تحلیل اثربخشی ظهور مصرف‌گرایی بر دگرگونی معماری داخلی مسکن معاصر ایرانی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه اراک، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه قم، ایران.

چکیده

بیان مسئله: معماری به علت داشتن ماهیت میان‌رشته‌ای دارای تأثیروتأثر با بسیاری از دانش‌‌های دیگر است که اقتصاد، یکی از مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود. نظام سرمایه‌داری که طی یک قرن اخیر در غرب، نظام اقتصادی غالب بوده، سبب ظهور مسائل مختلفی در عرصة معماری نه‌تنها درکشورهای غربی بلکه در بسیاری دیگر از کشورها از جمله ایران شده است. یکی از این مسائل، ظهور فرهنگ مصرف‌گرایی و به دنبال آن تحول شکل فضای مسکونی در ایران بود. این مسئله به طور مشخص در ایران سبب اثربخشی اسباب و اثاثیة مدرن بر شکل فضاهای مسکونی و به‌ویژه آشپزخانه و به‌تبع تغییر نوع رابطة آشپزخانه با سایر فضاهای خانه شد. در این راستا، پرسش اصلی این است که فرهنگ مصرف‌گراییِ غربی، چگونه سبب تحولات و تطورات سبک زندگی و به دنبال آن معماری داخلی فضای مسکونی در ایران شد؟
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر علت‌یابی و تحلیل تحولات معماری فضای مسکونی در ایران از دریچة دگرگونیِ صورت‌گرفته در سبک زندگی مردم ناشی از ظهور فرهنگ مصرف‌گرایی در دوران معاصر است.
روش پژوهش: برای پاسخ‌گویی به پرسش تحقیق در مقام گردآوری داده‌ها از روش اسنادی کتابخانه‌ای و در مقام تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های این مقاله، دو نمونه از اقدامات مهمی که در دورة پهلوی سبب ظهور فرهنگ مصرف‌گرایی در فضای داخلی مسکن ایرانی شد عبارت بودند از اولاً تأسیس «ایستگاه تلویزیون» و پخش تبلیغات و برنامه‌های آمریکایی و ثانیاً تأسیس «دپارتمان اقتصاد خانه» به‌ جهت افزایش اثرگذاری بر شیوة زندگی زنان و دختران ایرانی به‌عنوان مهم‌ترین قشر تأثیرگذار بر سبک زندگی جامعة ایرانی. هر دو اقدام فوق با برنامة خارجی‌ها انجام شد که مستندات اثبات این مدعا در این مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effectiveness of the Consumerism on the Transformation of the Interior Architecture of Contemporary Iranian Housing

نویسندگان [English]

