بازنمایی تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی در عصر پست‌مدرن با رویکرد انتزاعی – مینیمالیسم

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد پژوهش هنر

2 مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان - مدیر گروه سنت ها و مفاخر فرهنگی هنری پژوهشکده هنرهای سنتی-اسلامی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

واقعة شام آخر حضرت مسیح همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای آیین مسیحیت مورد توجه بوده است. هنرمندان بسیاری این واقعه را نقاشی کردند که از میان آنها مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین اثر، نقاشی دیواری شام آخر لئوناردو داوینچی در صومعه سانتا ماریا دله گراتسیه است. اهمیت این نقاشی به حدی است که در دورة معاصر نیز بازخوانی‌های جدیدی از این اثر شکل گرفته است. تصاویر متعدد بازنمایی شده شام آخر در دوره معاصر، بیانگر تغییرات مفهومی و محتوایی، ویژگی ها و مسایل جامعه معاصر است. هدف، مطالعة آثار بازنمایی شده از نقاشی شام آخر داوینچی در دورة پست مدرنیسم، با توجه به ویژگی‌ها و شرایط زمانی این دوره است. محتوا و معانی در آثار بازنمایی شده از شام آخر تغییر کرده است. نمونه‌های بازنمایی شدة بسیاری از شام آخر داوینچی وجود دارد که در این پژوهش دو نمونه تصویر از وجه هنری (انتزاع-مینیمالیسم) مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه‌ای است و در نهایت به تحلیل و توصیف تصاویر، که ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه را برای مخاطب بازنمایی می‌کنند پرداخته می‌شود. در حقیقت تصاویر ابژه‌های فرهنگی معاصر هستند که مفاهیم جدیدی را بیان می‌کنند. نوع بیان متفاوت است اما معانی مانند معنویت، تقدس به واسطة وجود نشانه‌هایی در هر دو اثر بیان شده است. بنابراین یک اثر هنری جاودان، با قرار گرفتن در بافت های موقعیتی گوناگون معانی جدیدی را خلق می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of The Last Supper by Leonardo da Vinci in the Postmodern Era Using the Abstract-Minimalism Approach

نویسندگان [English]

  • Mahsa Alsadat Bahreynian 1
  • Iman Kermani 2
  • Ehsan Aqababaee 3
1 student of art research Art University of Isfahan
3 A faculty member at the University of Isfahan
چکیده [English]

The Event of the Last upper of Jesus Christ has always been considered as one of the most important events in Christianity. Many artists have addressed this event in their artwork; the most important and best-known representation of this event was addressed in Leonardo da Vinci’s The Last Supper fresco that is displayed in the monastery of Santa Maria delle Grazie. The importance of this painting emerges from the fact that new readings and interpretations of this work have been made even in the contemporary era. Multiple images represented have The Last Supper in the contemporary era, with changes in the concept and content according to the features and the problems of contemporary society. The goal here is to study the represented works of Da Vinci’s The Last Supper in the era of postmodernism by following the period’s characteristics and conditions of this time. The content and meanings of the represented works of the Last Supper have changed. There are many represented examples of da Vinci’s The Last Supper of which, in this study, two sample images of artistic means (abstract-minimalism) have been analyzed and described. Data in this study has been collected by using documentations from the library, and finally, the images which represent the cultural aspects and the features of the society for audiences have been analyzed and described. In fact, these images are contemporary cultural objects which express new concepts. The word-types used were different, but meanings such as spirituality and holiness have been expressed by several signs in both works. By placing a timeless work of art in different positional contexts, therefore, new meanings are created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Last Supper
  • Representation
  • Post-Modernism
  • Leonardo da Vinci
اسماعیلی شیخانی، سمیه. 1386. شام آخر در آثار لئوناردو داوینچی، امیل نولده،تینتورتو، فرانجلیکو، بوتس. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه تهران: دانشکده هنرهای زیبا.
استینسون، اوکویرک وکایتون، ویگ بون.1393. مبانی هنر نظریه و عمل. ت : محمدرضا یگانه دوست. چاپ دوم. تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت).
باقری، خسرو. 1375. تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم. مجله روان‌‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، (56): 83- 63.
بودریار، ژان. 1381. در سایة اکثریت‌های خاموش. ت : پیام یزدانجو. چاپ اول. تهران : نشر مرکز.
جنسن، آنتونی اف. 1381. پست مدرنیسم هنر پست مدرن. ت : مجید گودرزی. چاپ اول. تهران : نشر عصر هنر.
جنسن، چارلز. 1384. تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی. ت : بتی آواکیان. چاپ اول. تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).
جیمسون، فردریک.1389. پست مدرنیسم منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر. ت : مجیدمحمدی، فرهنگ رجایی و فاطمه گیوه چیان. چاپ سوم. تهران : انتشارات هرمس.
ساسانی، فرهاد. 1389. معناکاوی : به سوی نشانه شناسی اجتماعی. تهران : نشر علم.
شاد قزوینی، پریسا. 1386. مروری بر تاریخ نقاشی معاصر غرب از آرنوو تا پست مدرنیسم. چاپ دوم. تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
شاکری، سیده فاطمه. 1392. مطالعه تطبیقی سه تابلوی شام آخر اثر لئو ناردو داوینچی، سالوادور دالی و سیمون پترسون از منظر نماد شناسی مذهبی. فصلنامه کیمیای هنر، (5): 92-75.
قره باغی، علی اصغر. 1378. تبارشناسی پست مدرنیسم3. مجله گلستانه، (9): 54-43.
کلود فرر، ژان. 1389. لئوناردو داوینچی نقاش، مخترع، نظریه‌پرداز، ریاضیدان، فیلسوف، مهندس. ت : سهیلا ماهرنیا. چاپ اول. تهران : موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
موسوی رکنی، محمد هادی. 1395. بررسی منشا الهام بخش دیوار نگاره شام آخر داوینچی از چهار روایت کتاب مقدس. مجله باغ نظر، (46) : 30-23.
وارد، گلن. 1392. پست مدرنیسم. ت : قادر فخررنجبری و ابوذر کرمی. چاپ چهارم. تهران: نشرماهی.
یاسینی، سیده راضیه. 1388. شام آخر از گورهای دخمه ای تا عرصة هنر جدید. مجله کتاب ماه هنر، (131) : 60-50.
• Barber, B. (2004). Through The Eyes of Leonardo davinci. Assosiation foulsham.
• Humphreys, C. (2011). The Mystery of the Last Supper Reconstructing the Final Days of Jesus. NewYork: The United States of America by Cambridge University Press.
• Larry, J. F. (2011). The Young Leonardo Art and Life in Fifteenth-Century Florence. Cambridge: Cambridge University Press.
• KEMP, M. (2006). Leonardo davinci The Marvellous Works of Nature and Man. Oxford: Oxford University Press is a department of the University of Oxford.
• St Gallen, S. (2000). Last Supper. London: Library of  London.
• Van Leeuwen, T. (2006). Introducing Social Semiotics. USA and Canada: Routledge.
• Van Leeuwen. T. & Jewitt, C. (2008). Handbook of Visual Analysis. London: British Library.