درون-نگری به عنوان حل مسئله در مسائل طراحی معماری (یک بررسی موردی)

دوره 19، شماره 112، مهر 1401، صفحه 35-52

10.22034/bagh.2022.270616.4808

سعید ایزدی؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ مهسا دلشاد سیاهکلی


سیر احیا و تحول هنر نگارگری معاصر ترکیه

دوره 18، شماره 95، اردیبهشت 1400، صفحه 37-50

10.22034/bagh.2020.222054.4483

سودا ابوالحسن مقدمی؛ مهدی محمدزاده


از بازسازی سبکی تا نگهداری موزه ای

دوره 1، شماره 1، خرداد 1383، صفحه 38-58

احمد میرزاکوچک خوشنویس