ادراک تباین صوتی در تجربۀ حرکت در فضاهای بازار تبریز

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 دکترای شهرسازی اسلامی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

بیان مسئله: ویژگی‌‌های محیطی فضاهای مختلف شهری، سبب بروز رفتار متفاوت آکوستیکی د‌‌ر آنها می‌‌شود‌‌. رفتار آکوستیکی مستقیماً بر امواج صوتی اثر گذاشته و سبب می‌‌شود‌‌ حال‌وهوای شنید‌‌اری خاصی د‌‌ر فضا حاکم باشد‌‌. بنابراین هم‌جواری فضاهای مختلف با ویژگی‌‌های گوناگون کالبد‌‌ی و منابع متفاوت صوتی می‌‌تواند‌‌ مناظر صوتی متنوعی را د‌‌ر کنار هم قرار د‌‌هد‌‌. اختلاف موجود‌‌ د‌‌ر رفتار آکوستیکی فضاها، که برخاسته از تفاوت د‌‌ر ویژگی‌‌های کالبد‌‌ی آنهاست، سبب می‌‌شود‌‌ کیفیت صد‌‌ای شنید‌‌ه‌‌شد‌‌ه و منظر صوتی آنها نیز متفاوت از هم باشد‌‌. لذا گونه‌‌های مختلف فضایی مناظر صوتی متفاوتی را ایجاد‌‌ می‌‌کنند‌‌ که سبب می‌‌شود‌‌ تجربة شنید‌‌اری فرد‌‌ی که د‌‌ر امتد‌‌اد‌‌ آنها حرکت می‌‌کند‌‌ واجد‌‌ کیفیت خاصی باشد‌‌.
هد‌‌ف پژوهش: پژوهش حاضر د‌‌ر پی روشن‌کرد‌‌ن تجربة شنید‌‌اری فرد‌‌ د‌‌ر حین حرکت د‌‌ر گونه‌‌های مختلف فضایی بازار تبریز است. بد‌‌ین منظور یک نمونه از سرا، راسته‌‌بازار و تیمچة هم‌جوار از بازار تبریز برای مطالعه انتخاب شد‌‌ه است.
روش پژوهش: برای روشن‌شد‌‌ن کیفیت اد‌‌ارکی حاصل از تجربة شنید‌‌اری‌ای که د‌‌ر اثر حرکت د‌‌ر گونه‌‌های فضایی بازار حاصل می‌‌شود‌‌، ابتد‌‌ا رفتار آکوستیکی فضاهای مورد‌‌ مطالعه تبیین می‌‌شود‌‌. تراز فشار صوت و زمان واخنش د‌‌و مؤلفه‌‌ای هستند‌‌ که روشن‌‌کنند‌‌ة رفتار آکوستیکی سرا، راسته‌‌بازار و تیمچة مورد‌‌ مطالعه هستند‌‌. برای روشن‌شد‌‌ن نحوة اد‌‌راک افراد‌‌ حاضر از تأثیر رفتار آکوستیکی فضاها د‌‌ر منظر صوتی آنها، ارزیابی‌‌های ذهنی انجام گرفته است.
نتیجه‌گیری: د‌‌ر نهایت با تحلیلی بر یافته‌‌های پژوهش، چنین استنباط می‌‌شود‌‌ که حرکت د‌‌ر امتد‌‌اد‌‌ گونه‌‌های مختلف فضایی د‌‌ر بازار تبریز سبب بروز کیفیتی اد‌‌راکی می‌‌شود‌‌ که می‌‌توان آن را «تباین صوتی» نامید‌‌. تباین صوتی کیفیت احساسی و اد‌‌راکی حاصل از تجربة شنید‌‌اری فرد‌‌ د‌‌ر حال حرکت د‌‌ر فضاهای مختلف شهری است که وابسته به ویژگی‌‌های خاص کالبد‌‌ی فضاها، منابع و روید‌‌اد‌‌های صوتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perception of Sonic Distinction in the Experience of Movement in Spaces of Tabriz Bazaar

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaffari 1
  • Morteza Mirgholami 1
  • Bita Shafaei 2
1 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
2 Ph.D. in Islamic Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Environmental characteristics of different urban spaces cause different acoustical behavior in them. Acoustical behavior directly affects sound waves and causes a certain auditory atmosphere in space. Thus, when distinct spaces with different physical characteristics and diverse sound sources are contiguous, various soundscapes are created together. The dispute in the acoustical behavior of the spaces, which arises from the difference in their physical characteristics, causes the quality of the sound heard and their soundscapes to be different. Therefore, diverse types of space create different soundscapes that cause the person who moves along them to have an auditory experience with a certain quality.
