تحلیل مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار جهانی‌شدن بر فضاهای عمومی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: جهانی‌شدن فرایندی در حال وقوع است که اثرات قطعی آن بر شهرها و ریزفضاهایشان هنوز مشخص نشده است. جهانی‌شدن سبب شده است تا اقدامات و تحولات نقطه‌ای از جهان بر نقاطی آن سوی جهان اثر گذارد. در دنیای جهانی‌شدة امروز که جامعة محلی و نسبتاً بستة گذشته، تبدیل به یک جامعة فرامحلی، جهانی و یا محلی- جهانی شده است، شاخص‌های بسیاری بر زندگی شهری تأثیرگذارند. ازاین‌رو این فرایند با ابعاد و مؤلفه‌های ویژه‌اش در عرصة فضاهای جمعی در هر دو بعد کالبد و رفتار نیز به روشنی خود را نشان می‌دهد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که فضاهای جمعی از کدام یک از ابعاد جهانی‌شدن بیشترین تأثیر را گرفته است؟ و پرسش دیگر که بدان پرداخته می‌شود این است که جهانی‌شدن چگونه بر الگوهای رفتاری شهروندان در فضاهای جمعی تأثیر داشته است؟
هدف پژوهش: پژوهش حاضر بر آن است که مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر فضاهای عمومی را تحلیل‌کرده و چگونگی تأثیر جهانی‌شدن بر الگوهای رفتاری شهروندان در فضاهای عمومی را بررسی کند.
روش پژوهش: برای پاسخ به این پرسش‌ها با نگاهی کلان و انتقادی و  با استفاده از روش فراتحلیل مهمترین ابعاد جهانی‌شدن که بر فضاهای جمعی تأثیرگذار هستند، شناسایی شده و سپس با استفاده از پرسشنامة خبرگان و تحلیل‌های آماری به منظور سنجش پایایی و توزیع نرمال داده‌ها نرم‌افزار spss نسخة 26 و در نهایت با روش دلفی فازی رتبه‌بندی عوامل صورت گرفته است.
نتیجهگیری: نتایج نشان می‌دهد جهانی‌شدن به طور غیر مستقیم و به‌واسطة اثرگذاری بر مهم‌ترین ابعاد زندگی انسان معاصر بر الگوهای رفتاری وی نیز تأثیرگذار بوده است. رونق فناوری اطلاعات به این اتفاق شتاب بخشیده است و با جابجایی مرزهای روانی در برایند کلی هر سه جنبه از رفتار (ضروری، اجتماعی، اختیاری) و همچنین هر دو بعد کیفی فضای شهری، تأثیرات غیرقابل چشم‌پوشی داشته است. در رتبه‌بندی انجام‌شده؛ ارتباطات مجازی، جریان مداوم اطلاعات، ارزش‌ها و سلایق، کنترل و نظارت بر مردم و مسئولین به واسطة پیشرفت تکنولوژی به ترتیب رتبة اول تا سوم اثرگذاری بر فضاهای جمعی در جریان جهانی‌شدن را به دست آورده‌اند. بنابراین پیشرفت تکنولوژی و انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی که به واسطة آن ممکن شده است، بیشترین تأثیر را بر فضاهای جمعی شهرها در جریان جهانی‌شدن بر عهده داشته است. این امر لزوم توجه بیشتر به شاخص‌های مطرح‌شده را در طراحی فضاهای جمعی در دنیای جهانی‌شده به روشنی بیان می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Most Important Influential Components of Globalization on Public Spaces

نویسندگان [English]

  • Zahra Foroutan 1
  • Manouchehr Tabibian 2
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Architecture & Urbanism, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Professor, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Globalization is an ongoing process whose effects on cities and their micro spaces have not been specified yet. Globalization makes the actions and evolutions in one part of the world affect the other parts. In the contemporary globalized world, where the local (and somehow closed) community has changed to a trans-local, global, or local-global one, many indicators affect our urban life. Therefore, this process is observed with its special dimensions and indicators in the public space arena (both physically and behaviorally).
Research Objective:The present study aims to analyze the most influential components on public spaces and examin how globalization impacts on citizen behavioral patterns in public spaces.
Research method:To answer the above questions, the most important effective dimensions of globalization in public spaces have been specified with a macro, critical view, by using the meta-analysis method. The expert questionnaire and statistical analysis have been used to evaluate the reliability and normal distribution of data (with SPSS version 26). The ranking of the components was done by the Fuzzy Delphi method.
Conclusion: The conclusions show that globalization affects the behavioral patterns of contemporary man indirectly, due to its effect on the most important aspects of life. Information technology has catalyzed this by changing the spiritual frontiers in the resultant of three behavioral aspects (necessary, social, and optional) and has made inevitable effects on both two qualitative dimensions of urban space. Virtual communication is the continuous flow of information, values, and according to their effect on public spaces. Therefore, technology development and its subsequent information and communication revolution have had the most effect on urban public spaces during globalization. This in turn clarifies considering the mentioned indicators while designing public spaces in a globalized world.
Conclusion:
The conclusions show that globalization affects the behavioural patterns of contemporary man indirectly, due to its effect on the most important aspects of life. The information technology has catalyzed this by changing the spiritual frontiers in the resultant of three behavioural aspects (necessary, social and optional) and has had inevitable effects on both two qualitative dimensions of urban space. Virtual communication, the continuous flow of information, values and according to their effect on public spaces. There for, technology development and its subsequent information and communication revolution has had the most effect on urban public spaces during globalization. This in turn clarifies considering the mentioned indicators while designing public spaces in a globalized world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process
  • Globalization
  • Public spaces
  • Meta-analysis
Amin, A. & Thrift, N. (1994). Globalization, institutions, and regional development in Europe. Retrieved May 5, 2022, from https:// researchinformation.bristol.ac.uk/en/ publications/globalization-institutions-and-regional-development-in-europe(5370969f-d869-45b8-b92b-84db2fd95aba).html.
