شناسایی چالش‌ها و موانع ادراک ذهنی دانشجویان معماری در فرایند طراحی معماری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: آشفتگی فضاهای آموزش معماری در ایران و عدم وجود روندی تقریباً پاسخ‌ده به نیازهای آموزشی دانشجویان و عدم هدفمندکردن ذهن دانشجو در جهت یادگیری طراحی معماری از مسائل اساسی و ضعف‌های آموزش معماری ما است؛ متأسفانه در دانشگاه‌ها، استادان کم‌تر به موضوع «درک فضا» توجه می‌کنند و مسئله این است که چگونه می‌توان بدون درک روشنی از ماهیت فضا، خلق آن را به دانشجو آموزش داد؟ و از طرفی انتقال مفاهیم از حالت قابل دید به فضایی، بسیار ساده‌تر از انتقال آن از حالت ذهنی، گفتاری یا نوشتاری به فضایی است.
هدف پژوهش: شناخت چالش‌ها و مشکلات آموزش طراحی معماری با تأکید بر ادراک ذهنی دانشجویان هدف اصلی تحقیق حاضر است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری، تجزیه و تحلیل داده‌ها در گروه تحقیقات کیفی به‌شمار می‌آید. جامعة آماری تحقیق شامل خبرگان و اساتید گروه معماری در دانشگاه‌های آزاد تهران و کرج است، ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها، مصاحبة نیمه‌ساختاریافته است و برای کدگذاری داده‌ها از نرم‌افزار ATLAS TI بهره گرفته شد.
نتیجهگیری: نتایج به‌دست‌آمده به شناسایی چهل وشش کد محوری، هشتاد و چهار شاخص و هفده مقولة نهایی منجر شد که شامل وضعیت فیزیکی محیط‌های یادگیری،‌ قدیمی‌بودن روش‌ها و شیوه‌های طراحی در دانشگاه‌های ایران، میزان آشنایی اساتید معماری با روش‌های نوین، عدم اجتماع پارادایمی، یک‌سویه‌بودن آموزش طراحی معماری، خلق فضایی بصرمحور و ... است؛ لذا می‌توان گفت که در سیستم آموزشی و پژوهشی گروه معماری دانشگاه‌های ایران، کم‌تر به موضوع «ادراک ذهنی» توجه می‌شود و دانشجویان معماری با بهره‌گیری از روش‌های گذشته مانند ابزارهای سادة دستی، کاغذ و ماکت نمی‌توانند درک از محیط را به‌طور دقیق پیاده کنند و مخاطب را نسبت به مؤفقیت پروژه‌شان مجاب کند و درک محیط و مکانیزم آن، واجد نقش کلیدی در بیان محیط به‌شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Challenges and Obstacles of Architectural Students’ Cognitive Perceptions in the Architectural Design Process

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Zeraati
  • Mohsen Ghasemi
  • Mansour Nikpour
Department of Architecture, Bam Branch, Islamic Azad University, Bam, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Architectural education in Iran is encountering fundamental issues and suffering from weaknesses such as confusion in architectural education spaces in Iran, the lack of a somewhat responsive process to the educational needs of students, and,  the lack of the student’s orientation towards learning architectural design. Unfortunately, in universities, professors pay less attention to the subject of “understanding space,” and the problem is how to teach students to create it without a clear understanding of the nature of space. On the other hand, transferring concepts from a visible state to a spatial one is much simpler than transferring them from a mental, verbal, or written state to a spatial one.
Research objective: The main goal of this research is to identify the challenges and problems in teaching architectural design, with an emphasis on the mental perception of students.
Research method: The present study is considered applied in terms of its purpose and data collection and analysis methods within the qualitative research group. The statistical population of the research includes experts and professors in the field of architecture at the Islamic Azad Universities of Tehran and Karaj. The data collection tool is a semi-structured interview, and ATLAS TI software was used for data coding.
Conclusion: The results led to the identification of 46 core codes, 84 indicators, and 17 final themes, which include issues such as the physical conditions of learning environments, outdated methods and design approaches in Iranian universities, the level of familiarity of architecture professors with modern methods, lack of paradigmatic convergence, one-sidedness in architectural design education, visually-centric space creation, and more. Therefore, it can be said that in the educational and research system of Iranian architecture departments, less attention is paid to “mental perception” and architecture students cannot accurately convey their understanding of the environment using past methods such as simple hand tools, paper, and models and convince their audience of the success of their project. Understanding the environment and its mechanisms plays a key role in expressing the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Education
  • Cognitive Perception
  • Mental Images
  • Architectural Design
  • Atlas.ti
اسدپور، علی؛ فیضی، محسن؛ مظفر، فرهنگ و بهزادفر، مصطفی. (1394). گونه‌شناسی مدل‌ها و بررسی تطبیقی روش‌های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه‌های شناختی از محیط. باغ نظر، 12 (33)، 13-22.
اشتراوس، انسلم و کوربین، جولیت. (1393). مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریة زمینه‌ای (ترجمة ابراهیم افشار). تهران: نشر نی.
ایروانى، محمود و خداپناهى، محمدکریم. (1379). روان‌شناسى احساس و ادراک. تهران: سمت.
بحتویی، ‌رها و نیک‌کار، محمد. (1381). جایگاه زیبایی‌شناسی در فرایند آموزش معماری، مجموعة مقالات کنفرانس بین‌المللی مهندسی و علوم کاربردی، سازمان‌ها و مراکز غیر دولتی. تهران، ایران.
