دوره و شماره: دوره 20، شماره 126، آذر 1402، صفحه 5-80