تحلیل انتقادی گرایش‌های غالب بازار هنر معاصر ایران در رویکرد به هویت فرهنگی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا (س).

2 دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشگاه الزهرا (س).

چکیده

بیان مسئله :در عرصة جهانی هنر معاصر، که رویدادهای به‌ هم پیوسته‌ای از دوسالانه‌ها، داکومنتا، نمایش‌های سراسری1 و بازار هنر را دربرمی‌گیرد، حضور هنرمندان ایرانی در «بازار» برجسته‌تر است. بازار هنر معاصر ایران که از سال 2006 با همکاری گالری‌های خصوصی و شعب خاورمیانه‌ایِ چند حراج‌خانة بزرگ به شکوفایی رسید، مهم‌ترین عرصه‌ای بود که هنر معاصر «ایرانی» را به مخاطب جهانی می‌شناساند. بازار هنر اما با قواعد اقتصادی خود که هنر ایران را بخشی از هنر منطقه معرفی می‌کرد، به‌تنهایی نمی‌توانست نمایندة قابل‌اطمینانی برای شناخت هنر ایران باشد. آثاری که در بازار، عرضه و مبادله می‌شدند به نشانه‌های فرهنگ «ایرانی» ارجاع داشتند، اما این مؤلفه‌های فرهنگی در آنها چگونه بروز یافته ‌بود؟
هدف :هدف این مقاله تبیین و نقد رویکرد هنرمندان معاصر ایرانی به هویت فرهنگی در بازار جهانی است. نویسندگان مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمده‌اند که گرایش‌های بازاری در هنر معاصر ایران چه رویکردی به هویت فرهنگی داشته‌ است؟ به ‌نظر می‌رسد بهره‌برداری هنرمندان ایرانی از مؤلفه‌های هویت فرهنگی، بیش از آنکه بازتعریف معنادار آنها در نگرشی نقادانه یا ستایش‌آمیز باشد، در راستای بی‌اثرساختن و در نهایت کالایی‌کردن آنهاست.
روش تحقیق:این پژوهش با بهره‌گیری از «نقد مارکسیستی» روش «توصیفی- تحلیلی»را مبنا قرار داده ‌است.
نتیجه‌گیری:هویت فرهنگی در آثار ایرانی، با ازدست‌دادن معنای تاریخی‌، بی‌آنکه پیوندی واقعی با مسائل دوران معاصر پیدا کند، تنها به کالایی برای فروش تبدیل شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Predominant Orientations in Contemporary Iranian Art Market towards Cultural Identity

نویسندگان [English]

  • Fateme Pourmand 1
  • Effatolsadat Afzaltousi 2
1 Art research, Art faculty, Alzahra university, tehran, Iran
2 Associate Professor in Department of Visual Communication, Al-Zahra University.
چکیده [English]