بختیاری‌منش، الهام. (1391). تقویت ادراک حسى متعادل در کارگاه درک و بیان محیط. صفه، 26 (73)، 23-38.
پاکزاد، جهانشاه و بزرگ، حمیده. (1391). الفباى روان‌شناسى محیط براى طراحان. تهران: آرمان‌شهر.
پالاسما، یوهانی. (1393). چشمان پوست؛ معمارى و ادراکات حسى (ترجمة رامین قدسى). تهران: پرهام نقش.
حجت، عیسی. (1393). سنت و بدعت در آموزش معماری. تهران: دانشگاه تهران.
زنگنه، حسین و فردانش، هاشم. (1389). الگوی طراحی آموزشی مبتنی‌بر نظریة یادگیری زایشی. افق توسعة آموزش پزشکی، 4 (1)، 19-28.
ساریخانی، راحله؛ موسوی‌پور، سعید؛ فیض‌آبادی، نرگس؛ رحیمی، الهام و زارع، محمد. (1396). تأثیر آموزش مبتنی‌بر الگوی طراحی یادگیری زایشی بر میزان یادگیری دانشجویان رشتة پرستاری در درس فیزیولوژی. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4 (1)، 16-26.
شیرازی، محمدرضا. (1389). معماری حواس و پدیدارشناسی ظریف یوهانی پالاسما. تهران: رخداد نو.
عباس‌پور، عباس؛ شاکری، محسن؛ رحیمیان، حمید و فراست‌خواه، مقصود. (1398). مدل پاسخ‌گویی اثربخش دانشگاه‌های دولتی: مطالعة آمیخته. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13 (44)، 7-22.
طلیسچی، غلامرضا؛ ایزدی، عباسعلی و عینی‌فر، علیرضا. (1391). پرورش توانایی طراحی طراحان مبتدی معماری طراحی، کاربست و آزمون یک محیط یادگیری سازنده‌گرا. هنرهای زیبا: معماری و شهرسازی، 17 (4)، 1-18.
طبیب‌زاده، کیمیاسادات و محمد، پروا. (1400). مقایسة تفکر واگرا و هم‌گرا در فرایند طراحی معماری با تأکید بر آموزش معماری. معماری‌شناسی، 18 (3)، 147-154.‎
گل، یان. (1392). شــهر انسانی (ترجمة علی غفاری و لیال غفاری). تهران: علم معمار.
گنجى، حمزه. (1388). روان‌شناسى عمومى. تهران: سالاوان.
گیفورد، رابرت. (1397). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی محیط. تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
مطیعی، بابک؛ مهدیزاده سراج، فاطمه و بایزیدی، قادر. (1397). رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایة معماری. فناوری آموزش، 13 (1)، 191-202.
مکی‌زاده، فاطمه؛ فرج‌پور، عبدالحسین و شهنی ییلاق، منیچه. (1391). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش پایگاه اطلاعاتی مبتنی‌بر وب توسط کاربران دانشگاهی. یک مطالعة گراندد تئوری. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 46 (59)، 59-81.
میرزایی، خلیل. (1395). کیفی‌پژوهی: پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه‌نویسی. تهران: فوژان.
تقی‌زاده، محمد. (1386). ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسلامی. اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
نقی‌زاده، محمد و استادی، مریم. (1393). مقایسة تطبیقی مفهوم ادراک و فرایند آن در فلسفه و روان‌شناسی محیط و کاربرد آن در طراحی شهری. پژوهش‌های معماری اسلامی، 3 (1)، 3-14.
 
Carmona, M. (2010). Public Spaces Urban Spaces (F. Gharaee, Trans.). Tehran: University of Tehran.
Kurt, S. (2009). An analytic study on the traditional studio en- vironments and the use of the constructivist studio in the architectural design education. Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, (1) 1, 401-408.
De Jonge, D. (1962). Images of Urban Areas Their Structure and Psychological Foundations. Journal of the American Institute of Planners, 28 (4), 266-276.
Downs, R. M. & Stea, D. (1977). Maps in Minds: Reflections on Cognitive Mapping. New York: Harper & Row Publishers.
Gibson, J. J. (1966). The Senses Considered as Perceptual Systems, Houghton Mifflin. USA: Boston.
Grabowski, B. J. (2004). Generative Learning Contributions to the Design of Instruction and Learning. [On Line]. Available from: http://www.aect.org/edtech/28.pdf.
Oliver, K. (2007). Psychology in practice: environment. London: Hodder & Stoughton Educational.
Ueda, H., Toshihiro N., Norimasa, T., Elena, P., Hajime, M., Katsunori, F. & Yoji, A. (2012). Landscape image sketches of forests in Japan and Russia. Forest Policy and Economics 19.
Ustaomeroglu, A. A. (2015). Concept-interpretation-product in architectural design studios-karadeniz technical universty 2nd semester sample. Procedia-social and behavioral sciences, 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece 197, 1897-1906.
Uysal, M., Aydin, D., & Siramkaya, S. B. (2012). A model intended for building the design education in the context of cultural variety and continuity: Sille design studio. Procedia-Social and bBehavioral Sciences, 51, 53-63.
Wittrock, M. C. (1989). Generative processes of comprehension. Educational Psychologist, 24 (4), 345-376.