهادی هنر. کیمیای هنر. 4 (16)، 43-55.
 هال، جان آر. و نیتس، مری جو. (1391). فرهنگ از دیدگاه جامعه‌شناختی (ترجمة فریبرز مجیدی). تهران: سروش.
 
 Barson, T. (2017). The gesture of photography: An introduction. In I. Copell & A. Copell (Eds.), Life World. Mexico: CIAC.
 Butler, T. (1998). Toward hermeneutic method for interpretive research in informationsystems. Journal of Information Technology (JIT), 13(4), 285-300.
 Gadamer, H. G. (2006). Truth and Method (J. Weinsheimer & D. G. Marsall, Trans). London: Continuum Publishing Group.
 Lawn, C. & Keane, N. (2011). The Gadamer Dictionary. New York: Continuum Internatinal Publishing Group.
 Prasad, A. (2002). The contest over meaning: Hermeneutics as an interpretive methodology for understanding texts. Organizational Research Methods, 5 (1), 12-33.
 Paterson, M. & Higgs, J. (2005). Using Hermeneutics as a qualitative research approach in professional practice. The Qualitative Report, 10 (2), 339-357.
 Sztompka, P. (2008). The focus on everyday life: A new turn on Sociology. European Review,. 16 (1), 23-37.
 Uribe, M. (2013). Perception and interpretation in the aesthetic experience of art. In: Proceedings of the European Society for Aesthetics, V. 5. Switzerland: University of Fribourg.