بازآفرینی خیابان چهارباغ هرات با هدف ارتقاء هویت مکان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیارگروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده

بیان مسئله: بازآفرینی بخش‌های قدیمی‌‌و مرکزی شهرها با هدف حفظ ارزش‌های زیستی در کنار پاسخ‌گویی به نیاز کاربران، اهمیت زیادی دارد. با ظهور موج دوم شهرنشینی در کشورهای درحال ‌توسعه، بخشی از بافت‌های شهری متأثر از مداخلات مدرنیستی، دچار دگردیسی شده به گونه‌ای که عموماً این بافت‌ها، معنا و عملکرد خود را از دست داده و با تنزل ارزش‌های ‌زیستی و تضعیف هویت مکان مواجه شده‌اند. با ادامة این روند و عدم توجه به زمینه، این محله‌ها در حال تغییر شکل به مکان‌های فاقد معنی و هویت در ورای ادراک شهروندان هستند.

هدف پژوهش: تحقیق حاضر سعی دارد تا با مطالعه‌ای روشمند، مؤلفه‌های کیفیت محیط خیابان شهری را استخراج و با تدوین فرایند بازآفرینی خیابان شهری مبتنی‌بر ارتقاء هویت از این ‌طریق، بتواند علاوه‌بر شناخت و تحلیل خیابان چهارباغ، پیشنهاداتی برای جهت‌دهی به مداخلات کالبدی با هدف ارتقاء هویت ارائه کند.

روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد آمیختة کمی و کیفی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده‌‌ است. به منظور تقویت پژوهش و اعتبار بیش‌تر یافته‌ها، زاویه‌بندی به‌کار گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش گروه متمرکز و پرسش‌نامة مردمی استفاده شد. تحلیل داده‌های برآمده از گروه متمرکز با استفاده از روش تحلیل کدگذاری و داده‌های حاصل از پرسش‌نامه با بهره‌گیری از روش فریدمن، ضریب هم‌بستگی پیرسون و با ابزار (SPSS) انجام شد.

نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده در بُعد نظری حاکی از آن است که اساساً مهم‌ترین مؤلفه‌های خیابان شهری از نظر پژوهشگران عبارت است از دسترسی، تداوم‌فضایی، ایمنی ‌و ‌امنیت، همه‌شمولی و اختلاط‌ اجتماعی، کیفیت ‌عرصة ‌همگانی، محصوریت ‌و شفافیت، تنوع‌ و اختلاط‌ کاربری‌ها و حمایت ‌از ذی‌نفعان. در بٌعد عملی نیز می‌توان با اصلاح دسترسی و تعدیل اندازة بلوک‌های شهری، تنوع و اختلاط کاربری، طراحی مبلمان شهری و تقویت ادراک شهروندان از فضا (با افزایش خوانایی، تناسب فرم‌های جدید و وحدت فضایی) هویت خیابان چهارباغ هرات را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regeneration of Herat’s Chaharbagh Street to Promote its Place Identity

نویسندگان [English]

  • Fawad Ghafoori 1
  • Iman Ghalandarin 2
1 Master Student in Urban Design, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Architecture and Urbanism, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Architecture and Urbanism, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

respond to users’ needs is essential. With the advent of the second wave of urban development in developing countries, part of urban fabrics affected by modernist interventions has changed and metamorphosed to the point that they have lost their meaning and function, consequently leading to the degradation of biological values and weakening of the identity of the place. With this continuing trend and the lack of attention to the background, these neighborhoods are being transformed into places devoid of meaning and identity fathomable by citizens.

Research objective: This study aims to extract the quality components of urban streets systematically by formulating the process of regenerating urban streets with a focus on promoting identity and analyzing Chaharbagh Street to propose complementary interventions to further promote its identity.

Research method: This study used a mixed approach using the descriptive-analytical method. Triangulation was used to strengthen the research and increase the validity of the findings. The focus group method and a public questionnaire were used to collect the data. The data from the focus group were analyzed using coding, and the data from the questionnaire were analyzed using the Friedman method and Pearson correlation coefficient in SPSS.

Conclusion: The theoretical results revealed essential components of urban streets: access, spatial continuity, safety, and security, inclusiveness, and social mixing, quality of the public space, enclosure and transparency, diversity, mixed land uses, and supporting stakeholders. Modifying accessibility and adjusting the size of urban blocks and mixed land uses, designing urban furniture, and strengthening citizens’ perceptions of space (by increasing legibility, the proportion of new forms, and spatial unity) can improve the identity of Chaharbagh Street in Herat.

