پرتره‏ از پرتره: مطالعۀ شیوه‌های «ازآن‌خودسازی» پرتره‌های رنسانسی در نقاشی‌های آیدین آغداشلو

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد نقاشی، گروه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: آیدین آغداشلو از هنرمندان برجستة هنر معاصر ایران است. وی آثار چشم‌گیری از خود به‌جای گذاشته است که درخور توجه، بحث و بررسی است. وی از جمله هنرمندانی است که برای تولید و آفرینش آثار هنری خود همواره نگاهی به گذشته و هنر پیشینیان خود داشته است. بنابراین عمده فعالیت‌های هنری او دوباره‌کشی‌ها و آزمودن‌های پیاپی خود در نقاشی‌های هنرمندان پیشین بوده است. موضوع‌بخشی از فعالیت هنری گذشته‌نگر آغداشلو موضوعات هنر اروپایی و مخصوصاً اروپای دورة رنسانس است. اگرچه بازتولید پرتره‌های رنسانسی در نقاشی‌های آغداشلو همواره موضوع بحث و بررسی بوده، عمدة این مباحث براساس نگاه‌ها و مفاهیم بومی و سنتی شکل گرفته است. این درحالی است که مفهوم پست‌مدرنیستی «ازآن‌خودسازی» بینش کاملاً جدید و نگاه متناسبی در اختیار ما می‌گذارد تا از دریچة آن بتوانیم خوانش تازه‌ای از شیوة کاری این هنرمند به‌دست آوریم.
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که مهم‌ترین کارکردهای «ازآن‌خودسازی» پرتره‌های رنسانسی در نقاشی‌های آغداشلو کدام است؟
هدف پژوهش: این پژوهش بر آن است تا، ضمن مطالعة پرتره‌های رنسانسی آیدین آغداشلو و نشان‌دادن ارتباط شیوة نقاشی او با مفهوم پست‌مدرنیستی «ازآن‌خودسازی»، برخی از مهم‌ترین وجوه معنایی نهفته در فراخوانی و بازخوانی این آثار کلاسیک را شناسایی و تبیین کند.
روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مفهوم «ازآن‌خودسازی» انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش نیز به روش کتابخانه‌ای گردآوری و به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پرتره‌های رنسانسی آغداشلو را براساس کاربردهای شیوة «ازآن‌خودسازی» می‌توان ذیل سه دستة عمده طبقه‌بندی کرد: 1) تحسین پرتره‌های رنسانسی، 2) تحریف پرتره‌های رنسانسی، 3) تخریب و ترمیم پرتره‌های رنسانسی. ذیل کاربرد اول آیدین آغداشلو نکوداشت پیشینان و هنرمندان رنسانس را با ماننده‌کشی و ادای دین در عنوان اثر به‌جا آورده است. در قسمت دوم، دستکاری پرتره‌های رنسانسی به قصد اندکی تغییر و تحول در اصل اثر و دورشدن از واقعیت آن و چیزی بیش از دوباره‌کشی محض صورت گرفته است. تحت کارکرد سوم، کارهایی از آیدین آغداشلو قرار می‌گیرند که آثار هنرمندان پیشین رنسانسی را به دفعات و مکرراً بازتولید کرده‌اند. درنهایت گفتنی است آیدین آغداشلو در این آثار گاه دست به تخریب زده و گاه درصدد ترمیم برآمده است. آثار آیدین آغداشلو، ضمن فراخوانی آثار پیشینیان و هنرمندان مطرح تاریخ هنر، با کارکردهای «ازآن‌خودسازی» هماهنگ و تفسیرپذیر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portraits After Portraits: An Investigation of the Ways of "Appropriation" of Renaissance Portraits in the Paintings of Aydin Aghdashlou

نویسندگان [English]

  • Noora Akram Goodarzi 1
  • Taher Rezazadeh Sareskanroud 2
1 M. A in Painting, Art Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Art Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Aydin Aghdashlou He is one of the artists who has always looked at the past and the art of his predecessors to produce and create his artwork. Therefore, the main part of his artistic activities has been redrawing and testing himself on the paintings of previous artists. The subject of a part of Aghdashlou’s retrospective artistic activity is the subject of European art, especially the Europe of the Renaissance period. Although the reproduction of Renaissance portraits in Aghdashlou’s paintings has always been a subject of discussion, most of which are based on local and traditional views and concepts. This is while the postmodernist concept of “appropriation “ provides us with a completely new insight and a suitable perspective so that we can get a new reading of this artist’s working method. What are the most important functions of the “appropriation “of Renaissance portraits in Aghdashlou’s paintings?
