دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


ادراک معماری خانه‌ی پیر شالیار بر اساس رهیافت پدیدارشناسانه‌ی موریس مرلوپونتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.22034/bagh.2023.395708.5373

محمد دانا سالم؛ سارا جلالیان؛ منوچهر فروتن؛ سلمان مردوخی


به‌کارگیری مؤلفه‌های بومی قلمرو در جهت افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه مسکونی نواب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22034/bagh.2023.323090.5089

محمد مهدی شعبانی؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


*تبیین مدل تحلیل پویایی تاریخی سفرهای تجاری با تمرکز بر کاروانسراهای دوره صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/bagh.2023.390051.5351

زهرا حسیبی؛ رضا افهمی؛ ژاله صابرنژاد


در جست‌وجوی خیال از منظر حکمت و نقش آن در هنر و معماری ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/bagh.2024.398725.5379

سعید قاسمی؛ خسرو صحاف؛ نوید جلائیان قانع


مطالعۀ موردی

تاثیر احساس جمعی بر شکل گیری قرارگاه های رفتاری ‏ (مورد مطالعاتی: باهمستان های آیینی شهر تبریز)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/bagh.2024.392773.5365

مینو قره بگلو؛ عباس غفاری؛ رعنا سینمار اصل


مقالۀ پژوهشی

یادگیری از ترسیمات مبهم: نقش تکلیف طراحی در اثربخشی ترسیمات مبهم بر ایده پردازی طراحی دانشجویان معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/bagh.2024.414766.5446

محمدعلی اشرف گنجوئی؛ محمد ایرانمنش


تحلیل و ارزیابی تطبیقی برنامه‌ی آموزشی کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه‌های ایالات متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22034/bagh.2024.340915.5180

ناهید سرمدی؛ رضا سامه


چارچوبی پایدار برای مداخله و بازآفرینی میراث-سو ؛ مروری سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/bagh.2024.399296.5382

مصطفی قادری دهکردی؛ سحر ندایی طوسی


شناسایی انواع تخیل در اثر معماری مبتنی بر دیدگاه فلسفه ی عصب شناسی (تحلیل چند مصداق از معماری معاصر جهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/bagh.2024.419224.5461

مهدیه نیرومند شیشوان؛ مینو قره بگلو