Research objective:The present research tries to extract the components of urban street environment quality through a methodical study so that in addition to recognizing and analyzing Chaharbagh Street, it can provide suggestions for directing physical interventions with the aim of promoting identity.
Research Method:This research has been done with a mixed quantitative and qualitative approach and using a descriptive-analytical method. In order to strengthen the research and further validate of the findings, Triangulation Sampling was used.Center group method and popular questionnaire were used to collect data. Data analysis from the center group was performed using coding analysis method and data obtained from the questionnaire was performed using Friedman method, Pearson correlation coefficient and SPSS.
Conclusion:The results indicate that basically the most important components of urban streets for researchers are access,spatial continuity, safety, security,inclusion, social mixing, quality of public space, confinement, transparency, diversity, mixing of land uses. and supporting stakeholders,improving access and adjusting the size of urban blocks, strengthening citizens' perception of space (by increasing readability fit of new forms and spatial unity),diversityو mixing of land use and design of urban furniture are some of the measures that promote identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban regeneration
  • Urban street
  • Chaharbagh street
  • Place identity
  • Herat
آتشین‌بار، محمد و متدین، حشمت‌اله. (1397). زوال بٌعد معنایی خیابان در ایران (از دوران باستان تا امروز). باغ نظر، 15(67)، 71-80.‎
بهزادفر، مصطفی. (1386). هویت شهر: نگاهی به هویت شهر تهران. تهران: نشر شهر.
پارسی، حمیدرضا. (1381). شناخت محتوای فضای شهری. هنرهای زیبا، 11 (11)، 41-49.‎
پاکزاد، جهانشاه. (1389). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی: از "فضا" تا "مکان". تهران: آرمان‌شهر، شهیدی.
چنگیزی، نگار و احمدیان، رضا. (1392). بررسی شاخص‌های هویت فضای شهری در بافت تاریخی (نمونة موردی: بازار کرمان).‎ مطالعات شهر ایرانی اسلامی، (11)، 53-63.
حسین‌آبادی، سعید؛ سلمانی مقدم، محمد و نوری دشتبان، مریم. (1398). هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه فرنگی سبزوار. برنامه‌ریزی فضایی، 9 (3)، 80-110.
حناچی، پیروز؛ دیبا، داراب و مهدوی‌نژاد، محمدجواد. (1386). حفاظت و توسعه در ایران (تجزیه و تحلیل تجارب مرمت در بافت‌های با ارزش شهرهای تاریخی ایران).‎ هنرهای زیبا، (32)، 51-60.
خادمی، مسعود؛ پورجعفر، محمدرضا و علی‌پور، ‌روجا. (1389). درآمدی بر مفهوم خیابان به‌عنوان فضای شهری (نگرشی بر نظریات و تفکرات معاصر). کتاب ماه هنر، 142 (1)، 38-45.‎
دهخدا، علی اکبر. (1343). لغتنامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
سلطانی، علی و نامداریان، احمد علی. (1389). بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شکل‌گیری فضای شهر. هویت شهر، 4 (‌‌7)، 123-130.
شاهمرادی، زهرا و نیک‌پور، منصور. (1396). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر حفظ هویت مکان در بافت تاریخی کرمان کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر. تهران، ایران.
عقلمند آذریان، سودا و فرامرزی، مهسا. (1397). بازآفرینی شهری بافت‌های تاریخی با رویکرد توسعة پایدار شهری نمونة موردی: محلة کهنه خیابان تبریز.کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، ایران.
عمید، حسن. (1375). فرهنگ عمید. تهران: امیرکبیر.
غواص، محمدعلم. (1360). چارباغ هرات. هرات باستان، (4)، 52-56.
قلندریان، ایمان و یونسی، زهرا. (1400). بازتاب تصویری فضای شهری دوستدار کودک در نقاشی کودکان 7-12 سال. هویت شهر، 15 (3)، 15-28.‎
قلندریان، ‌ایمان و رفیعیان، مجتبی. (1397). تبیین مدل کیفیت محیط در بازآفرینی شهر ایرانی اسلامی. مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 9 (34)، 49-58.‎
قلندریان ایمان. (1401). کاربست روش دادة بنیاد در ظهور یک نظریة شهری (بازآفرینی بخش مرکزی مشهد). پژوهش‌های معماری اسلامی، 10 (2)، 85-103.
قهرمان‌پور، علی؛ کشمیری، هادی و کریمی، باقر. (1399). بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعة موردی: خیابان حافظ شیراز). معماری و شهرسازی پایدار، 8 (1)، 119-133.‎
کرمونا، متئو؛ تنراک، تیم‌ هیت و تیسدل، استیون. (1394). مکان‌های عمومی، فضاهای شهری: ابعاد گوناگون طراحی شهری (ترجمة اسماعیل صالحی، فریبا قرائی، زهرا اهری و مهشید شکوهی). تهران: دانشگاه هنر.
معین، محمد. (1386). فرهنگ معین. تهران: زرین.
ممفورد، لوئیز. (1397). شهر در بستر تاریخ: خواستگاه‌ها، دگرگونی‌ها و دورنماهای آن (ترجمة احمد عظیمی ‌‌بلوریان). تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
نادریان، زهرا. (1396). بازآفرینی فرهنگی اجتماعی فضاهای شهری با هدف ارتقاء هویت محله‌ای (مطالعة موردی: محلة‌ سنگ شیر همدان). مطالعات محیطی هفت حصار، 5 (19)، 87-96.‎
 