Research objective: This research aims to identify and explain some of the most important semantic aspects hidden in recalling and rereading these classic works while studying the Renaissance portraits of Aydin Aghdashlou and showing the connection between his painting style and the postmodern concept of “appropriation “.
Research method: This article employed a descriptive analytical method and used the concept of “appropriation” The data required for the research was collected by the library method and analyzed by the qualitative method.
Conclusion: The results of this research indicate that Aghdashlou’s Renaissance portraits can be classified under three main categories based on the applications of the “appropriation” method: 1) Admiration of Renaissance portraits 2) Distortion of Renaissance portraits 3) Destruction and restoration of Renaissance portraits. Under the first category, Aydin Aghdashlou wrote down the predecessors and artists of the Renaissance by simulating and performing religion in the title of the work. In the second part, the manipulation of the Renaissance portraits has been done to change and transform the essence of the work slightly, move away from its reality, and create something more than a pure re-drawing. Under the third function, the works of Aydin Aghdashlou are placed, which have repeatedly reproduced the works of previous Renaissance artists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aydin Aghdashlou
  • contemporary art
  • Renaissance portraits
  • appropriation
  • contemporary Iranian painting
آغداشلو، آیدین. (1381). دیباچه مجموعة نقاشی‌ها. رشد آموزش هنر، (2)، 44-49.
آغداشلو، آیدین. (1391). برگزیده آثار نقاشی آیدین آغداشلو. تهران: انتشارات نگار.
استاکستاد، مریلین و کاترن، مایکل. (1397). تاریخ هنر (ترجمة بهراد امین سلماسی و آناهیتا مقبلی). تهران: انتشارات فخر اکیا.
بیضایی، بهرام. (1387). دربارة آیدین آغداشلو و هنر او. بخارا، (67)، 322-331.
بکولا، ساندرو. (1387). هنر مدرنیسم (ترجمة هلیا دارابی و رویین پاکباز). تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
بنیامین، والتر. (1377). اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی (ترجمة امید نیک‌فرجام). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 8 (3)، 210- 225.
جنسن، آنتونی. اف. (1381). پست‌مدرنیسم و هنر پست‌مدرن (ترجمة مجید گودرزی). تهران: انتشارات عصر هنر.
جنسن، هورست وولدمار و جنسن، آنتونی اف. (1394). تاریخ هنر جهان (ترجمة محمدتقی فرامرزی). تهران: انتشارات مازیار.
حسینی‌راد، عبدالمجید. (1373). ساحت شرقی آغداشلوورویای غربی. تهران: هنر معاصر.
درخشانی، مژده. (1398). «جستاری در باب اصالت و  ازآن‌خودسازی در آفرینش آثار هنرهای تجسمی». پیکره، 8 (18)، 92-101.
دیویس، دنی؛ هفریچر، جاکوبز و روبرتز، سیمون. (1388). تاریخ هنرجنسن (ترجمة فرزان سجودی). تهران: فرهنگسرای میردشتی.
رنجبر خانحسینی، پانته آ، مهرنگار، منصور و دادخواه، پژمان. (1400). شناخت و تبیین مؤلفه‌ها و وجوه ازآن‌‌خودسازی. پژوهش در هنر و علوم انسانی، 6 (34)، 71-78.
سمیع‌آذر، علیرضا. (1391). تاریخ هنر معاصر جهان: انقلاب مفهومی. تهران: مؤسسة فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
سمیع‌آذر، علیرضا. (1396). زایش مدرنیسم ایرانی. تهران: مؤسسة فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
شاکری، زهرا. (1400). نقض حقوق مؤلف در پرتو اقتباس از اثر دیگری و از آن خودسازی هنری. مطالعات حقوقی، 13 (4)، 171-204.
شایگان، داریوش. (1390). برگزیدة آثار نقاشی آیدین آغداشلو. تهران: انتشارات نگار.
شیبانی رضوانی، فیروزه. (1393). مفهوم حضور و غیاب در رویکرد واسازی: خوانشی از آثار نقاشی‌ آیدین آغداشلو. فلسفة تحلیلی، 10 (26)، 37-64
شیوا، آیسان؛ حسامی، منصور و شاکری، زهرا. (1399). ازآن‌خودسازی هنری» و تعیین جایگاه حقوقی پدیدآورنده. کیمیای هنر، 9 (36)، 49-61 .
