واکاوی علل بهره‌گیری از فضای کنترل‌نشده در پوستۀ حرارتی گرمخانۀ حمام‌های کاشان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 گروه معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: با وجود تخمین‌های مختلفی که در خصوص راهکارهای مؤثر در کاهش اتلاف حرارت و ذخیره‌سازی انرژی در پیکرة حمام‌های سنتی ایران بیان‌شده، میزان کارایی به‌واسطة عدم امکان محاسبة کارکرد هریک، مشخص نشده است.
هدف پژوهش: این پژوهش سعی ‌دارد تا با تدقیق بر راهکارهای مؤثر بر کاهش اتلاف حرارت موجود در گرم‌خانه‌های حمام‌های سنتی کاشان، میزان کارایی سه راهکار مشترک در پیکرة حمام‌ها، یعنی «فشردگی در بافت و همسایگی»، «واردشدن در زمین» و «احاطة فضای گرم‌خانه در بین فضاهای کنترل‌نشده» را با یکدیگر مقایسه کند و مشخص‌شود که کدام ‌یک اصلی‌ترین و بیش‌ترین کارایی را در جلوگیری از اتلاف حرارت از پوسته در حمام‌های کاشان داشته‌اند.
روش پژوهش: نوشتار حاضر از پارادایم کمی و راهکار شبیه‌سازی انرژی برخورداربوده که برای محاسبات خود، از نرم‌افزار دیزاین بیلدر و مبتنی‌بر شواهد برگرفته از خوانش کالبدی ساختار فضایی حمام‌های سنتی شهر کاشان به‌صورت نمونه‌گیری غیر تصادفی، استفاده کرده است.
نتیجه‌گیری: احاطة فضای گرم‌خانه در بین فضاهای کنترل‌نشده در حمام‌های کاشان، به میزان مرکزیت آن نسبت به پلان حمام، نتایج متنوعی در پی داشته است. لیکن در کم‌ترین حالت به‌طور میانگین حدود 94/ 13 درصد در سال در حمام سلطان احمد و حدود 74/ 46 درصد در حمام خان مؤثر بوده است. این رقم در مقایسه با هر چهار حمام به رقم میانگین 18/ 33 درصد رسیده که در مقایسه با سهم کارایی ناچیز راهکارهای قرارگیری حمام در «داخل زمین» و «بافت فشردة شهری جهت برخورداری از همسایگی» که به ترتیب حدود 44/ 5 و 6/ 0 درصد بوده، نشان از اهمیت و کارایی این راهکار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Reasons for the Unconditioned Space in the Thermal Shell of the Apodyterium of Kashan Bathhouses

نویسندگان [English]

  • Ali Hashemi 1
  • Ali Asgari 2
1 Master of Project Management and Construction, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Arts, Tehran, Iran.
2 Department of Architecture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement:  Various estimates have been presented regarding effective strategies for reducing heat loss and energy storage in the body of traditional Iranian bathhouses. However, the efficiency level has not been determined due to the impossibility of calculating the function of each one.
Research objective: This study attempts to the efficacy of three common strategies in the body of bathhouses, including “compactness in the texture and neighborhood”, “entering the ground” and “surrounding the apodyterium among unconditioned spaces” to see which is the most effective in preventing heat loss from the shell in traditional Kashan bathhouses.
Research method: The present study uses a quantitative paradigm and energy simulation strategy. In this study, Design Builder software was used for its calculations. It is based on evidence obtained from the physical reading of the spatial structure of traditional bathhouses in Kashan City. They were selected using a non-random sampling method.
Conclusion:Surrounding the apodyterium spaces among the unconditioned spaces in Kashan bathhouses has had different results which can be explained by their centrality in the bathhouse plans. However, in its minimum state, the space has been effective with a mean of 13.94% per year in Sultan Ahmed Bathhouse and 46.74% in Khan Bathhouse. This figure has reached 33. 18 percent compared to all four bathhouses. It shows the significance and efficiency of this strategy compared to the insignificant efficiency share of the strategies of inserting the bathhouse inside the ground and “compact urban texture to use the neighborhood” with values of 5. 44 and 0.6, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bathhouse
  • Traditional architecture
  • Heat loss
  • unconditioned space
  • Climatic design
پیرنیا، محمدکریم. (1371). معماری اسلامی ایران. تهران: انتشارات علم و صنعت.
