بررسی دگرگونی‌های فضایی خانه‌های تاریخی شهر کرمان دو گونۀ قاجار و پهلوی اول

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای معماری، استادیار دانشکدة هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دکترای معماری، استادیار دانشکدة هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران،

چکیده

بیان مسئله: معماری خانه موضوعی مهم در  مطالعات مربوط به  سبک‌های معماری است و مطالعة تحولات آن می‌تواند آموزه‌هایی برای اندیشة معمارانه ارائه دهد. این مقاله به شناخت دگرگونی فضایی خانه‌های تاریخی، از طریق مقایسة گونه‌های حیاط مرکزی دورة قاجار و پهلوی اول در شهر کرمان پرداخته و دو سؤال مطرح می‌کند: 1) چه دگرگونی‌هایی در خانه‌های دورة قاجار و پهلوی اول در شهر کرمان به لحاظ توده شامل هندسه و چیدمان فضایی رخ داده است؟ 2) نقش ساختاری حیاط در این دو دوره دچار چه دگرگونی‌هایی شده است؟ 
هدف پژوهش: هدف از پژوهش تعیین وجوه تمایز بین خانه‌های  قاجار و پهلوی اول در ارتباط با چیدمان فضایی و هندسی فضاها که مبین  دگرگونی‌های بین دو دوره است.
روش پژوهش: متأثر از ماهیت سؤالات، مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده کرده و پس از انتخاب خانه‌ها، شاخص‌هایی برای بررسی نظم‌های موجود در پلان‌های هر دو گونه (قاجار و پهلوی اول) تعریف می‌کند. با تحلیل شاخص‌ها و مقایسة نمونه‌ها، تشابهات و تحولات فضایی و ساختاری دو گونه از طریق استدلال منطقی در قالب نتایجی کیفی بیان می‌شود.
نتیجهگیری: بر اساس تحلیل نمونه‌ها، هرچند تشابهاتی میان خانه‌های دو دوره از نظر برخی ویژگی‌های هندسی در نماها و وجود لایة فضایی دوم در پلان وجود دارد، اما در مجموع می‌توان گفت آزادی عمل بیشتری در طراحی خانه‌های دورة پهلوی اول نسبت به خانه‌های قاجار دیده می‌شود که از نشانه‌های آن می‌توان به افزایش تنوع در جایابی لایة فضایی دوم در پلان، چیدمان فضاهای پیرامون حیاط و نیز عدم تأکید بر لزوم هماهنگی نماهای متقابل یا حفظ تقارن اشاره کرد.  چرخش محور و تغییر الگوی سازماندهی حول حیاط به معنای دگرگونی و تغییر تدریجی نقش حیاط در خانه‌­های دورة پهلوی اول کمرنگ‌شدن نقش محوری و مرکزیت حیاط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Spatial Transformation of Historical Houses in Kerman Qajar Vs. the First Pahlavi

