ارزیابی قوانین برنامه‌ریزی توسعۀ کالبدی-فضایی شهر تهران با مدل PLAF

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری مدیریت توسعۀ ملی و تطبیقی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: علی‌رغم مطرح‌شدن مفهوم «توسعة پایدار شهری» به دنبال پیامدهای توسعة تک‌بعدی اقتصادی، اما هم‌چنان پژوهشگران شهری عملکردهای حقوقی را در این زمینه، کم‌تر مورد توجه قرار داده‌اند. قوانین به‌مثابة چارچوب توسعه، با زمینه‌های تاریخی، ظرفیت‌های نهادی و غیره مرتبط شده و موفقیت آن‌ها در تحقق «آن‌چه باید» معرفی می‌شود. اما از آن‌جایی‌که همیشه موفقیت ‌آن‌ها تضمین نمی‌شود باید برای توصیف آن‌ها، از سطح یک پیش‌نویس حقوقی فراتر رفته و فرایند اجرا و ثمرات آن را در قالب کلیتی واحد مورد مطالعه قرار ‌داد. از این رو سؤال این پژوهش عبارت است ‌از چگونگی قوانین برنامه‌ریزی توسعة کالبدی-فضایی شهر تهران بر پایة مدل تحلیلی (PLAF).
هدف پژوهش: ارائة توصیفی-تحلیلی از وضعیت قوانین برنامه‌ریزی توسعة کالبدی-فضایی شهر تهران در ‌مسیر تحقق توسعة پایدار شهری.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی- توسعه‌ای به سراغ معیارها و شاخص‌های کیفی برآمده از مدل تحلیلی(PLAF) رفته و داده‌پردازی را با تشکیل کارگروهی متشکل از هشت متخصص، انجام می‌دهد. در نهایت معیارهای کیفی مورد سنجش، کمی‌سازی‌شده و با هم مقایسه می‌شوند.
نتیجهگیری: در نهایت نتایج این پژوهش ترکیبی نشان داد که قوانین برنامه‌ریزی توسعة کالبدی-فضایی شهر تهران، چه از بعد اثربخشی عملکردی و چه در ابعاد فنی، از وضعیت چندان مطلوبی در مسیر تحقق توسعة پایدار شهری،‌ برخوردار نیست. در میان شش حوزة موضوعی مورد مطالعه، به ترتیب قوانین برنامه‌ریزانه مرتبط با «کدهای ساختمانی» و «سرمایه‌های مبتنی‌بر زمین»، بهترین و بدترین وضعیت را به لحاظ «اثربخشی عملکردی» دارند. هم‌چنین قوانین برنامه‌ریزانه مرتبط با «حقوق توسعه» و «فضاهای عمومی» نیز به ترتیب بهترین و بدترین وضعیت را از «جنبه‌های فنی» دارند. به‌طور مشابه، همین وضعیت در نمرة نهایی کسب‌شده نیز بروز‌یافته و قوانین برنامه‌ریزانه مرتبط با «قطعات و بلوک‌ها» و «حقوق توسعه» بیش‌ترین و «فضاهای عمومی» کم‌ترین نمره را در میان همة حوزه‌ها کسب کرده‌اند. در نهایت قابل‌توجه است که توصیفات به‌دست‌آمده در این پژوهش، می‌تواند تبیین‌گر علل حقوقی فاصله میان وضعیت فضایی شهر تهران، با مطلوبیت‌های مورد نظر توسعة پایدار شهری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Tehran Physical-Spatial Development Planning Laws; Using PLAF Model

نویسندگان [English]

  • Arash Taqipour Akhtari 1
  • Azin Alipour Tabrizi 2
1 Ph.D. Candidate of Comparative and Development Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidateof Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Despite the introduction of the concept of “sustainable urban development” - following the consequences of one-dimensional economic development - urban researchers still pay less attention to legal practices in this area. Laws are presented as a development framework, related to historical contexts, institutional capacities, etc., and their success is introduced in achieving “what is necessary”. since their success is not always guaranteed; to describe them, one must go beyond the level of a legal draft; and its implementation process and results should be studied as a whole unit. Therefore the research question is how Tehran’s physical-spatial development laws are based on the planning law assessment framework (PLAF) analytical model.
Research objective: This study attempts to provide a descriptive-analytical study of the status of physical-spatial development planning laws in Tehran, on the path to sustainable urban development.
Research method: This applied-developmental research used indicators derived from the PLAF analytical model and carried out data processing by a group consisting of eight experts. Finally, the qualitative criteria measured, are quantified and compared.
Conclusion: Finally, the results of this mixed research showed on the path to sustainable urban development Tehran’s physical-spatial development law, is not in the desired situation both in terms of functional effectiveness and technical dimensions. Among the six thematic categories studied, the planning laws related to “building codes” and “land-based finance” are in the best and worst status in terms of “Functional effectiveness”, respectively. Also, the planning laws related to “Development Rights” and “public spaces” are in the best and worst condition in terms of “technical aspects”, respectively. The same situation is reflected in the final score, and the planning laws related to “plots and blocks” and “Development Rights” have the highest, and the planning laws related to “public spaces” have the lowest scores among all categories. Finally, it is noteworthy that the ultimate descriptions of this research can explain the legal reasons for the gap between the spatial situation of Tehran, between the desired vision of urban sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Planning law assessment framework
  • PLAF
  • Tehran
  • Urban Sustainable Development
  • Un-habitat
تقی‌پوراختری، آرش (1400). تبیین حکمروایی ساخت‌وساز شهر تهران. (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری)، دانشگاه علامه‌طباطبایی. دانشکدة مدیریت و حسابداری، تهران، ایران.
تقی‌پور اختری آرش و علی پورتبریزی، آذین. (1400). به سمت حمل ونقل پایدار در گام دوم: خوانش تاریخی ازضرورت تغییر رویکرد مدیریت شهری تهران، از «خیابان گستری» به ابعاد اجتماعی،کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب،تبریز.
 فرجی‌راد، خدر و کاظمیان، غلامرضا. (1392). توسعة محلی و منطقه‌ای از منظر رویکرد نهادی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
کالن، گوردون. (1395). گزیدة منظر شهری (ترجمة منوچهز طبیبیان). تهران: دانشگاه تهران.
 
