بازنمایی خاطرۀ شهری به مثابۀ تصاویر عکاسانۀ سوررئالیستی در کتابِ «دوران کودکی در برلین حوالی 1900»

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی سینما، دانشکدۀ سینما-تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

فضا، مکان، و شهر مفاهیمی کلیدی در نوشته‌های «والتر بنیامین»، فیلسوف و متفکر آلمانی، محسوب می‌شوند. وی در آثارش خصوصاً تجربة ادراکی مواجهه با فضاهای شهری مدرن را مورد مطالعه قرار داده است. در میان نوشته‌های شهری بنیامین، کتاب «دوران کودکی در برلین حوالی 1900» از جایگاهی متمایز برخوردار است. این کتاب از طریق پروژة ناتمام «وقایع‌نامة برلین» ظهور پیدا کرد و روایت تجربیات و خاطرات دوران کودکی وی از زندگی در برلین مدرن در سال‌های انتهایی قرن نوزدهم و سال‌های ابتدایی قرن بیستم است. بنیامین، به‌منظور یافتن راهکاری مناسب برای بازنمایی خاطرات دوران کودکی‌اش از تجربة کلان‌شهری، از ظرفیت‌های تکنولوژی‌های بازتولیدی مدرن، همچون سینما و عکاسی، بهره می‌گیرد. پژوهش حاضر سبک نگارشی بنیامین در اثر مذکور در توصیف فضاهای شهری را با شیوة عکاسی «اوژن آتژه»، عکاس فرانسوی، از فضاهای شهری پاریس مقایسه می‌کند. خودِ او آتژه را از پیشگامان عکاسی سوررئالیستی محسوب می‌کرد و معتقد بود تصاویر شهری آتژه از کیفیتی رؤیایی و وهم‌گونه برخوردارند.
هدف پژوهش: مقالة حاضر می‌کوشد این نکته را آشکار سازد که بهره‌گیری بنیامین از تکنولوژی‌های نوین، خصوصاً عکاسی، در بازنمایی خاطرات شهری دوران کودکی‌اش چگونه نقشی تعیین‌کننده در سبک نگارش و ساختار متن ایفا می‌کند. مقاله بر آن است که دلالت‌های اجتماعی و سیاسی‌ای را که بنیامین، با اتخاذ رویکرد عکاسانه-سوررئالیستی، در بازنمایی خاطرات کودکی‌اش از شهر برلین به آن‌ها اشاره کرده است برجسته سازد.
روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.
نتیجهگیری: پژوهش حاضر این نتیجه را مطرح می‌کند که تصاویر عکاسانه-متنیِ بنیامین از تجربه و خاطرة کلان‌شهری نه‌تنها در رابطه با گذشته بلکه در پیوند با زمان حال و آینده معنا پیدا می‌کنند. تصاویرِ «بی‌صدا» و سوررئالیستیِ او از خاطرات دوران گذشتة برلین، در مواجهه با تبلیغات پرشکوه و نویدهای فریبندة حزب نازی، پژواک و معنای خود را پدید می‌آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the Urban Memory as Surrealist Photographic Images in Berlin Childhood around 1900

نویسنده [English]

