دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


3. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


4. پوشش زنانه و مردانة عصر ناصری در نگاره‌های هزارویک شب صنیع‌الملک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22034/bagh.2021.259728.4726

آمنه مافی تبار


مقالۀ مروری

5. جنبشهای موثر برمفهوم پایداری در مقیاس محلات (تحلیلی بر نظریه ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22034/bagh.2021.290519.4915

حمید محبی؛ منصوره طاهباز


مقالۀ پژوهشی

6. تحلیل و مقایسه میزان رویداد مداری فضاهای عمومی شهری، مورد مطالعه: منطقه 12 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.269717.4780

سیدمهدی خاتمی؛ فاطمه صالحی معوا؛ احسان رنجبر


7. واکاوی عوامل مؤثر در ایجاد دلبستگی به مکان در بازار (نمونۀ موردی: بازار تجریش )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

10.22034/bagh.2021.293542.4931

سیده مریم مجتبوی؛ قاسم مطلبی؛ سید هادی قدوسی فر


8. شاخص‌های تاثیرگذارِ اصالت بخش در بازآفرینی خانه صدقیانی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22034/bagh.2021.272178.4793

احد نژاد ابراهیمی؛ شهین فرخی؛ مهسا شب آهنگ


9. مطالعه تطبیقی تزیینات کاشیکاری و نقاشی در مساجد کبود - مزار شریف افغانستان و سلطان احمد ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22034/bagh.2021.292912.4932

سعیده جوشقانی؛ محمد کاظم حسنوند؛ محمد عارف


مقالۀ مفهومی

10. تبیین مدل مفهومی مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری تجربه زیبایی‌شناسی معماری از منظر علوم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22034/bagh.2021.279519.4849

سمیه موسویان


مقالۀ پژوهشی

11. تبیین تأثیر جریان هنری اکسپرسیونیسم اروپا بر معماری بناهای اداری – خدماتی ایران (با تأکید بر دوره پهلوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22034/bagh.2021.270098.4778

پریچهر معافی غفاری؛ سیمون آیوازیان؛ شیدا خوانساری


13. تأثیرمعماری خانه‌های چوبی روسیه بر خانه‌های چوبی گمیشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22034/bagh.2021.280102.4854

حسین سلطان زاده


14. مطالعه تطبیقی رهیافت‌های فرمی- فضایی معماری و نقاشی در مرور آثار مهرداد ایروانیان و علیرضا تغابنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22034/bagh.2021.242159.4620

انسیه ولی؛ سیامک پناهی؛ منوچهر فروتن؛ حسین اردلانی


15. جریان‌شناسی رویکردهای نظری مرتبط با فضاهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22034/bagh.2021.276281.4826

امین رضاپور؛ احسان رنجبر


17. حیات جمعی و شهر؛ شیراز در دوران آل‌بویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22034/bagh.2021.278822.4844

محمد امینی؛ محمد حسن خادم زاده


18. بررسی نقش باد در شکل‌دهی منظر انسان‌ساخت سیستان و راهکارهای به‌کارگیری و مقابله با آن به استناد منابع تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22034/bagh.2021.283839.4870

ابوالفضل حیدری؛ جمشید داوطلب


19. رازهای سربه مهر نگاره در گرمابه ها تجلی مفهوم تطهیر در کالبد معماری بر اساس نگارههای ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22034/bagh.2021.286069.4887

آزیتا بلالی اسکویی؛ پریا زیرک سیما


20. پدیدارشناسی تفسیری فضاهای میانوار در معماری خانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22034/bagh.2021.293968.4934

سیده مهدیه میرمیران؛ علی اصغر ملک افضلی؛ لیلا کریمی فرد


21. تحلیل مبانی نظری مطالعات صدا و مکان: از اکوستیک معمـاری تا مکـان شنیداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22034/bagh.2021.283108.4867

الهه ثابتی؛ زهره تفضلی


22. مطالعه نقش‌مایه اژدها بر کاشی های زرین فام با تاکید بر نمادشناسی و پیشینه تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

10.22034/bagh.2021.290236.4909

زهرا مسعودی امین؛ سمانه صادقی مهر