تحلیل واژه شناختی"Critic"، نقد و گروه واژگان مرتبط

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی انجام شده است. ابتدا معنا و تعریف واژه‌ی Criticرا، با استفاده از 4 فرهنگ لغات انگلیسی شناخته شده (وبستر1، آکسفورد2، لانگ من3 و امریکن هریتیج4) استخراج نموده و ضمن مقایسه‌ی معانی با هم، واژگان مترادف مورد استفاده در هر فرهنگ به دست آمده است. سپس با توجه به میزان فراوانی هر واژه، پنج واژه‌ی analyse، judge، ‌evaluate، appraise، assess از میان واژگان انتخاب شده و تعریف و معنای آن ها هم با استفاده از فرهنگ لغات مورد نظر استخراج و تحلیل شده است.
سپس معنای واژگان را در فرهنگ های انگلیسی_فارسی (فرهنگ معاصر انگلیسی_فارسی، باطنی و همکاران5 و فرهنگ پیشرو آریانپور6) جستجو نموده و رابطه‌ی معنایی واژگان در انگلیسی و فارسی تحلیل شده است. سرانجام با جستجوی معنای واژگان در فرهنگ‌های فارسی (لغت نامه‌ی دهخدا7و فرهنگ فارسی امروز8) رابطه‌ی واژگان انگلیسی با واژگان فارسی دقیق شده و حوزه‌ی کاربردی هر یک تعریف شده است.
در خاتمه ضمن تحلیل معنای واژگان مورد نظر، دیاگرام سطح بندی واژگان مرتبط با نقد نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lexicology analysis of the term "Critic" and same synonymous words

نویسندگان [English]

  • abdolhadi daneshpour
  • iman raeisi
چکیده [English]

This research has been done by comparative method. At first, the meaning and definition of the term "Critic" has been found out by four famous English Dictionaries (Webster, Oxford, Longman and American Heritage) while comparing the meanings with each other. The synonyms in each dictionary have been obtained. Then concerning the frequency rate of each term, five words such as: "analyze, judge, evaluate, appraise and assess" have been selected and analyzed.
Next, the meaning of definition of the terms have been searched in some famous English-Persian Dictionaries (Bateni and Colleagues English-Persian dictionary, Aryanpur progressive dictionary) and the relation between the terms has been analyzed in English and Persian language.
Finally, by looking up the meaning and definition of the terms in Persian dictionaries (Dehkhoda Dictionary and A dictionary of Contemporary Persian language), the relation between those English and Persian synonymous words has been defined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critic
  • analyzes
  • Judge
  • evaluate
  • appraise
  • assess