حاجی قاسمی، کامبیز. (1373). کسی نداده نشان در جهان چنین حمام (حمام گنجعلی‌خان). صفه، 5 (14)، 97-105.
حاجی قاسمی، کامبیز. (1383). گنج‌نامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران (ترجمة کلود کرباسی). ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌.
زارعی، محمدابراهیم. (1391). نگاهی به معماری و تأکید بر نقش‌پردازی در آرایه‌های حمام خان سنندج. هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، 17 (1)، 73-85.
زارعی، هانی؛ وحیدی، فاطمه و رازانی، مهدی. (1396). تحلیل ویژگی‌های معماری و فضایی حمام‌های قاجاری در اقلیم فارس. معماری اقلیم گرم و خشک، 5 (5)، 1-19.
سهرابی، سپیده؛ عسگری، علی و غفاری، ثمین. (1402). عملکرد حرارتی هندسة داخلی گرم‌خانه و سربینة حمام‌ها در اقلیم گرم و خشک ایران. مطالعات میان‌رشته‌ای معماری ایران، 2 (3)، 21-37.
صادقی، سارا؛ شهبازی شیران، حبیب و فیضی، فرزاد. (1398). تحلیل ارائه و کاربرد حمام‌های دورة قاجار (مطالعة موردی سنندج: حمام خان و حمام عمارت ملالطف‌الله شیخ‌الاسلام). اثر، 40 (3)، 164-194.
طبسی، محسن؛ انصاری، مجتبی؛ طاووسی، محمود و فخاری تهرانی، فرهاد. (1385). مطالعة تأثیر اقلیم در طراحی و ساخت گرمابه‌های ایران. صفه، 15 (44)، 152- 166.
طبسی، محسن؛ انصاری، مجتبی؛ طاووسی، محمود و فخار تهرانی، فرهاد. (1386). بازشناسی ویژگی‌های کالبدی گرمابه‌های ایران در دورة صفوی. هنرهای زیبا، 9 (29)، 49-58.
فخاری تهرانی، فرهاد. (1379). حمام‌ها در نظرگاه زمان. صفه، 10 (30)، 94-105.
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. (1388). فصل نوزدهم مقررات ملی ساختمان. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 
Asgari, A. & Fathi, R. (2022). Examining the Role of Design Tools in Quality of Ideation and Presenting Architectural Designs. Bagh-e Nazar, 19 (113), 87-104.
Bergero, S. & Chiari, A. (2019). Heat Transfer via Unconditioned Spaces: The Influence of the Adjustment Factor Evaluation Method. TECNICA ITALIANA-Italian Journal of Engineering Science, 63(2-4), 386-392.
Fabbri, K. & Brunetti, B. (2015). The attic and its effect on the energy performance of historic buildings. Energy Procedia, 7 (78), 1281-1286.
Gagliano, A., Liuzzo, M., Margani, G. & Pettinato, W. (2017). Thermo-hygrometric behaviour of roman thermal buildings: the “Indirizzo” baths of Catania (Sicily). Energy and Buildings,  14 (138), 704-715.
Ghobadian, V. (2009). Sustainable Traditional Buildings of Iran: A Climatic Analysis. Dubai: Islamic Azad University.
Hoffmann, C. & Geissler, A. (2017). The prebound-effect in detail: real indoor temperatures in basements and measured versus calculated U-values. Energy Procedia, 9 (122), 32-37.
Nepomuceno, M. C., Martins, A. M. & Pinto, H. A. (2022). A Comparison between On-Site Measured and Estimated Based Adjustment Factor Values Used to Calculate Heat Losses to Unconditioned Spaces in Dwellings. Buildings, 12 (2), 146.
Senave, M., Roels, S., Verbeke, S. & Saelens, D. (2020). Analysis of the influence of the definition of the interior dwelling temperature on the characterization of the heat loss coefficient via on-board monitoring. Energy and Buildings, 16 (215), 1-20.