بازنمایی تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی در عصر پست‌مدرن با رویکرد انتزاعی – مینیمالیسم

دوره 14، شماره 51، شهریور 1396، صفحه 33-44

مهسا السادات بحرینیان؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ احسان آقابابایی


مبادی سلیقه در معماری

دوره 14، شماره 53، آبان 1396، صفحه 33-42

نادیه ایمانی؛ سویل ظفرمندی