تحلیل تصویر انسان در پوسترهای فراواقع‌گرای ایران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: مفهوم تصویر انسان در پوسترهای فراواقع‌‌گرای ایران و شناخت نگرش طراحان آن از منظر ایده‌‌پردازی، ساختار این پژوهش را با فرض خلق تصاویری جدید از انسان، به مثابة راه ارتباطی نوین با مخاطب بنا نهاده است.
هدف پژوهش: هدف از این پژوهش مطالعة‌‌ تصویر انسان در پوسترهای فراواقع‌‌گرای ایرانی و تفسیر شاخص‌‌های بیان در ایده‌‌پردازی آنهاست.
روش پژوهش: به‌کارگیری روش توصیفی- تحلیلی در جهت تحلیل جامعة آماری این پژوهش، شاخص‌‌های ایده‌‌پردازی آن دسته از پوسترهای فراواقع‌‌گرای ایرانی را که بر مبنای تصویر انسان خلق شده و اکثر نمونه‌‌های برجستة آن در محدودة زمانی 1368 تا 1398 به چاپ رسیده‌‌اند، از حیث ساختاری و محتوایی بررسی می‌کند.
نتیجه‌گیری: یافته‌‌های پژوهش نشانگر آن است که استفاده از تصویر انسان با شیوة فراواقع‌‌گرایانه از دوران باستان مورد توجه هنرمندان ایرانی بوده است. به همین دلیل تأثیرات این نگرش در چگونگی بیان بصری نوین در پوسترهای فراواقع‌‌گرای ایران را می‌‌توان برگرفته از این نوع دیدگاه هنرمندان ایرانی دانست. پوسترهایی که اغلب با تکنیک‌‌های متنوع تصویرسازی شده‌‌ و به شیوه‌‌ای رویایی و در ترکیبی نوآورانه با عوامل بصری پدید آمده‌‌اند. از این رو درک آنها برای مخاطب به دلیل مفهوم‌‌گرابودن، تابع تأثیرگذاری آنها بر احساسات درونی او بوده و از جذابیت بصری بالایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Human image in Iran’s Surrealist Posters

نویسندگان [English]

  • Mahsa Hoshyar Khoshdel 1
  • Mitra Manavirad 2
1 Master Student, Department of Graphic Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Graphic Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Issue expression: Human image context in Iran's surrealist posters and knowing their designers point of view in ideation, the structure of present study with assumption of creating new images of human as a modern connection way with audience has established.
Research aims: The purpose of this article is to study human image in Iranian's surrealist posters and interpretation the indexes of expression in their ideation.
Research method: Utilizing the descriptive-analytical way in the analysis direction of statistical society of this research, the indexes ideation of those Iran's surrealist posters kind that has been created based on the human image and most of the distinguished instances in 1989 till 2019 period of solar hijri time that has been printed, examines in the terms of structural and content.
Abstract
Problem statement: The concept of the human image in Iran’s surrealist posters and the recognition of the attitude of its designers from the perspective of ideation, has established the structure of the present study which is based on the assumption of creating new images of humans as a new way of communication with the audience.
Research objective: The purpose of this study is to examine the human image in Iranian surrealist posters and interpret the indicators of expression in their ideation.
Research method: Using the descriptive-analytical method to analyze the statistical population, this study examines the indicators of ideation in those Iranian surrealist posters that were created based on the human image in terms of structure and content, the most prominent examples of which were published between 1989 to 2019.
Conclusion: The findings indicate that the surrealistic use of human images has been the focus of Iranian artists since ancient times. Consequently, it can be considered that the impacts on modern visual expression in Iran’s surrealistic posters are derived from this view of Iranian artists. The posters, which are often illustrated with various techniques and have a high visual appeal, have emerged in a dreamy way and an innovative combination of visual factors. Therefore, due to their conceptual nature, their understanding of the audience depends on the influence of the works on their inner feelings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human image
  • Surrealism
  • Poster
  • Iranian posters
بارنیکت، جان. (1392). تاریخ پوستر (ترجمة مهدی نوری مقدم). تهران: مارلیک.
برتون، آندره. (1392). سرگذشت سوررئالیسم (ترجمة عبدالله کوثری). تهران: نی.
بوند، شقایق و امامی‌‌فر، سیدنظام‌الدین. (1395). سوررئالیسم، شیوة نوین جذب مخاطب در پوسترهای سینمایی. شباک، 2(9)، 44-55.
برزگر، نصری. (1397). مطالعة تطبیقی ساختار تصویری پوسترهای تئاتر و سینمای ایران با مضامین اجتماعی از سال 1390 تا 1396، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
پاکباز، رویین. (1393). دایره‌المعارف هنر، چاپ چهاردهم.تهران: نشر فرهنگ معاصر.
پاکباز، رویین. (1396). نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: زرین و سیمین.
حقیقی، ابراهیم. (1390). رو‌به‌رو، گفتگوی ابراهیم حقیقی با مرتضی ممیز. تهران: خجسته.
خدامرادی، شیلان. (1395). .بررسی تطبیقی نقاشی فیگور در هنر مدرن و پست مدرن، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران.
داداشی، حمیده. (1393). بررسی تصویر انسان در پوسترهای فرهنگی مکتب لهستان (پایان‌نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشکدة هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.
رخشان، منوچهر. (1383). شکل‌گیری پوستر در ایران. کتاب ماه هنر، 7 (77 و 78)، 129.
رفیعی، لیلا. (1377). سفال ایران. تهران: یساولی.
شهامی، فرناز و افشار مهاجر، کامران. (1389)، تأثیر هنر پوسترسازی سوئیس بر طراحی پوستر معاصر ایران. کتاب ماه هنر، 13 (150)، 66-74.
عادل، شهاب الدین. (1381). عکاسی فیلم. تهران: آن.
عسکری، پریا. (1395). انسان‌نگاری در پوسترهای ایرانی (پایان‌نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه کاشان، ایران.
گاردنر، هلن. (1394). هنر در گذر زمان (ترجمة محمدتقی فرامرزی). چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات نگاه.
مختارمعصومی، بیتا. (1386). نقش دیروز، گرافیک امروز. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ممیز، مرتضی. (1382). بررسی کوتاه تاریخچة اعلان در ایران، حرف‌های تجربه (مجموعه مقالات مرتضی ممیز، به اهتمام حسین چنعانی. تهران: دید.
ملک شهمیرزادی، صادق. (1391). ایران در پیش از تاریخ. تهران: سبحان نور.
هولیس، ریچارد. (1383). تاریخچه‌‌ای از طراحی گرافیک (ترجمة سیما مشتاقی). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 
Barthes, R. (1967). Elements of semiotics. New York: hill and wang.
Mahon, A.(2005). Surrealism and the Politics of Eros, 1938-1968. London: United Kingdom.
Ying Wu, P. (1997). Critical analysis of theatre posters, Rochester Institute of Technology, 1997.