  • Alireza Sayyad
Assistant Professor, Faculty of Cinema and Theater, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Notions of space, place, and city are key concepts in the writings and works of Walter Benjamin, philosopher, and theorist related to Frankfurt School. Especially in his works, Benjamin studies the perceptual experience of facing modern urban spaces. The book Berlin Childhood around 1900 possesses a prominent status among his writings about European cities. The book originated from the unfinished project A Berlin Chronicle and is a memoir of his childhood experiences in Berlin in the late 19th century and the early 20th century. To find a suitable way to represent his childhood memories of the metropolitan experience, Benjamin uses the capacities of modern reproductive technologies such as cinema and photography. The present study draws a comparison between the literary style of the book used for describing the urban spaces of Berlin and the photographic style of Eugène Atget in depicting Paris. Benjamin considered Atget as one of the pioneers of Surrealist photography and believed that Atget’s cityscapes were illusory and phantasmic.
Research objective: The present study tries to demonstrate the key role of new technologies, and especially photography, in the literary style and structure of Berlin Childhood around 1900. The study is to highlight the social-political implications to which Benjamin had alluded by adopting a photographic-surrealist approach in representing the urban memories of his childhood.
Research method: Data for this study were collected from bibliographic databases, by applying a descriptive-analytic method.
Conclusion: This study shows that these photographic pictures are interpreted not only in relation to the past but also to the present and future. The Surrealist “silent” and “cleared out” images Benjamin recalls from a faraway Berlin, obtain their meaning in contrast to the pompous propaganda of the Nazi Party for constructing a utopia from the heart of the First World War’s ruins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walter Benjamin
  • The Metropolitan Memoirs
  • The photographic images
  • Eugène Atget
  • Surrealism
  • “Berlin Childhood around 1900”
ایگلتون، تری. (1397). والتر بنیامین: یا به‌سوی نقدی انقلابی (ترجمة مهدی امیرخانلو و محسن ملکی). تهران: مرکز.
بنیامین، والتر. (1380). خیابان یک‌طرفه (ترجمة حمید فرازنده). تهران: مرکز.
بنیامین، والتر. (1382). در باب تصویر پروست (ترجمة امید مهرگان). سمرقند، 2، 107-124.
بنیامین، والتر. (1390). اثر هنری در عصر تولید مکانیکی. در اکران اندیشه: فصل‌هایی در فلسفة سینما (گردآورده و ترجمة پیام یزدانجو) (صص. 33-81). تهران: مرکز.
بنیامین، والتر. (1396). دربارة زبان و تاریخ (ترجمة مراد فرهادپور و امید مهرگان). تهران: هرمس.
بنیامین، والتر. (1398). دربارة عکاسی (ترجمة آیدین رحیمی پورآزاد). تهران: حرفه نویسنده.
دنت، تیم و گیلوچ، گرایم. (1396). تصاویر گذشته: دیدگاه‌های بنیامین و بارت دربارة عکاسی و تاریخ. در تاریخ‌نگاری و عکاسی (ترجمة محمد غفوری) (صص. 135-166). تهران: آگه.
سونتاگ، سوزان. (1392). دربارة عکاسی (ترجمة نگین شیدوش و فرشید آذرنگ). تهران: حرفه نویسنده.
سونتاگ، سوزان. (1398). طالع کیوانیِ والتر بنیامین. در والتر بنیامین، دربارة عکاسی (ترجمة آیدین رحیمی پورآزاد) (صص. 343-375). تهران: حرفه نویسنده.
لزلی، استر (گردآورنده). (1398). مقدمه: والتر بنیامین و پیدایش عکاسی. در والتر بنیامین، دربارة عکاسی (ترجمة آیدین رحیمی پورآزاد) (صص. 45-125). تهران: حرفه نویسنده.
 
Benjamin, W. (1986). Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings (P. Demetz, Ed.) New York: Schocken.
Benjamin, W. (2006). Berlin Childhood around 1900 (H. Eiland, Trans.). Cambridge: Belknap Press.
Darby, D. (2000). Photography, narrative, and the landscape of memory in Walter Benjamin’s Berlin. The Germanic Review: Literature, Culture, Theory, 75(3), 210-225.
Eiland, H. (2006). Translator’s foreword. In W. Benjamin, Berlin Childhood around 1900 (pp. vii-xvi). Cambridge: Belknap Press.
Gilloch, G. (1996). Myth and Metropolis: Walter Benjamin and the City. Cambridge: Polity Press.
Grøtta, M. (2012). Reading developing images: Baudelaire, Benjamin, and the advent of photography. Nineteenth-Century French Studies, 41(1 & 2), 80-90.
Huyssen, A. (2015). Miniature Metropolis: Literature in an Age of Photography and Film. Cambridge: Harvard University Press.
Jennings, M. (2009). The Mausoleum of youth: Between experience and nihilism in Benjamin’s Berlin childhood. Paragraph, 32(3), 313-330.
Lathey, G. (2016). Enlightening city childhoods: Walter Benjamin’s Berlin and Erich Kästner’s Dresden. Pedagogy, Culture & Society, 24(4), 485-493.
Leslie, E. (2000). Walter Benjamin: Overpowering Conformism. London: Pluto Press.
Lichtenstein, T. (2011). Twilight Visions: Surrealism and Paris. Berekeley: University of California Press.
MacFarlane, D. (2010). Photography at the threshold: Atget, Benjamin and Surrealism. History of Photography, 34(1), 17-28.
Pensky, M. (1993). Melancholy Dialectics: Walter Benjamin and the Play of Mourning. Amherst: University of Massachusetts Press.
Rugg, L. (1997). Picturing Ourselves: Photography and autobiography. Chicago: University of Chicago Press.
Sramek, P. (2013). Piercing time: Paris after Marville and Atget 1865-2012. Bristol: Intellect Books.
Szondi, P. (1978). Hope in the past: On Walter Benjamin. Critical Inquiry, 4(3), 491-506.
Thacker, A. (2017). Lost cities and found lives: The ‘geographical emotions’ of Bryher and Walter Benjamin. In E. Kilian & H. Wolf (Eds.), Life Writing and Space. London: Routledge. 
Walker, I. (2002). City Gorged with Dreams: Surrealism and Documentary Photography in Interwar Paris. Oxford: Manchester University Press.