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali AshrafGanjouei 1
  • Mohammad Soltanzadeh zarandi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Arts and Architecture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Arts and Architecture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: House architecture is an important topic in the study of architectural styles, and the study of its evolution can provide lessons for architectural knowledge. This paper focuses on the spatial transformation of historical houses by comparing the courtyard houses of the Qajar and the first Pahlavi period in ​​ Kerman. The research questions are as follows: 1) what geometric and spatial transformations occurred in Kerman between the Qajar and the first Pahlavi periods? 2) what changes took place in the structural role of the courtyard in these two periods?
Research objective: Determining the differences between Qajar and the first Pahlavi houses in the spatial and geometric arrangement of spaces, indicates the changes between the two periods.
Research method: This paper used a descriptive-analytical method and after selecting the houses, the criteria for the analysis of the houses’ plans were developed.  By comparing the samples with research indicators, the spatial and structural similarities and changes of the two types were determined through logical reasoning, and then qualitative results were provided.
Conclusion: Based on the analysis of samples, although there are similarities between the houses of the two periods in terms of geometric features in the facades and the second spatial layer in the plan, more freedom in designing houses of the first Pahlavi than in the Qajar is observed. This increases the variety of the second layer placement in the plan, the arrangement of the spaces around the courtyard, the lack of emphasis on using harmony in opposite facades, and the decrease of symmetry. The rotation of the courtyard axis and the change of organization pattern around the courtyard indicate the gradual transformation of the role of the courtyard in the first Pahlavi houses, the fading of the basic role, and the centrality of the courtyard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • House
  • Courtyard
  • Arrangement
  • Qajar
  • The first Pahlavi
  • Kerman
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. (1368).  احیاء بافت تاریخی شهر کرمان. طرح پژوهشی برون دانشگاهی، دانشکدة هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
چرمایف، سرج و الکساندر، کریستوفر. (1391). عرصه‌های زندگی خصوصی و زندگی جمعی (ترجمـة منوچهر مزینی). تهران: دانشگاه تهران.
حائری، محمدرضا. (1387) خانه، فرهنگ، طبیعت. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
خاکپور، مژگان؛ انصاری، مجتبی و طاهرنیان، علی. (1389). گونه‌شناسی خانه‌های بافت قدیم شهر رشت. هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، (41)، 29-42.
دیبا، داراب؛ ریوالت، فیلیپ و سانتلی، سرژ. (1392). خانه‌های اصفهان (ترجمة مریم قاسمی و همکاران). اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
سلطان‌زاده، حسین. (1396) خانه در فرهنگ ایرانی (مفاهیم و بعضی از کاربردها). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
فرح‌بخش، مرتضی؛ حناچی، پیروز و غنایی، معصومه. (1396). گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول. مطالعات معماری ایران، 6(12)، 97-116.
قاسمی سیچانی، مریم و معماریان، غلامحسین. (1389). گونه‌شناسی خانة دورة قاجار در اصفهان. هویت شهر، 4(7)، 87-94.
کاراپتیان، کاراپت. (1385). خانه‌های ارامنة جلفای نو اصفهان (ترجمة مریم قاسمی). تهران: فرهنگستان هنر.
کمالی‌پور، حسام؛ معماریان، غلامحسین؛ فیضی، محسن و موسویان، محمد. (1391) ترکیب شکلی و پیکره‌بندی فضایی در مسکن بومی: مقایسة تطبیقی عرصه‌بندی فضای مهمان در خانه‌های سنتی کرمان. مسکن محیط و روستا، (138)، 3-16.
گلیجانی، نسرین. (1386). تاریخ‌شناسی معماری ایران. تهران: دانشگاه تهران.
معماریان، غلامحسین. (1387). آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه‌شناسی درونگرا. تهران: سروش دانش.
معماریان، غلامحسین. (1397). سیری در مبانی نظری معماری. تهران: گلجام.
یزدی یاسمن؛ مفیدی، سید مجید و اعتصام، ایرج. (1400). بررسی رابطة اجزای کالبدی خانه‌های بومی اقلیم گرم و خشک ایران، )مطالعة موردی: خانه‌های قاجاری یزد). باغ نظر، 18(96)، 59-76.
 
Jacoby, S. (2015). Typal and typological reasoning:A diagrammatic practice of architecture. The Journal of Architecture, 20(6), 938–961.
Memarian, G. H., Hashemi Toghr-oljerdi, S. M. & Ranjbar, A. M. (2011). Privacy of house in islamic culture: A comparative study of pattern of privacy in houses in Kerman. International
Memarian, G H. Hashemi Toghr-oljerdi, S M. & Ranjbar, A.M. (2011). Privacy of house in islamic culture: A comparative study of pattern of privacy in houses in Kerman. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, 21 (2), 70-77.
JMadrazo, L. (1994). Durand and the Science of Architecture. Journal of Architectural Education, 48(1),12–
Schneider, S., Kuliga, S., Hölscher, C., Conroy-Dalton, R., Kunert, A., Kulik, A. & Donath, D. (2013). Educating architecture students to design buildings from the inside out. Proceedings of the 9th International Space Syntax Symposium. Korea: Seoul.
Vidler, A. (1977). The Idea of Type: The Transformation of the Academic Ideal, 1750–1830. Oppositions, (8), 94–115.