Research objective: The present study seeks to clarify the auditory experience of a person while moving in different spatial types of Tabriz Bazaar.
Research method: A sample of Khan, Rasteh-Bazaar and Timcheh of Tabriz Bazaar, where are next to each other, had been selected as cases of the study. In order to clarify the perceptual quality resulting from the auditory experience that is obtained due to the movement in the spatial species of the Bazaar, first, the acoustical behavior of the intended spaces is explained. Sound Pressure Level (SPL) and Reverberation Time (RT) are two components that clarify the acoustical behavior of the studied spaces. Subjective assessments have been performed to clarify how people perceive the effect of the acoustical behavior of spaces on their soundscapes.
Conclusion: The findings show that movement along with different spatial types in Tabriz Bazaar, causes a perceptual quality that can be called “Sonic Distinction”. Sonic Distinction is an emotional and perceptual quality of the auditory experience of a person moving in different urban spaces and depends on the specific physical characteristics of the spaces, sources and sound events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soundscape
  • Sonic Distinction
  • Acoustical Behavior
  • Urban Spaces
  • Tabriz Bazaar
چینگ، فرانک. (1388). معماری: فرم، فضا و نظم (ترجمة علیرضا تغابنی). تهران: کتاب آراد‌‌.
پاکزاد‌‌، جهانشاه. (1389). مبانی نظری و فرایند‌‌ طراحی شهری. تهران: شهید‌‌ی.
قیابکلو، زهرا. (1397). مبانی فیزیک ساختمان 1؛ آکوستیک. تهران: جهاد‌‌ د‌‌انشگاهی.
 
Aletta, F., Kang, J., Astolfi, A. & Fuda, S. (2016). Differences in soundscape appreciation of walking sounds from different footpath materials in urban parks. Sustainable cities and society, (27), 367-37.
Ariza-Villaverde, A. B., Jiménez-Hornero, F. J. & De Ravé, E. G. (2014). Influence of urban morphology on total noise pollution: Multifractal description. Science of the Total Environment, (472), 1-8.
Aucouturier, J.-J., Defreville, B. & Pachet, F. (2007). The bag-of-frames approach to audio pattern recognition: A sufficient model for urban soundscapes but not for polyphonic music. The Journal of the Acoustical Society of America, 122(2), 881-891.
Axelsson, Ö., Nilsson, M. E. & Berglund, B. (2010). A principal components model of soundscape perception. The Journal of the Acoustical Society of America, 128(5), 2836-2846.
Barr, D. & Buckley, B. (2011). Assessing Human Exposure to Environmental Toxicants. Amsterdam: Elsevier.
Bora, Z. (2014). Understanding soundscape in public spaces: a case study in Akköprü Metro Station (Published master thesis). Bilkent University, Ankara.
Brambilla, G., Gallo, V., Asdrubali, F. & D’Alessandro, F. (2013). The perceived quality of soundscape in three urban parks in Rome. The Journal of the Acoustical Society of America, 134(1), 832-839.
Brown, A. (2010). Soundscapes and environmental noise management. Noise Control Engineering Journal, 58(5), 493-500.
Brown, A. (2011). Advancing the concepts of soundscapes and soundscape planning. Paper presented at The Conference of the Australian Acoustical Society, Gold Coast.
Cain, R., Jennings, P. & Poxon, J. (2013). The development and application of the emotional dimensions of a soundscape. Applied Acoustics, 74(2), 232-239.
Carles, J. L., Barrio, I. L. & de Lucio, J. V. (1999). Sound influence on landscape values. Landscape and Urban Planning, 43(4), 191-200.
de la Prida, D., Pedrero, A., Navacerrada, M. Á. & Díaz, C. (2019). Relationship between the geometric profile of the city and the subjective perception of urban soundscapes. Applied Acoustics, (149), 74-84.
Farina, A. (2013). Soundscape Ecology: Principles, Patterns, Methods and Applications. London: Springer.
Hall, D. A., Irwin, A., Edmondson-Jones, M., Phillips, S. & Poxon, J. E. (2013). An exploratory evaluation of perceptual, psychoacoustic and acoustical properties of urban soundscapes. Applied Acoustics, 74(2), 248-254.
Hermida, L. & Pavón, I. (2019). Spatial aspects in urban soundscapes: Binaural parameters application in the study of soundscapes from Bogotá-Colombia and Brasília-Brazil. Applied Acoustics, (145), 420-430.
Herranz-Pascual, K., García, I., Diez, I., Santander, A. & Aspuru, I. (2017). Analysis of field data to describe the effect of context (Acoustic and Non-Acoustic Factors) on urban soundscapes. Applied Sciences, 7(2), 173.
