نقش فناوری در همه‌شمولی شهرها با تأکید بر حضور افراد دارای معلولیت در فضاهای شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، گروه شهرسازی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: امروزه دسترسی همه‌شمول به فضاهای شهری به دلیل رشد سریع شهرنشینی و افزایش جمعیت اهمیت پیدا کرده است. طراحی و برنامه‌ریزی همه‌شمول، فرصت‌های برابر را برای همة گروه‌های شهروندان صرف‌نظر از محدودیت‌هایشان ایجاد می‌کند. براساس قواعد شهرهای همه‌شمول، همة گروه‌های شهروندان ازجمله افراد دارای معلولیت باید از حق دسترسی و حضور در فضاهای شهری برخوردار باشند؛ درحالی‌که وضعیت دسترس‌پذیری فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت در شهرهای کشور ما ازجمله تهران نشان می‌دهد حضور این گروه از شهروندان در فضاهای عمومی تا حد زیادی غیرممکن است.
هدف پژوهش: هدف پژوهش پیش ‌رو بررسی نقش فناوری در همه‌شمولی شهرها با تأکید بر حضور افراد دارای معلولیت در فضاهای شهری است.
روش پژوهش: این مقاله با به‌کارگیری روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و در قالب دو گام متواتر شامل فراتحلیل و بررسی اسناد کتابخانه‌‌ای خارجی و داخلی پیرامون موضوع پژوهش و سپس تحلیل یافته‌های پرسش‌نامه‌ای که با مشارکت 80 فرد دارای معلولیت در شهر تهران همراه بود، انجام شده است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش تأیید می‌کند که همة افراد شرکت‌کننده در پژوهش برای حضور در فضاهای شهری با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند. نتایج پرسشنامه نشان می‌دهد که 82 درصد از افراد شرکت‌کننده در پژوهش، بیش از 5 بار در روز از وسایل الکترونیکی هوشمند استفاده می‌کنند و نمونه‌های به‌کارگیری فناوری کمکی برای بالغ بر 90 درصد افراد دارای جذابیت است. در نهایت پیش‌بینی می‌شود که به‌کارگیری چنین فناوری‌‌هایی سبب تسهیل وضعیت دسترس‌پذیری و افزایش حضور افراد دارای معلولیت در سطح شهر می‌شود. این مقاله سه رویکرد جدید شهر هوشمند همه‌شمول، کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات و همه‌شمولی الکترونیک را به‌عنوان رویکردهایی جدید جهت بهره‌گیری از فناوری در راستای افزایش همه‌شمولی شهری معرفی می‌کند و در انتها با اتکا به این رویکردها پیشنهادهایی جهت افزایش حضورپذیری فضاهای شهرها برای گروه‌های دارای معلولیت، با بهره‌گیری از فناوری مطرح می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Technology in Urban Inclusiveness-With the Emphasis on the Presence of People with Disabilities in Urban Spaces

نویسندگان [English]

  • Kiana Etemadi 1
  • Ali Safavi 2
1 Ph.D. Student of Urban & Regional Planning, Department of Urban Planning & Design, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Art, Department of Urban Planning; Design, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: The importance of inclusive access to urban spaces has become important due to the rapid growth of urbanization in recent years. Inclusive design and planning create equal opportunities for all groups of citizens, regardless of their personal limitations and abilities. According to the principles of inclusive cities, all groups of citizens, including people with disabilities (PWDs), should have equal rights to access urban spaces. According to the rules of inclusive cities, all groups of citizens, including PWDs, should have the right to access and be present in urban spaces; but this is not the case in cities of our country, including Tehran.
Research objective: This research aims to investigate the role of technology in urban inclusiveness, with an emphasis on the presence of PWDs in urban spaces.
Research method: The research goal is met by using a descriptive-survey research method following two main consecutive steps: meta-analysis and review of the international library documents related to the research subject and then analysis of the findings of a questionnaire with 80 participants with disabilities in Tehran city.
Conclusion: The research findings confirm that all participants in the study face many challenges in participating in urban spaces. The results of the questionnaire show that 82% of the participants use smart electronic devices more than five times a day, and the examples of using assistive technology are attractive to over 90%. Finally, it is anticipated that the use of such technologies will facilitate accessibility and increase the presence of PWDs in the city. This article introduces three new approaches: inclusive smart city (ISC), application of Information and Communications Technology (ICT), and E-inclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inclusiveness
  • technology
  • people with disability
  • accessibility
بگ‌محمدی، علی و سلاورزی، محمد. (1400). تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار در همه‌شمولی فضاهای شهری: نمونة موردی شهر ایلام. پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، 3 (53)، 921-941.
