مبادی سلیقه در معماری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هنر تهران

2 دانشجو/دانشگاه هنر تهران

چکیده

سلیقه در معماری به معنای انتخاب بنای مطلوب در شمار مباحث مهم این عرصه قرار دارد که به عوامل متفاوتی نسبت داده می‌شود. اما به طور معمول به دو صورت مقدماتی قابل فهم است. یکی مرتبط با مشاهده خصوصیات ظاهری یا عینی بنا و دوم از منظر ادراک حسی و مرتبط با ذهنیات فرد. در معماری افزون بر این دو مورد وجه کاربردی یا زندگی در بنا و موقعیت آن در سیمای شهری نیز اهمیت بسیار دارد. نکته قابل تأمل دیگر در این مورد ترجیحات کالایی یا نقش مد در جامعه است که در هنگام انتخاب بنا نقش بسزایی دارد. از ‌این‌رو با توجه به ابعاد مختلف «سلیقه»، مطالعات در زمینه ادراک حسی و پیامدهای آن در زیباشناختی، از منظر حجم بیرونی بنا و نسبت آن با هنر آغاز شد. در مباحث زیبایی و هنر، ویژگی نما مبتنی بر فرم و خصوصیات ظاهری بیرونی بنا همراه با تأثیر آن در ذهن قابل بررسی شد. سپس وجه کاربردی معماری یا زندگی و کیفیت حضور انسان در بنا مدنظر قرار گرفت. متعاقب آن جستجو در عرصه سلایق اجتماعی که یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در انتخاب و در حوزه مد و گرایشات اجتماعی است جستجو شد. در نتیجه مشخص شد سلیقه در معماری از مشاهده خصوصیات ظاهری یا عینی بنا آغاز می‌شود و در فرایند ادراک حسی و کارکرد در وجوه مختلف معماری، در پیوند باجریان‌های مدِ روز به انتخاب بنای مطلوب می‌انجامد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Origins of Taste in Architecture

نویسندگان [English]

  • Nadie Imani 1
  • Sevil Zafarmandi 2
چکیده [English]

Taste in architecture means to choose the optimal building which is the most important issues in this area, attributed to different factors.But it can be understood in two introductory ways .The first way relates to outward or objective characteristics, and the second way relates to the perspective of the individual’s subjective perception .In addition to these two cases, functional aspects or living in the building and its location in the urban landscape are also important in architecture. Another noteworthy point is commodity preferences or the importance of fashion in society which plays an important role in building choice. Thus according to various aspects of “taste”, Studies began on sensory perception and its implications in aesthetic perception from Exterior side of the building and its relationship with art. Form-based features and characteristics of the external appearance of the building facade along with its impact on mind studied in beauty and art issues.
Then functional aspects of architecture and the quality of human life in the building were considered. Subsequently, the search in the field of social preferences Which is another influential factor in choosing and in the field of fashion and social trends searched .As a result, it was determined that taste in architecture begins with observing the apparent or objective character of the building, associating with fashion trends to It will lead to the choice of the optimal building.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taste aesthetics
  • Architecture taste
  • taste
  • fashion
اسکروتن،راجرز.1393. زیبایی. ت : فریده فرنود. تهران : نشرمینوی خرد.
بوردیو،پی‌یر. 1390­. تمایز : نقداجتماعی،قضاوت‌های ذوقی. ت : چاوشیان،‌ حسن. تهران : نشرثالث.
جنتیلی، برونو وپلب، آرماندو.­ 1388. زیبایی‌شناسی و نقد. ت : آژند، یعقوب. تهران : نشر مولی.
گیدنز،آنتونی. 1378­. تجددوتشخص. ت : موفقیان، ناصر. تهران : نشرنی.
مسجدآقابزرگ کاشان. قابل دسترس در : http://lhvnews.com/fa/news/18001/ / (2/10/1393)
معبد اکشاردام قابل دسترس در : http://rasekhoon.net/forum/thread/736103/page1/ (2/10/1393)
ویتروویوس، پولیو. 1388­. ده کتاب معماری. ت : فیاض، ریما. تهران :­ دانشگاه هنرتهران.
ولف، جنت. 1389. زیبایی و ‌جامعه‌شناسی هنر. ت : محقق، بابک. تهران :­­ فرهنگستان هنر.
Ballantyne, A. (2002). What is Architecture. London: Routledge.
dictionary.cambridge.org/dictionary/british
http://drfumblefinger.com/wrdprs/blog/2013/06/pic-of-the-week-june-21-2013-cologne-cathedral-germany/. accessed ‎July ‎28, ‎2015
Guiton Ragsdal, K. (2012)‌. A Reappraisal of the Pleasure of Architecture or The Taste for Burning: architecture and an ethic of pleasure beyond utility. CA: McGill University.
merriam-webster.com/dictionary/aesthetic. accessed ‎July ‎26, ‎2015
Pallasmaa, J. (1994). The eyes of the skin : Architecture and the Senses. London: Wiley academy.
Saunders, W. S‌. (1999)‌. From Taste to Judgment: Multiple Criteria in the Evaluation of Architecture. Harvard Design Magazine, (7). Available from: www.harvarddesignmagazine.org/.../7/from-taste-to-judgment-multiple-criteria-in-the Evaluation of Architectur.
Scruten, R‌.(1996). Design and Aesthetics.Edited by:Jerry Palmer and Mo Dodsen. London: Routledge.
Winters, E. (2007). Aesthetics and architecture. London: Continuum.