دوره و شماره: دوره 20، شماره 118، فروردین 1402، صفحه 5-112 

مقالۀ مروری

مروری بر تأثیرات مؤلفه‌های کالبدی فضای داخلی معماری بر هیجانات با تأکید بر معماری عصب‌محور

صفحه 85-112

10.22034/bagh.2022.320127.5071

محبوبه زمانی؛ مهران خیراللهی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ حسن رضایی؛ فرزانه وفائی