Hong, J. Y. & Jeon, J. Y. (2013). Designing sound and visual components for enhancement of urban soundscapes. The Journal of the Acoustical Society of America, 134(3), 2026-2036.
Hong, J. Y. & Jeon, J. Y. (2014). The effects of audio–visual factors on perceptions of environmental noise barrier performance. Landscape and Urban Planning, (125), 28-37.
Hong, J. Y. & Jeon, J. Y. (2015). Influence of urban contexts on soundscape perceptions: A structural equation modeling approach. Landscape and Urban Planning, (141), 78-87.
Hornikx, M. (2009). Numerical modelling of sound propagation to closed urban courtyards (Unpublished doctoral dissertation). Chalmers University of Technology Gothenburg, Sweden.
Hornikx, M. (2016). Ten questions concerning computational urban acoustics. Building and Environment, (106), 409-421.
Kang, J. (2006). Urban Sound Environment. London: CRC Press.
Li, C., Liu, Y. & Haklay, M. (2018). Participatory soundscape sensing. Landscape and Urban Planning, (173), 64-69.
Liu, F. & Kang, J. (2016). A grounded theory approach to the subjective understanding of urban soundscape in Sheffield. Cities, (50), 28-39.
Liu, F. & Kang, J. (2018). Relationship between street scale and subjective assessment of audio-visual environment comfort based on 3D virtual reality and dual-channel acoustic tests. Building and Environment, (129), 35-45.
Liu, J., Kang, J., Luo, T. & Behm, H. (2013). Landscape effects on soundscape experience in city parks. Science of the Total Environment, (454), 474-481.
Long, M. (2005). Architectural Acoustics. Amsterdam: Elsevier.
Maculewicz, J., Erkut, C. & Serafin, S. (2016). How can soundscapes affect the preferred walking pace? Applied Acoustics, (114), 230-239.
Meng, Q., Kang, J. & Jin, H. (2013). Field study on the influence of spatial and environmental characteristics on the evaluation of subjective loudness and acoustic comfort in underground shopping streets. Applied Acoustics, 74(8), 1001-1009.
Meng, Q. & Kang, J. (2016). Effect of sound-related activities on human behaviours and acoustic comfort in urban open spaces. Science of the Total Environment, 573, 481-493.
Meng, Q. Sun, Y. & Kang, J. (2017). Effect of temporary open-air markets on the sound environment and acoustic perception based on the crowd density characteristics. Science of the Total Environment, (601), 1488-1495.
Morillas, J. B., Escobar, V. G. & Gozalo, G. R. (2013). Noise source analyses in the acoustical environment of the medieval centre of Cáceres (Spain). Applied Acoustics, 74(4), 526-534.
Pérez-Martínez, G., Torija, A. J. & Ruiz, D. P. (2018). Soundscape assessment of a monumental place: A methodology based on the perception of dominant sounds. Landscape and Urban Planning, (169), 12-21.
Preis, A., Kociński, J., Hafke-Dys, H. & Wrzosek, M. (2015). Audio-visual interactions in environment assessment. Science of the Total Environment, (523), 191-200.
Schafer, R. M. (1993). The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. New York: Simon and Schuster.
Shams, L. & Kim, R. (2010). Cross modal influences on visual perception. Physics of Life Reviews, 7(3), 269-284.
Shi, S., Gou, Z. & Chen, L. H. (2014). How does enclosure influence environmental preferences? A cognitive study on urban public open spaces in Hong Kong. Sustainable Cities and Society, (13), 148-156.
Viollon, S., Lavandier, C. & Drake, C. (2002). Influence of visual setting on sound ratings in an urban environment. Applied Acoustics, 63(5), 493-511.
Yang, H.-S., Kang, J. & Kim, M.-J. (2017). An experimental study on the acoustic characteristics of outdoor spaces surrounded by multi-residential buildings. Applied Acoustics, (127), 147-159.
Zhang, M. & Kang, J. (2007). Towards the evaluation, description, and creation of soundscapes in urban open spaces. Environment and Planning B: Planning and Design, 34(1), 68-86.
Zhang, X., Ba, M., Kang, J. & Meng, Q. (2018). Effect of soundscape dimensions on acoustic comfort in urban open public spaces. Applied Acoustics, (133), 73-81.
Zhao, J., Xu, W. & Ye, L. (2018). Effects of auditory-visual combinations on perceived restorative potential of urban green space. Applied Acoustics, (141), 169-177.
Zhao, X., Zhang, S., Meng, Q. & Kang, J. (2018). Influence of Contextual Factors on Soundscape in Urban Open Spaces. Applied Sciences, 8(12), 2524.