Azimi Seghin, A., Hasani Ashourzade, A. & Montajab, S. (2018). Analysis and evaluation of citizens' behavioral patterns in the new design of Shahada square in Kerman and its relationship with the criteria of social interactivity and physical-architectural elements. Shabak, 5 (50), 1-6.
Bahraini, S. H. & Khosravi, H. (2014). Comparative study of the influence of micro-climate characteristics on the urban behavior pattern of a case example: urban spaces of Yazd (hot and dry climate) and Fuman (moderate and humid climate). Environmental Science, 41 (2), 465-482.
Banerjee, T. & Loukaitou Sideris, A. (1992). Private production of downtown public open space: Experience of Los Angeles and San Francisco. California: School of Urban and Regional Planning, University of Southern California.
Blaikie, N. & Chavoshiyan, H. (2016). Social research design, Thirteenth edition. Tehran: Ney.
Carmona, M. (2010). Contemporary public space: Critique and classification, part one: Critique. Urban Design, 15(1), 123–148.
Farzi Dayeri, A., Ghaffarzadeh, H., Javid, A. & Hosseinzadeh Lotfi, F. (2021). Modeling of Criteria Affecting in Locating Dry Waste Recycling Booth in Tehran Using a Mixture of Fuzzy Delphi and FAHP Methods. New Attitudes in Human Geography, 13(3), 321-343.
Friedman. J. (2002). Where We Stand ? A Decade Of World City Research, In World Cities In A World- System. Cambridge: Cambridge University Press.
Gehl, J. & Svarre, B. (2013). How to study public life. Washington: Island Press.
Ghahremani, H. Afsari Bajestani, S. McCarthy, L. & Jalalianhosseini, M. (2021). Transformation of Urban Spaces within Cities in the Context of Globalization and Urban Competitiveness.  Urban Planning and Development, 147(3), 150-167.
Gholami, Z., (2012). Investigating the relationship between globalization and environmental sustainability in selected countries of the world (Unpublished Master Thesis). Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Sari, Iran.
Giddens, A. & Jalallipour, M. R. (2006). Prospects for globalization. New design publications, second edition. Tehran: Tarh-e  Nou.
Grossman, D. (1995). The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society. Boston: Little, Brown and Company.
Habibi, A., Izadiar, S. & Sarafrazi, A. (2014). Multi-Fuzzy Criteria Decision Making, Rasht : Gil Inscription. 171p.
Hall, P. (2002). Cities of tomorrow: An intellectual history of urban planning and designing the twentieth century. Oxford: Black well Publishing.
Imppola, J. (2019). Global economy and its sustainability in the globalized world. Globalization and its Socio-Economic Consequences, SHS Web of Conferences 74, 04008.
Jafari Samimi, A. & Sina, K. (2018). Economic welfare analysis with emphasis on the dimensions of globalization. Economic Modeling Quarterly, 12, 4(44), 1-23.
Jessop, B. & Sam, N. L. (2000). The entrepreneurial city in action: Hong Kong's emerging strategies in and for (inter) urban competition. Urban Studies, 37(12), 2287- 2313.
Kara, B. (2019). The Impact of Globalization on cities. Journal of contemporary urban affairs, 3(2), 108-113
Kirby, A. & Glavac, S. (2012). Privatised development and the quality of urban life. Urban Design and Planning, 165(3) , 167-175
Kubina, M., Šulyová, D. & Vodák, J.  (2021). Managing Global Smart Cities in an Era of 21st Century Challenges. Sustainability, (13), 2610.
Maher Mafoz, A. S., (2019). The impact of open spaces in the social life; the case of Jeddah, Saudi Arabia. Dr. Arc. Maria Pilar Garcia-Almirall. Unpublished Ph.d thesis, Doctoral program in Urban and Architectural Management and Valuation, Department of Architectural Technology (TA), Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, Barcelona – España.
Mandeli, kh. (2019). Public space and the challenge of urban transformation in cities of emerging economies: Jeddah case study. Cities, (95), 1024.
Mansouri, M. (2015). Social Space Aesthetics; Aesthetic Evaluation of Three Cases in Tehran. Manzar, 7 (30), 62-69.
Mehaffy, M. W., Elmlund, P. & Farrell, K. (2019). Implementing the new urban agenda: The central role of public space. Urban Design International, 24(1), 4–6.
Neuman, W. L. (2019). Social Research Methods. V. 1: Qualitative and Quantitative Approaches. Tehran: Termeh.
Olds, K. (1995). Globalization and the Production of New Urban Spaces: Pacific Rim Megaprojects in the Late 20th Century. Environment and Planning A: Economy and Space,   27(11)
Reeve, D. (2005). Planning for diversity: policy and Planning in a world o difference. The town planning review, 78 (2), 251-253.
Robertson, R. (1996). Globalization. London: Sage Publisher
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. New York City: Springer Publishing Company Incorporation.
Tibbalds, F. (2013). Citizen-oriented urban planning; Improvement of public arenas in urban cities. Ahmadinejad, Mohammad. Tehran: Khak
Waters, M. (1995). Globalization. London & New York: Routledge.
Zaki, Y. & Hosseini Nasrabadi, N. S. (2014). National sovereignty in the light of the dimensions of globalization. Geography. Iranian Geographical Society, 43(12), 193-211.
Zuidoost. (2008). Cultural Globalization. Retrieved May 3, 2008, from http://www.Zuidoost.Amesterdom.nl