شهرسازی، حقوق عمومی و خصوصی در دوران معاصر (نسبت ها، نظام ها و چالش ها)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

مبحث حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر پایه نظام بخشی به مناسبات دولت و مردم، تنظیم شده که حوزه های اقتدار و اختیار مشروع آنها را به دست می‌دهد. این دو بخش از حقوق در نظام های سیاسی مختلف بر حسب جایگاه و نقش دولت و مردم از نسبت های متفاوتی برخوردار می‌شود. این نسبت ها نیز به نوبه خود بر نظام شهر و شهرسازی تأثیر مستقیم داشته و داده های آن را در فرآیند تهیه، تدوین و اجرای طرح ها و برنامه ها بر حسب منابع و منافع گروه های ذیربط و ذینفع، متفاوت می‌سازد.
دوران معاصر کشور با دو نظام سیاسی مختلف، این نسبت ها را به گونه متفاوت به دست داده است. تفاوت در این نسبت ها در دیروز به نوبه خود نظام شهرسازی را تحت تأثیر مسائلی قرار داده که برآیند آن به چالش هایی در امروز، منجر شده است. در این مقاله، موضوع مورد پژوهش از سه منظر مورد کنکاش قرار گرفته است :
- نخست : بحث نسبت هاست که در آن نسبت حقوق عمومی و خصوصی با یکدیگر و با شهرسازی در حوزه نظریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- دوم : بحث نظام هاست که نسبت های بررسی شده در چارچوب نظام های سیاسی معاصر مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
- سوم : بحث چالش هاست که برآیند نسبت ها در نظام های معاصر بوده و در حوزه شهر و شهرسازی مورد بازشناسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemporary Urban Planning, Public and Private law: Relationships, Systems and Challenges

نویسنده [English]

  • mohammad saber bagheryan
چکیده [English]

Public and private law discussions, regulated based on the relationship between people (citizens) and the government, are introducing the authority and the free will of the each division. These two divisions of law within different political systems have different views regarding the role and the place of people and the government and their relationships within those systems. These relationships have direct affects on city and urban planning system, and thus it is expected to modify their emerging data regarding the interests of various groups involved in the process, and in producing the whole process and implementation of the plan.
These relationships within the two contemporary existing political frameworks in our country are treated differently. Different views to these relationships in the past affected the system of urban planning and finally the problem inherited is now ended to today’s challenging situations. In this paper the subject of the research is tackled within three viewpoints:
The first: argument of relationship, in which the relationship between public and private law and their bilateral relations with urban planning in theoretical domain are discusses.
The second: argument of systems, in which the discussed relationships in the¬ contemporary political frameworks (systems) are rethought.
The third: argument of challenges, which is the result of the challenging relationships in the contemporary political frameworks (systems) and will be revised in the city and urban planning discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public law
  • Private Law
  • interest groups
  • people and government
  • Development
  • Urban planning