تقوایی، مسعود؛ مرادی، گلشن و صفرآبادی، اعظم. (1389). بررسی و ارزیابی وضعیت پارک‌های شهر اصفهان بر اساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 21 (2)، 47-64.
شاطریان، محسن؛ اشنویی، امیر و گنجی‌‍‍پور، محمود. (1395). بررسی مناسب‌سازی فضاهای شهری جهت دسترسی معلولین و جانبازان (نمونة موردی: ادارات دولتی شهر کاشان). آمایش جغرافیایی فضا، 6 (22)، 59-76.
قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. (1385). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 
Abbott, Ch. (2007). E-inclusion: Learning Difficulties and Digital Technologies. London: Future Lab.
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). (2006). New York: United Nations.
d’Antonio, S. & Tanskanen, E. (n.d.). Smart Cities and Smart citizens: The apps and the technologies that make cities more inclusive and open. Medians of the Council of Europe. Retrieved July 20, 2021, from https://www.coe.int › mediane › source › eemp
Eysenbach, G. (2001). What is e-health? Journal of Medical Internet Research, 3(2). Retrieved July 20, 2021, from https://www.jmir.org/2001/2/e20/
Enabling inclusive cities: tool kit for inclusive urban development. (2017). Mandaluyong City.  Philippines: Asian Development Bank.
Garcia Crespo, A., Paniagua-Martín, F., Colomo-Palacios, R. & Miguel Gómez Berbis, J. (2014). E-Inclusion for People with Disabilities in e-Government Services through Accessible Multimedia. International Journal of Information Systems and Social Change, 3(3), 37-51.
Hasler, S. (2017). Digital Technologies for Inclusive Urban Planning. International Conference on Urban Design & Cities Planning. Malaysia: Kuala Lumpur.
Holmes, K. (2018). Mismatch: How Inclusion Shapes Design. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Inclusive: A Microsoft Design Toolkit. (2016). Retrieved July 20, 2021, from https://www.microsoft.com/design/inclusive/
OECD. (2016A). Stimulating Digital Innovation for Growth and Inclusiveness- The Role of Poliies for the Successful Diffusion of ICT. (Organisation for Economic Co-operation and Development) Retrieved July 20, 2021, from https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/stimulating-digital-innovation-for-growth-and-inclusiveness_5jlwqvhg3l31-en
OECD. (2016b). Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills. Paris (Organisation for Economic Co-operation and Development) Retrieved July 20, 2021, from https://doi.org/10.1787/9789264265097-en.
OECD. (2017). Making Innovation Benefit All: Policies for Inclusive Growth Retrieved July 20, 2021, from https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/making-innovation-benefit-all-policies-inclusive-growth
Riddell, Sh. & Watson, J. (2003). Disability. Harlow: Pearson Education.
Soares, J., & Neto, D. (2018). Inclusive Smart Cities: theory and tools to improve the experience of people with disabilities in urban spaces. Unpublished Ph.D. Thesis, Escola Politécnica da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo,Brazil.
Szaszák, G. & Kecskés, T. (2020). Universal Open Space Design to Inform Digital Technologies for a Disability-Inclusive Place-Making on the Example of Hungary. Smart Cities Journal, 3 (1293), 1293-1333.
Thang Tze Yian, Th. & Park, J. (2018). Technology-enhanced TVET delivery for improving access, relevance and inclusion in Asia and the Paciic. In Skills and the Future of Work: Strategies for inclusive growth in Asia and the Paciic. Thailand: ILO Regional Office for Asia and the Pacific.
UN-Habitat. (2001). Inclusive Cities Initiative-The Way Forward. Retrieved July 20, 2021,  from https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1370384.Wahba, S. (2020). Smarter cities for an inclusive, resilient future. Digital Readers. Retrieved July 20, 2021, from https://digileaders.com/smarter-cities-for-an-inclusive-resilient-future/
Smart Cities for All. (2017). A Global Strategy for Digital Inclusion Proposed by G3ict and World Enabled. Retrieved July 20, 2021, from  https://smartcities4all.org/wp-content/uploads/2018/08/SC4A_Vision-Six_Strategies_XT.pdf.