دوره و شماره: دوره 20، شماره 127، دی 1402، صفحه 5-82