Behzadfar, M. & Saneei, M. (2012). Regeneration of Isfahan Historical Axes with Emphasis on Design Dimensions (The Case Study of Joibareh Neighbourhood). Procedia-Social and Behavioral Sciences, (51), 728-735.
Commission for Architecture & the Built Environment. (2000). By design: Urban design in the planning system: Towards better practice. Thomas Telford.
Carmona, M., Heath, T., Tiesdell, S. & Oc, T. (2004). Public Places Urban Spaces. Routledge: Abington, UK.
Duan, J., Lan, W. & Jiang, Y. (2022). An evaluation approach to spatial identity in historic urban areas from a humanistic perspective. Frontiers of Architectural Research, 11 (5), 806–814.
Ernawati, J. (2018). Dimensions Underlying Place Identity for Sustainable Urban Development. MATTER: International Journal of Science and Technology, 3 (3), 271–285.
Hernández, A. A. S., Léon, M. T. & Mireles, M. H. (2016). Where are going to definitions historical centers in Latinoamerican? Territory, City and Heritage. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (225), 27-33.
Hooi, E. & Pojani, D. (2020). Urban design quality and walkability: an audit of suburban high streets in an Australian city. Journal of Urban Design, 25 (1), 155-179.
Icomos, A. (1987). The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance (the Burra Charter): Guidelines to the Burra Charter: Cultural Significance; Guidelines to the Burra Charter: Conservation Policy. Australia ICOMOS.
Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Vintage.
Korkmaz, C. & Balaban, O. (2020). Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project. Habitat International, (95), 102081.
Madanipour, A., Knierbein, S. & Degros, A. (2014). Public space and the challenges of urban transformation in Europe. New York: Routledge.
Mehanna, W. A. E. H. & Mehanna, W. A. E. H. (2019). Urban renewal for traditional commercial streets at the historical centers of cities. Alexandria Engineering Journal, 58 (4), 1127-1143.
Mehta, V. (2013). The street: A quintessential social public space. New York: Routledge.
Najimi, A. W. (1988). Herat: the Islamic city; a study in urban conservation. London: Curzon Press.
Nario-Redmond, M. R., Biernat, M., Eidelman, S. & Palenske, D. J. (2004). The social and personal identities scale: a measure of the differential importance ascribed to social and personal self-categorizations. Self-Identity, (3), 143–175.
Peng, J., Strijker, D. & Wu, Q. (2020). Place identity: How far have we come in exploring its meanings? Frontiers in Psychology, 11, (294).
Perović, S. K. & Bajić Šestović, J. (2019). Creative Street Regeneration in the Context of Socio-Spatial Sustainability: A Case Study of a Traditional City Centre in Podgorica, Montenegro. Sustainability, 11 (21), 59-89.
Ramos, I. L., Bernardo, F., Ribeiro, S. C. & Van Eetvelde, V. (2016). Landscape identity: Implications for policy making. Land Use Policy, (53), 36-43.
Raymond, C. M., Brown, G. & Weber, D. (2010). The measurement of place attachment: Personal, community, and environmental connections. Journal of Environmental Psychology, 30 (4), 422-434.
Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: Pion.
Schönfeld, K. C. & Bertolini, L. (2017). Urban streets: Epitomes of planning challenges and opportunities at the interface of public space and mobility. Cities, 68, 48-55.