دوره و شماره: دوره 20، شماره 125، آبان 1402، صفحه 5-92