مطالعۀ سه پردۀ نقاشی بشارت مسیح از مارتینی، داوینچی و روستی با رویکرد آیکونوگرافی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی نقاشی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 گروه نقاشی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: موضوع بشارت تولد حضرت مسیح (ع) به حضرت مریم (س) توسط جبرئیل، در کنار دیگر روایت‌ها با موضوعات مذهبی از جمله؛ به صلیب‌کشیدن مسیح و قیامت، همواره مورد توجه هنرمندان و نقاشان در دوره‌های گذشته بوده است. در این پژوهش سه اثر در سه دورة زمانی متفاوت با موضوع بشارت تولد حضرت مسیح از سه هنرمند، سیمونه مارتینی، لئوناردو داوینچی و دانته گابریل روستی از منظر آیکونوگرافی، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. آیکونوگرافی، نوعی روش تحقیق کیفی و هم‌چنین شاخه‌ای از تاریخ هنر است، که بنیان‌گذار آن اروین پانوفسکی، چهرة برجستة مکتب واربورگ است. تلاش بر این است تا به این سؤالات پاسخ داده شود: در نمایش داستان بشارت، هنرمندان برمبنای معیارهای آیکونوگرافی، به تببین کدامین ارزش‌های نمادین آن پرداخته‌اند؟ با توجه به روایات کتب مذهبی چرا در سه تابلو بشارت مسیح، اثری از حضور یوسف نیست؟
هدف پژوهش: توصیف ساختار تصاویر و شناسایی نقش‌مایه‌ها و روابط میان روایت و تصویر بشارت مسیح، هم‌چنین بررسی موضوع و مضمون آن، با تکیه‌بر منابع تاریخی در نهایت تببین ارزش‌های نمادین آن، هدف این پژوهش است.
روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت تاریخی و توصیفی مبتنی بر الگوی چارچوب و رویکرد نظری پانوفسکی است.
نتیجه‌گیری: با توجه به روایت‌های متفاوتی که در مورد نحوه و چگونگی خبردادن تولد حضرت مسیح توسط فرشتة پروردگار، جبرئیل، صورت گرفته است، قواعد و ارزش‌های نمادین حاکم بر هر دوره در گذر زمان، موجب قرابت‌ها و دلالت‌های معنایی و محتوایی در تجسم این داستان در قالب تابلوی نقاشی شده است که زمینه‌ساز یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Three Paintings of the Annunciation of Christ by Martini, Da Vinci, and Rossetti Using An Iconographical Approach

نویسندگان [English]

  • Hamideh Mahmoudzadeh 1
  • Mohammad Reza Hassani 2
1 Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Art and Architecture, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: The subject of the announcement of the birth of Christ to Maryam by Gabriel, among other narratives with religious subjects such as the crucifixion of Christ has always been the focus of painters in the past. There are different narratives in the holy books about the time when God informed Maryam about the pregnancy of Christ. These narrations are found in the Holy Quran, the texts of the New Testament, the Gospel of Matthew, and the Gospel of Luke. In this article, three works in three different periods with the theme of the birth of Christ by three artists, Simone Martini, Leonardo da Vinci, and Dante Gabriel Rossetti, are studied based on the iconology point of view. Iconology is a kind of qualitative research method and also a branch of art history, whose founder is Erwin Panofsky, a prominent figure of the Warburg school. The questions of this research are: Based on the principle of iconography in the representation of the gospel story, which symbolic values have the artists explained? According to the narratives of religious books, why is there no sign of Joseph’s presence in most of the paintings of the gospel of Christ? Regardless of the different narratives about how Gabriel announced the birth of Jesus Christ, The explanation of symbolic values has caused a difference in the form and semantic concepts in the visualization of this story, which is the basis of the answer to the definition of the problem in this research.
Research objective: The purpose is to describe the structure of Figures and to identify the role of elements and relationships between them, as well as to examine subject and theme, relying on historical sources and finally explaining symbolic values.
Research method: The research method in this article is historical-descriptive based on the model of Panofsky
Conclusion: The analysis reveals a convergence of artistic interpretation with the Gospel of Luke and the Quran in the portrayal of the Annunciation, excluding Joseph’s presence. Symbolism, such as the white lily and Mary’s attire, effectively conveys spiritual and religious messages in these artworks. Each artist brings a distinct perspective to this sacred event, reflecting their unique creative approaches and providing valuable insights into the narrative’s essence and significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annunciation of Christ
  • Martini
  • Da Vinci
  • Rossetti
  • Panofsky
آدامز، لوری اشنایدر. (1387)، روش‌شناسی هنر(ترجمة علی معصومی). تهران: مؤسسة فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
اعتمادی، احسان. (1381). بشارت تولد حضرت مسیح. هنرهای تجسمی، (19)، 11-12.
انجیل عیسی مسیح (کتب عهد جدید). (1393). (ترجمة هزارة نو). تهران: انتشارات ایلام.
پاکباز، رویین. (1381). در جست‌وجوی زبان نو. تهران: انتشارات نگاه.
پاکباز، رویین. (1390). دایره‌المعارف هنر. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
جنسن، ه. و. (1359). تاریخ هنر (ترجمة پرویز مرزبان). تهران: ناشر علمی فرهنگی.
عبدی، ناهید. (1390). درآمدی بر آیکونولوژی، نظریه‌ها و نقدهای ادبی-هنری2. تهران: انتشارات سخن.
فرر، ژان کلود. (1387). لئوناردو داوینچی (ترجمة سهیلا ماهرنیا). تهران: نشر نظر.
قرآن کریم. (1389). (ترجمة مکارم شیرازی). تهران: انتشارات اسوه.
گاردنر، هلن. (1387). هنر در گذر زمان (ترجمة محمدتقی فرامرزی). تهران: انتشارات آگاه.
گامبریچ، ارنست. (1380). تاریخ هنر (ترجمة علی رامین). تهران: نشر نی.
موسوی‌لر، اشرف سادات؛ حسامی، منصور و خسروی‌راد، زهرا. (1397). شمایل‌شناسی پیکرة حرت مریم در نقاشی‌های دورة رنسانس و تطبیق آن با صفات حضرت مریم در آیات سوره‌های قرآنی. زن در فرهنگ و هنر، 4 (10)، 497-525.
هال، جیمز. (1393). فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب (ترجمة رقیه بهزادی). تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
هارت، فردریک. (1382). سی و دو هزار سال تاریخ هنر (ترجمة موسی اکرمی). تهران: نشر پیکان.
 
Panofsky, E. (1955). Meaning in the Visual Arts. New York: Doubleday Anchor Books.
Panofsky, E. (1972). Studies in iconology; humanistic themes in the art of the Renaissance. Harper & Row. New York: Routledge.
Turner, J. (1996). The Grove Dictionary of Art. (34nd ed), New York: Oxford University Press.