Bordass, B. & Leaman, A. (2013). New professionalism: Remedy or fantasy?. Building Research and Information, 41(1), 1–7.
De Jager, H. (2015). Importance of legislation. Up.ac.za. Southern African Institute of Government Auditors.
Det Udomsap, A. & Hallinger P. (2020). A bibliometric review of research on sustainable construction, 1994–2018. Journal of Cleaner Production, 254, 120073.
Ding, C. (2009). Policy and planning challenges to promote efficient urban spatial development during the emerging rapid transformation in China. Sustainability, 1(3), 384-408.
Enemark, S., McLaren, R. & Lemmen, C. (2016). Fit-For-Purpose Land Administration: Guiding Principles. UNON, Nairobi: Publishing Services Section.
Faraji, R. kh. & Kazemian, Gh. (2012). Local and Regional Development: An Institutional Perspective. Tehran: I.S.B.A. [ in Persian]
Garau, P. (2014). Public Space: A Strategy for Achieving the Equitable City; Keynote address, Learning Exchange on Public Space. International curator, Rome Biennial of Public Space, 4-6 June 2014. Durban, South Africa.
Hill, S., Lorenz, D., Dent, P. & Lu¨tzkendorf, T. (2013). Professionalism and ethics in a changing economy. Building Research and Information, 41(1), 8 –27.
Karpen, U. (2012). Comparative Law: Perspectives of Legislation. Legisprudence, 6(2), 149-189.
Kazemian, Gh. (2018). The favorable perspective of urban management on the horizon 2025. In A. A. Mahaki (Ed), New urban governance; Approaches, concepts, issues and challenges (62-51). Tehran: Tisa. [ in Persian]
Kazemian, G., Aslipour, H., Taqipour, A. & Alipoir, A. (2022). Urban Building Governance in Iranian Researcher’s Representations: The Case Study of Tehran City. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 17(1), 5–23.
Kibert, C. J. (2016). Sustainable construction: Green building design and delivery. New York: John Wiley and Sons.
Layard, A. (2020). Researching Urban Law. German Law Journal, 21(7), 1446–1463.
McLeod, L. (1999). Legal theory (Macmillan law masters). London: Macmillan.
Mousmouti, M. (2012). Operationalising Quality of Legislation through the Effectiveness Test. Legisprudence, 6(2) 191-205.
Mousmouti, M. & Crispi, G. (2015). Good Legislation as a Means of Ensuring Voice, Accountability, and the Delivery of Results in Urban Development. The World Bank Legal Review: Improving Delivery in Development - The Role of Voice, Social Contract and Accountability, Vol 6, Washington D.C., (World Bank Group).
Porta, S. & Romice, O. (2010). Plot Based Urbanism: Towards Time Consciousness in Place-Making. Urban Design Studies Unit.PLAF (Planning Law Assessment Framework). (2018). UN-Habitat.
Slaev, A. D. (2017). The relationship between planning and the market from the perspective of Property rights theory: A transaction cost analysis. Planning Theory, 16(4), 1-14.
Talen, E. (2012). City Rules: How Regulations Affect Urban Form. Washington, DC: Island Press.
Traynor, M. (2016). Focus group research. Nursing Standard, 29(37), 8-44.
Un.org. (2015). Universal Declaration of Human Rights. Available at: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html (accessed 5 June 2020).
UN-Habitat. (2016). The Fundamentals of Urbanization: Evidence base for Policy Making. Nairobi: UN-Habitat.
UN-Habitat. (2018). National Urban Policy feasibility guide. Nairobi: UN-Habitat.
Van Oosten, C., Runhaar, H. & Arts, B. (2019). Capable to govern landscape restoration? Exploring landscape governance capabilities, based on literature and stakeholder perceptions. Land Use Policy, (104), 1-12.
Van Oosten, C., Gunarso, P., Koesoetjahjo, I. & Wiersum, F. (2014). Governing Forest Landscape Restoration: Cases from Indonesia. Forests, 5(6), 1143–1162.
Van Oosten, C., Uzamukunda, A. & Runhaar, H. (2018). Strategies for achieving environmental policy integration at the landscape level. A framework illustrated with an analysis of landscape governance in Rwanda. Environmental Science and Policy (83), 63–70.
Westerink, J., Opdam, P., Van Rooij, S. & Steingröver, E. (2017). Landscape services as boundary concept in landscape governance: Building social capital in collaboration and adapting the landscape. Land Use Policy, (60), 408–418.
Whitmee, S., Haines, A., Beyrer, C., Boltz, F., Capon, A. G., De Souza Dias, B. F., …& Yach, D. (2015). Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: Report of the Rockefeller Foundation-Lancet Commission on planetary health. Lancet, 386(10007), 1973–2028. 
World Bank Group. (2015). Building Regulation for Resilience: Managing Risk for Safer Cities.
Xanthaki, H. (2011). Quality of Legislation: An Achievable Universal Concept or an Utopia Pursuit? Quality of Legislation: Principles and Instruments, 75–85.
Xanthaki, H. (2013). Legislative drafting: a new sub-discipline of law is born. IALS Law Review, 1(1).