دوره و شماره: دوره 20، شماره 124، مهر 1402، صفحه 5-92