کامرانی، بهنام. (1391). همایش: در مکتب هنرمندان معاصر ایران. خبرگزاری ایسنا. هنرهای تجسمی. کد خبر: 091072617148.
کشمیرشکن، حمید. (1396). هنر معاصر ایران: ریشه‌ها و دیدگاه‌های نوین. تهران: نشر نظر.
گاردنر، هلن. (1381). هنر در گذر زمان (ترجمة محمدتقی فرامرزی). تهران: مؤسسة انتشارات نگاه و مؤسسة انتشارات آگاه.
گودرزی، نورااکرم و رضازاده سراسکانرود، طاهر. (1401). «مطالعة تحلیلی آثار هنر معاصر ایران براساس مفاهیم و کارکردهای رویکرد «ازآن‌خودسازی»». باغ نظر، 19 (113)، 19-30.
لتس، رزا ماریا. (1386). تاریخ هنر (ترجمة حسن افشار). تهران: نشر مرکز.
نبی‌پور، سهراب. (1395). آیدین آغداشلو (تجزیه، تحلیل و نقد آثار نقاشی).  قابل دسترس در: https://www.tajrishcircle.org/.
هارت، فردریک. (1382). سی و دو هزار سال تاریخ هنر. تهران: نشر پیکان.
 
Butt, R. I. (2010). Appropriation art and fair use. Ohio St. J. on Disp. Resol, 25, 1055-1094.
Chilvers, I. (1996). Oxford concise Dictionary of Art & Artist. NewYork: Oxford University Press.
Fenzel, C. (2007). Still Life with “SPARK” and “SWEAT”: The Copyright Ability of Contemporary Art in The United States and United Kingdom. Arizona Jornal of International & Comparative Law, 24 (2), 541_585.
Fineartsmuseum, S. V. vanderweyden, .Retrieved frome https://www.fineartsmuseum.be/uploads/projects/images/ vanderweyden
Gowing, L. (2005). Britannica Biographical Encyclopeia of Artists. London: Encyclopaedia Britannica.
Hick, D. H. (2010). Forgery and appropriation in art.Philosophy Compass, 5 (12), 1047-1056.
Irvin, S. (2005). Appropriation and authorship in contemporary art. The British Journal of Aesthetics, 45 (2), 123-137.
Johannes, L. R. (2011). Copyright and Art Work in South Africa. Retrieved Jun 23, 2021, from: www.wired space. Wits.ac.za.
Krauss, R. E. (1986). The Originality of the Avante-Garde and Other Modernist Myths. MIT Press: Cambridge.
Landi, A. (2001). Schirmer Encyclopedia of Art. Volume1, 2. library of congress cataloging in publication data. New York: Schirmer.
Meiss, M. (1952) Nicholas Albergati’ and the Chronology of Jan van Eyck’s Portraits. The Burlington Magazine, 94 (590), 137-146
Mix, E. K. (2015). Appropriation and the Art of the Copy. Choice, 52 (9), 1433-1445.
Rowe, H. A. (2011). Appropriation in Contemporary Art. Inquiries Journal, 3 (06).
Stangos, N. (1994). The Thames and Hudson Dictionary of ART and Artists.World of Art. New York: The Thames and Hudson.
Stokes, S. (2001). Art and Copyright. North America and Canada: Hart Publishing Oxford and Portland. Bloomsbury: Oregon.
Turner, J. (1996). The Dictionary of Art. New York: Oxford University Press.
Van Camp, J. C. (2007). Originality in postmodern appropriation art. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 36 (4), 247-258.
Wikiart, S. V. (2018). Gan-van-eyck, Retrieved   JUNE, 5, frome https://uploads8.wikiart.org/images/jan-van-eyck/portrait-of-margaret-van-eyck-1439.jpg! PinterestSmall.jpg
Wikiart, S. V. (2018). Sandro-botticelli, Retrieved SEPTEMBER, 4, frome https://uploads2.wikiart.org/images/sandro-botticelli/portrait-of-a-man-with-the-medal-of-cosimo-1474 (1).jpg! PinterestSmall.jpg
Wikipedia, S. V. (2018). Antonio_del_Pollaiuolo, Retrieved NOVEMBER, 28, frome https://en.wikipedia.org/wiki/File:Antonio_del_Pollaiuolo_- _Profile_Portrait_of_a_Young_Lady_-_Google_Art_Project.jpg)
Young, J. O. (2010). Cultural appropriation and the arts. Chichester: John Wiley & Sons.