دوره و شماره: دوره 20، شماره 123، شهریور 1402، صفحه 5-80