ارایه الگوی مفهومی انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری و به کارگیری آن در منطقه 6 شهر تهران

دوره 14، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 31-42

پریسا روشنی؛ کیومرث حبیبی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


تحلیل ساختار منظر ستایشگاه‌های مهری

دوره 16، شماره 74، مرداد 1398، صفحه 31-42

10.22034/bagh.2019.99171.3235

سارا علی پور؛ محمد رضا نصیر سلامی؛ محمد منصور فلامکی


نقش آب در ریخت‌شناسی شهر تاریخی قزوین (دورة قاجار)

دوره 18، شماره 97، تیر 1400، صفحه 31-46

10.22034/bagh.2020.226317.4513

نسیم ایران منش؛ محمدرضا پورجعفر؛ سید محمد رضا خطیبی؛ کرامت الله زیاری


بازنمایی تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی در عصر پست‌مدرن با رویکرد انتزاعی – مینیمالیسم

دوره 14، شماره 51، شهریور 1396، صفحه 33-44

مهسا السادات بحرینیان؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ احسان آقابابایی


مبادی سلیقه در معماری

دوره 14، شماره 53، آبان 1396، صفحه 33-42

نادیه ایمانی؛ سویل ظفرمندی