  • Kian Dehghan 1
  • Mohammad Mannan Raeesi 2
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art, Arak University, Iran.
2 Associate Professor of Architecture, Faculty of Engineering, University of Qom , Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Due to its interdisciplinary nature, architecture can both influence and be influenced by many other disciplines, of which the economy is one of the most important. Capitalism, which has been the dominant economic system in the West during the recent century, has led to the emergence of various issues in the area of architecture, not only in western countries but also in many other countries such as Iran. One of these issues is the emergence of consumerism and the subsequent transformation in the formation of residential space in Iran, especially the kitchen, and, subsequently, the change in the type of relationship between the kitchen and other spaces in the house. In this regard, the main question is how Western consumerism led to the transformation and development of the Iranian lifestyle and the interior architecture of their residential spaces.
Research objective: The present study aims to analyze the architectural developments of the Iranian residential spaces and find the causes of these developments regarding the transformations made in people’s lifestyles derived from the emergence of consumerism in the contemporary era.
Research method: The library method was used for data collection and qualitative content analysis was used for the data analysis.
Conclusion: Based on the findings, two important measures that led to the emergence of consumerism in the interior space of Iranian housing in the Pahlavi Era were first, the establishment of the “television station” and the broadcast of American advertisements and programs and second, the establishment of the “home economics department” to increase the effectiveness on the lifestyle of the Iranian women and girls as the most effective group in the Iranian society’s lifestyle. Both of the above actions were done with the foreigners’ plots, evidence of which has been provided in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential space
  • Modern furniture
  • Culture
  • Pahlavi administration
  • Capitalism
آوینی، سیدمرتضی. (1377). توسعه و مبانی تمدن غرب. تهران: نشر ساقی.
آشپزخانه و سالن غذاخوری. (1327). مجلة آرشیتکت، (6)، 208-204.
این اختراعات زندگی خانم‌ها را آسان خواهد کرد. (1326). اطلاعات هفتگی، (302).
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا. (1390). تحلیل محتوای کیفی. عیار پژوهش در علوم انسانی، (6)، 15-44.
انصاری، حمیدرضا. (1395). تحلیلی بر معماری معاصر ایران. تهران: انتشرات سبزان.
بودریار، ژان. (1389). جامعة مصرفی: اسطوره‌ها و ساختارها (ترجمة پیروز ایزدی). تهران: ثالث.
حاجی‌قاسمی، کامبیز (ویراستار). (1394). گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، دفتر چهارم: خانه‌های اصفهان. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
حکیم، نگار. (1379) تحول معماری مسکونی ایران در دهه‌های نخستین قرن. معمار، (8)، 65-68.
رئیسی، محمدمنان. (1400). تحلیل تأثیرات اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری بر افول سبک زندگی اسلامی در معماری و شهرسازی معاصر ایران. راهبرد فرهنگ، (54)، 73-101.
شاه‌قاسمی، احسان و معصومی، حسنا. (1393). آگهی با ماسک گزارش: رپرتاژ آگهی در ایران. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، (34)، 143-160.
قدسی‌کیا. (1328). خانة ما و خانة آن‌ها... . اطلاعات هفتگی،  (411).
کیاکجوری، خدیجه. (1351). مشخصات کوی‌ها و مساکن در 9 محل شهر تهران. تهران: وزارت آبادانی و مسکن، دفتر مطالعات و معیارهای ساختمانی.
کیانی، مصطفی. (1383). معماری دورة پهلوی اول: دگرگونی اندیشه‌ها، پیدایش و شکل‌گیری معماری دورة بیست‌سالة معاصر ایران 1320 – 1299. تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
مشیر، آتوسا. (1338). چند پیشنهاد برای حل یک معما!. اطلاعات بانوان، (148).
مشیر، آتوسا. (1339). اتاق مخصوص بچه‌ها را چگونه ترتیب دهیم؟. اطلاعات بانوان، (160).
معظمی، منوچهر. (1391). تعامل فرهنگ و معماری: تبیین مؤلفه‌های فرهنگی موثر بر معماری ایران در دورة معاصر (پایان‌نامة منتشرنشدة دکترای معماری). دانشگاه تهران، ایران.
نگهی، مهناز. (20/11/1395). آغازگر یک شکاف بزرگ اجتماعی. روزنامة شهروند، (1060).
 
Amin, C. M. (2004). Importing Beauty Culture into Iran in the 1920s and 1930s: Mass Marketing Individualism in an Age of Anti-Imperialist Sacrifice. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 24 (1), 81-100.
Avery, P. et al. (Eds.). (2007). The Cambridge history of Iran: v. 7. From Nadir Shah to the Islamic Republic. New York: Cambridge University Press.
Cooper, Ch. A. & Nownes, A. J. (2004). Money Well Spent? An Experimental Investigation of the Effects of Advertorials on Citizen Opinion. American Politics Research, 32 (5), 546-569.
Freeman, J. (2004). The Making of the Modern Kitchen. Oxford and New York: Berg.
Garbe, P. M. (1989). Tulipmania. Political Economy, 97 (3), 535-560.
Golabi, M. (2018). Changing discourses on visibility and invisibility in Iranian domestic architecture: a case study in Vali-Asr district in Tabriz (1980-2000),(Unpublished Ph.D. Thesis in Architecture), Middle East Technical University.
Isenstadt, S. & Rizvi, K. (2008). Modernism and the Middle East: Architecture and Politics in the Twentieth Century. Seattle and London: University of Washington Press.
 Karimi, P. (2009). Transitions in Domestic Architecture and Home Culture in Twentieth Century Iran (Unpublished Ph.D. Thesis in Architecture). Massachusetts Instutute of Technology, USA.
Karimi, P. (2013). Domesticity and Consumer Culture in Iran. New York: Routledge.
Massey, A. (2006). Interior Design since 1900. NewYork: Thames & Hudson.
Marefat, M. (1988). Building to Power: Arhitecture of Tehran 1921-1941 (Unpublished Ph.D. Thsis). Massachusetts Instutute of Technology, USA.
Riesman, D., Glazer, N. & Reuel, D. (1969). The Lonely Crowd: A study of the changing American character. New Haven & London: Yale University Press.
Smith, M. G. (1993). A Conception of Global Education: A Home Economics Education Imperative. Canadian Home Economics Journal, 43 (1), 21-26.
Stage, S. (1997). Home Economics: What’s in the Name?. In S. Stage & B. V. Virginia (Eds.), Rethinking Home Economics: Women and the History of a Profession. New York: Cornell University Press.
Stearns, P. N. (2006). Consumerism in world history: the global transformation of desire. New York: Routledge.