دوره و شماره: دوره 18، شماره 100، مهر 1400، صفحه 5-120