دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، بهمن 1386، صفحه 3-103 
نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان

صفحه 59-72

فرهنگ مظفر؛ سیدباقر حسینی؛ محمد باقری؛ حمیدرضا عظمتی