Problem Statement:In the global arena of contemporary art, which involves a range of interconnected events from biennales, Documenta, and international art fairs to art markets, the presence of Iranian artists in the "market" is more prominent. The contemporary Iranian art market flourished in 2006 with the collaboration of private galleries and Middle Eastern offices of major auction houses, giving rise to the most important arena to introduce the contemporary Iranian art to a global audience. The art market, which presents Iranian art as part of the regional art following its economic rules, was not a reliable source to introduce the Iranian art on its own. Works that were supplied to and traded in the market referred to signs of Iranian culture. How were these cultural elements manifested in these works?
Purpose:delineation and critique of the approach of the contemporary Iranian artists to cultural identity in the global market.
The authors aim to answer the question of what is the approach of market trends towards cultural identity in the contemporary Iranian art? It seems that the use of cultural identity components in the works of Iranian artists serves to neutralize and eventually commodify the cultural identity, rather than redefine it in a meaningful way through a critical or laudatory attitude.
Methodology:This study uses "Marxist Criticism" in a descriptive-analytical method.
Conclusion:Cultural identity of Iranian works has lost its historical meanings, turning into a commodity devoid of any real connection to the issues of contemporary life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Iranian art
  • Cultural identity
  • Art market
  • Late capitalism
  • Marxist Criticism
  • Commodification
•آشنا، حسام الدین و روحانی، محمدرضا. (1389). هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفه‌های بنیادین. نشریه تحقیقات فرهنگی ایران، 3 (4) : 184-157.
•اسمیت، فیلیپ. (1383). درآمدی بر نظریه فرهنگی. ت : حسن پویان. تهران : دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
•ایگلتون. تری (1383). مارکسیسم و نقد ادبی. ت : اکبر معصوم بیگی. چاپ اول. تهران : دیگر.
•جیمسون، فردریک. (1386). منطق فرهنگی سرمایه‌داری متاخر. ت : مجید محمدی. پست‌مدرنیسم: منطق فرهنگی سرمایه‌داری متاخر (مجموعه مقالات). گروه مترجمان. تهران : هرمس.
•رابرتس، آدام. (1386). فردریک جیمسون: مارکسیسم، نقد ادبی و پسامدرنیسم. ت : وحید ولی‌زاده. تهران : نی.
•زرلونی، السیا. (1395). اقتصاد هنر معاصر (بازارها، راهبردها و نظام ستاره‌سازی). ت : حمیدرضا شش‌جوانی و لیلا میرصفیان. تهران : متن.
•کشمیرشکن، حمید. (1394). هنر معاصر ایران : ریشه‌ها و دیدگاه‌های نوین. تهران : نظر.
•مکاریک، ایرنا ریما. (1390). دانش‌نامه‌ نظریه‌های ادبی معاصر. ت : مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران : آگه.
•میلنر، آندرو و براویت، جف. (1394). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر. ت : جمال محمدی. تهران : ققنوس.
•نگری، آنتونیو و هارت، مایکل. (1391). امپراطوری: تبارشناسی جهانی شدن. ت : صالح نجف‌زاده. تهران : قصیده‌سرا.
• Alexander, V. D. & Bowler, A. (2014). Art at the Crossroads: The Arts in Society and the Sociology of Art. Poetics, (43): 1–19.
• Babaie, S. (2011) Voices of Authority: Locating the "Modern" in "Islamic" Arts. Getty Research Journal, (3): 133-149.
• Berdychevsky, L. (2015). Exoticism, tourism. In Encyclopedia of Tourism. Edited by J. Jafari & Xiao, H. Cham: Springer.
• Chandler, D. & Munday, R. (2011). A Dictionary of Media and Communication. Oxford: Oxford.
• Chilvers, I. & Glaves-Smith, J. (2009). A Dictionary of Modern and Contemporary Art. Oxford: Oxford.
• Comaroff, J. & Comaroff, J. (2009). Ethnicity, Inc. Chicago: University of Chicago Press.
• Danesi, M. (2009). Dictionary of Media and Communications. New York: Routledge.
• Eshghi, A. D. (2011). The Iranian Contemporary Art Market: Market Influences and Patronage. A thesis For the Master’s Degree in Art Business. New York: Sotheby’s Institute of Art. Michigan: ProQuest LLC.
• Farzin, M. (2014). Of Bombs and Barks. In: Rokni Haerizadeh: Fictionville. Edited by Farzin, M; Kukielski, T; Mohebbi, S; and Azimi, N. London: Koenig Books.
• Fisher, J. (2005). The Syncretic Turn: Cross-cultural Practices in the Age of Multiculturalism. In: Theory in Contemporary Art since 1985. Edited by Z. Kocur & Leung, S. Oxford: BlackWell.
• Foroutani, S. (2015). The Iranian Modern and Contemporary Art Market post-2008. Thesis for the Master’s Degree in Art Business. New York: Sotheby’s Institute of Art. Michigan: ProQuest LLC.
• Huggan, G. (2001). The Postcolonial Exotic: Marketing the Margins. New York: Routledge.
• Jameson, F. (1998). The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983-1998. London: Verso.
• Keshmirshekan, H. (2010). The Question of Identity vis-a-vis Exoticism in Contemporary Iranian Art. Iranian Studies, 43 (4): 489-512.
• Khatib, L. (2013). Image Politics in the Middle East: The Role of the Visual in Political Struggle. London: I.B.Tauris.
• Kuspit, D. (2010). Paradoxes and Problems of the Reproduction and Commodification of Art in the Age of the Capitalist Spectacle. Available From: http://www.artnet.com/magazineus/features/kuspit/art-and-capitalist-spectacle2-8-11.asp (Accessed: 6/27/2018)
• Lee, K. (2018). Neoliberal Marketization of Global Contemporary Visual Art Worlds: Changes in Valuations and the Scope of Local and Global Markets. In: Art and the Challenge of Markets: From Commodification of Art to Artistic Critiques of Capitalism. Edited by V. Alexander, S. Hägg, S. Häyrynen & E. Sevänen. Cham: Springer Nature.
• Millet, C. (2016). Review on Ali Banisadr at Thaddeaus Ropac. Art Press, (23). Available from: https://www.pressreader.com/france/art-press/.../281599534550200 (Accessed: 6/27/2018)
• Mosquera, G. (2001) New Cuban Art Y2K, In: Art Cuba: The New Generation. Edited by H. Block. Translated by C. Franzen. New York: Harry N. Abrams.
• Nakjavani, E. (2017). Koorosh Shishegaran: The Art of Altruism. (Review of the book Koorosh Shishegaran: The Art of Altruism). Iranian Studies. London: Saqi Books.
• Nayar, P. K. (2015). The Postcolonial Studies Dictionary. Sussex: Wiley.
• Riccioni, I. (2018). Art, Capitalist Markets, and Society: Insights and Reflections on Contemporary Art. In: Art and the Challenge of Markets: From Commodification of Art to Artistic Critiques of Capitalism. Edited by V. Alexander, S. Hägg, S. Häyrynen, E. Sevänen. Cham: Springer Nature.
• Sevänen, E. (2018). Capitalist Economy as a Precondition and Restraint of Modern and Contemporary Art Worlds. In: Art and the Challenge of Markets: From Commodification of Art to Artistic Critiques of Capitalism. Edited by V. Alexander, S. Hägg, S. Häyrynen, E. Sevänen. Cham: Springer Nature.
• Shepherd, R. (2002). Commodification, culture and tourism. Tourist Studies, 2 (2): 183–201.
• Smith, T. (2006). Contemporary Art and Contemporaneity. Critical Inquiry, 32 (4): 681-707.
• Venäläinen, J. (2018). Culturalization of the Economy and the Artistic Qualities of Contemporary Capitalism. In: Art and the Challenge of Markets: From Commodification of Art to Artistic Critiques of Capitalism. Edited by by V. Alexander, S. Hägg, S. Häyrynen, E. Sevänen. Cham: Springer Nature.